دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 1-85 
6. مثبت اندیشی و خوش بینی در نهج البلاغه

صفحه 63-74

رقیه صادقی نیری؛ مریم الهیاری نژاد