داوران علمی نشریه در سال 1399

نام نام خانوادگی رتبه علمی رشته تخصصی سمت / سازمان
میثم احمدی استادیار زبان و ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پلیس
بهرام اخوان کاظمی علوم سیاسی عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
علیرضا اسلامبولچی استادیار مدیریت استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
علی اصغری صارم استادیار مدیریت گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا
نرگس انصاری دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی
حمید آقاجانی سایر زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مسلم آقایی طوق استادیار حقوق عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
محمد رسول آهنگران استاد حقوق عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
حمید بابایی میبدی استادیار مدیریت استادیار گروه مدیریت دانشگاه میبد
مرتضی بحرانی دانشیار علوم سیاسی؛ فلسفه و عرفان عضو هیأت علمی/پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی وزارت علوم
عباس بخشنده بالی استادیار فلسفه و عرفان استادیار دانشگاه مازندران؛ دانشکده الهیات و معارف اسلامی
محمد بنیانی دانشیار فلسفه دانشیار فلسفه و کلام دانشگاه بوعلی سینا
نعمت اله به رقم استادیار زبان و ادبیات عربی مدرس دانشگاه فرهنگیان
آتنا بهادری استادیار زبان و ادبیات عربی؛ علوم قرآن و حدیث عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء(س)
وحید پاشایی استادیار تاریخ گروه معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا ایران، همدان
شیرین پورابراهیم دانشیار زبانشناسی استادیار دانشگاه پیام نور
محمدرضا پیرچراغ استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
محمد تابان استادیار مدیریت عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه ایلام
فرشید ترکاشوند دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار گروه زبان وادبیات عربی
دانشگاه بین المللی امام خمینی
علیرضا تقی پور دانشیار حقوق دانشیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا
محمدعلی توانا دانشیار علوم سیاسی بخش علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
جهانبخش ثواقب استاد تاریخ عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
محمد جواد جاوید استاد حقوق استاد حقوق عمومی دانشگاه تهران
حسین چراغی وش استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه لرستان
علی حاجی خانی دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشیار گروه قرآن وحدیث دانشگاه تربیت مدرس
مهین حاجی زاده استاد زبانشناسی؛ زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رضا حاجیان حسین آبادی استادیار نهج البلاغه عضو هیات علمی- دانشگاه کاشان
محمد مهدی حاجیلوئی محب استادیار علوم قرآن و حدیث استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان
ولی الله حسومی استادیار علوم قرآن و حدیث هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
طاهره حق طلب استادیار روانشناسی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه ملایر
محمد حکاک دانشیار مدیریت عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
مجتبی حمایت خواه استادیار علوم اجتماعی عضو هیات علمی
حمید حمیدیان استادیار قرآن و حدیث گروه آموزشی علوم قران وحدیث ، دانشکده الهیات و معارف اسلامی ، دانشگاه میبد ، استان یزد ، ایران
محمدجواد دکامی استادیار معارف اسلامی استادیار گروه معارف دانشگاه بوعلی سینا
کبری راستگو استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی مشهد
محمد رحمانی استادیار مدیریت دانشگاه بوعلی سینا
مرضیه رحیمی آذین   زبان و ادبیات عرب زبان و ادبیات عرب
حسن رحیمی(روشن) استادیار علوم سیاسی مدیر گروه علوم سیاسی
هادی رستمی استادیار حقوق عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا
حسن رضایی هفتادر استادیار علوم قرآن و حدیث عضو هیات علمی دانشگاه تهران
محمد رضائی خانی استادیار حقوق استادیار گروه الهیات - دانشکده علوم انسانی - دانشگاه بو علی سینا - همدان - ایران
احمد رضوانی مفرد استادیار حقوق دانشگاه بوعلی سینا
کاوس روحی برندق دانشیار علوم قرآن و حدیث تهران- پل گیشا- دانشگاه تربیت مدرس
معصومه ریعان استادیار علوم قرآن و حدیث عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
احمد زارع زردینی استادیار   دانشگاه آیت الله حائری
شهرام زرنشان استادیار حقوق گروه حقوق روابط بین الملل دانشگاه بوعلی سینا
صدیقه زودرنج استادیار زبان و ادبیات عربی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا
تورج زینی وند دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی
علی محمد ساجدی دانشیار فلسفه و عرفان دانشیار فلسفه و کلام دانشگاه شیراز
سیدابوالفضل سجادی دانشیار زبان و ادبیات عربی عضو هیات علمی دانشگاه اراک
علی سلمانی استادیار فلسفه گروه فلسفه دانشگاه بوعلی سینا
سمیه سلمانیان سایر علوم قرآنی دکتری علوم قرآنی دانشگاه اراک
کرم سیاوشی دانشیار علوم قرآن و حدیث هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا
