اهداف و چشم انداز

اهداف:

1- شناخت هرچه بهتر شخصیت اهل بیت (ع) و امام علی (ع) برای هدایت صحیح جامعه به سوی سعادت و پیشرفت مبتنی بر دین و ارزش های دینی

2- تسهیل اجرایی شدن آموزه ها و تعلیم نهج البلاغه در تمام زوایا و ابعاد زندگی فردی و اجتماعی در حوزه های گوناگون

3- دستیابی به مدل ها و الگوهای اسلامی در سیاست، فرهنگ، اقتصاد، حقوق، تعلیم و تربیت و روابط اجتماعی و امثال این ها

4- تسهیل دستیابی به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

5- کمک به تحوّل بنیادین و اسلامی در علوم انسانی

6- تجهیز اندیشمندان و پژوهشگران به دانش و بینش پاسخ گویی به شبهات جدید براساس زندگی و کلام اهل بیت (ع) و به ویژه امام علی (ع)

 

خط مشی ها:

1- حرکت در مسیر تحول در علوم انسانی براساس متون دینی و به ویژه نهج البلاغه

2- حرکت در مسیر تدوین طرح اسلامی- ایرانی پیشرفت براساس آموزه های نهج البلاغه

3- معرفی ابعاد و زوایای شخصیت اهل بیت (ع) به ویژه امام علی (ع) به عنوان برترین الگو برای مسلمانان و جهانیان

4- استخراج مدل های سیاست، مدیریت، تعلیم و تربیت، اقتصاد، زندگی موفق و ... از زندگی و کلام اهل بیت(ع) و به ویژه امیرمؤمنان علی (ع)

5- استخراج مصادیق و الگوهای هدایت و ضلالت، سعادت و شقاوت و به طور کلی اخلاق و انسانیت از زندگی و کلام اهل بیت (ع) و به ویژه امیرمؤمنان علی (ع)

6- نقد دیدگاه های غیردینی و غیراسلامی و نقد مکاتب فکری – اعتقادی غربی براساس مبانی فکری اهل بیت (ع) و به ویژه امام علی (ع)

 

محورها:

1- مباحث اخلاق اسلامی و انسانی در نهج البلاغه و زندگی اهل بیت (ع) و به ویژه امام علی (ع)

2- مباحث شناخت شناسی و معرفت در نهج البلاغه و زندگی اهل بیت (ع) و به ویژه امام علی (ع)

3- مباحث فکری و فلسفی در نهج البلاغه و زندگی اهل بیت (ع) و به ویژه امام علی (ع)

4- مباحث ادبی و زیباشناسی در نهج البلاغه و زندگی اهل بیت (ع) و به ویژه امام علی (ع)

5- مباحث مدیریت در نهج البلاغه و زندگی اهل بیت (ع) و به ویژه امام علی (ع)

6- مباحث تعلیم و تربیت در نهج البلاغه و زندگی اهل بیت (ع) و به ویژه امام علی (ع)

7- مباحث اقتصادی در نهج البلاغه و زندگی اهل بیت (ع) و به ویژه امام علی (ع)

8- مباحث سیاسی در نهج البلاغه و زندگی اهل بیت (ع) و به ویژه امام علی (ع)

9- مباحث فرهنگی و اجتماعی در نهج البلاغه و زندگی اهل بیت (ع) و به ویژه امام علی (ع)

10- نقد مکاتب غیر دینی در نهج البلاغه و زندگی اهل بیت (ع) و به ویژه امام علی (ع)

11- مباحث الگوها و مدل های زندگی در حوزه های گوناگون براساس نهج البلاغه و زندگی اهل بیت (ع) و به ویژه امام علی (ع)

12- مباحث حقوقی در نهج البلاغه و زندگی اهل بیت (ع) و به ویژه امام علی (ع)

13- بررسی مشکلات فرهنگی- اجتماعی جامعه براساس تعالیم و آموزه های نهج البلاغه و ارائه راه حل های مربوطه