سید حسین سید موسوی دانشیار فلسفه و عرفان مدیر گروه معارف اسلامی
دانشگاه فردوسی مشهد
سید حسین سیدی استاد زبان و ادبیات عربی هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
ابوالفضل شاه آبادی استاد علوم اقتصادی دانشگاه الزهرا
حامد شریعتی نیاسر استادیار علوم قرآن و حدیث استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مذاهب اسلامی
محمدحسین شریفی نیا استادیار روانشناسی استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
اکبر صالحی دانشیار علوم تربیتی (فلسفه تعلیم و تربیت) عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی تهران
روح الله صیادی نژاد دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان
حمیدرضا طالقانی (ورکشی) سایر فلسفه دانشجوی دکتری  دانشگاه بوعلی سینا - مدرس دانشگاه آزاد اسلامی  همدان
مرتضی عارفی استادیار حقوق استادیار گروه حقوق جزا دانشگاه بوعلی سینا
نوذر عباسی مربی زبان و ادبیات عربی دانشگاه امام صادق (ع)
صلاح الدین عبدی دانشیار زبان و ادبیات عربی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
محمدرحیم عیوضی دانشیار علوم تربیتی عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی
علی غفرانی دانشیار تاریخ هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا
محمد غفوری نژاد استادیار   دانشگاه مذاهب و ادیان
نقی غیاثی استادیار معارف اسلامی عضو هیأت علمی- دانشگاه علوم پزشکی همدان- گروه معارف اسلامی
فتحیه فتاحی زاده استاد علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهراء
رسول فتحی مظفری سایر زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا
مریم فخاریان مربی حقوق هیات علمی دانشگاه پیام نور
مهدی فیضی سخا استادیار تاریخ استادیار گروه تاریخ دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی
مرتضی قائمی استاد زبان و ادبیات عربی استاد گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه بوعلی سینا
علی محمد قدسی دانشیار علوم اجتماعی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
احمد قرایی سلطان آبادی استادیار علوم قرآن و حدیث عضو هیئت علمی دانشگاه
علی قربانی استادیار مدیریت دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
ثریا قطبی استادیار علوم قرآن و حدیث علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهد
بخشعلی قنبری دانشیار معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
سمیه کاظمی نجف آبادی استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار دانشگاه اصفهان
سونیا کهریزی سایر   عضو هیات علمی
معصومه کیانی استادیار   دانشگاه بوعلی سینا
محمد تقی گیلک حکیم آبادی* دانشیار علوم اقتصادی هیات علمی دانشگاه مازندران
رضا ماحوزی دانشیار فلسفه دانشیار مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی
حسین محققی دانشیار روانشناسی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
رسول محمدجعفری استادیار   هیأت علمی/دانشگاه شاهد
حسین محمدی استادیار معارف اسلامی گروه معارف دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین
فرامرز محمدی پویا استادیار علوم تربیتی (فلسفه تعلیم و تربیت) عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا
فردین مرادخانی استادیار حقوق استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا
سیدابراهیم مرتضوی   علوم قرآن و حدیث استادیار  گروه علوم قران و حدیث
سیدمهدی مسبوق استاد زبان و ادبیات عربی؛ نهج البلاغه دانشگاه بوعلی سینا
مهدی مطیع دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان
عزت ملاابراهیمی استاد زبان و ادبیات عربی هیات علمی دانشگاه تهران
اصغر منتظر القائم دانشیار تاریخ دانشیار
آیت مولائی استادیار حقوق استادیار گروه حقوق. دانشکده حقوق و علوم اجتماعی. دانشگاه تبریز، تبریز. ایران.
محمد مولوی دانشیار نهج البلاغه دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
سید رضا میراحمدی استادیار زبان و ادبیات عربی هیأت علمی/ دانشگاه سمنان
سیدمحمود میرزایی الحسینی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان
محمد حسن نادم استادیار نهج البلاغه مدیر گروه شیعه شناسی(کلام) دانشگاه ادیان ومذاهب
رضا ناظمیان دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبایی
علی نجفی ایوکی دانشیار زبان و ادبیات عربی؛ نهج البلاغه هیأت علمی دانشگاه کاشان
معصومه نعمتی قزوینی استادیار زبان و ادبیات عربی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
اصغر هادوی استادیار علوم اقتصادی اقتصاد نظری دانشگاه شاهد
یدالله هنری لطیف پور استادیار علوم سیاسی دانشگاه بوعلی. دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
مسیب یارمحمدی واصل دانشیار روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا
ابوالقاسم یعقوبی استاد روانشناسی استادگروه روانشناسی / دانشکده علوم اقتصادی واجتماعی/ دانشگاه بوعلی/ همدان
محمدرضا یوسف زاده چوسری استاد علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی) دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا