داوران علمی نشریه در سال 1400

نام نام خانوادگی رتبه علمی تحصیلات رشته تخصصی
میثم احمدی استادیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی
بهرام اخوان کاظمی استاد دکترای تخصصی علوم سیاسی
علیرضا اسلامبولچی استادیار دکترای تخصصی مدیریت
علی اصغری صارم استادیار دکترای تخصصی مدیریت
عباس اقبالی استاد دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی
ابراهیم اناری بزچلوئی دانشیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی
نرگس انصاری دانشیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی
محمدابراهیم ایرج پور اصفهانی استادیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی
مهرداد آقائی دانشیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی
محمد رسول آهنگران استاد دکترای تخصصی حقوق
مرتضی بحرانی دانشیار دکترای تخصصی علوم سیاسی؛ فلسفه و عرفان
نعمت اله به رقم استادیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی
آتنا بهادری استادیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی؛ علوم قرآن و حدیث
وحید پاشایی استادیار دکترای تخصصی تاریخ
شیرین پورابراهیم دانشیار دکترای تخصصی زبانشناسی
ابوذر پورمحمدی استادیار دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث
محمدرضا پیرچراغ استادیار دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث
فرشید ترکاشوند دانشیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی
محمدعلی توانا دانشیار دکترای تخصصی علوم سیاسی
حسین چراغی وش استادیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی
محمدعلی چلونگر استاد دکترای تخصصی تاریخ
علی حاجی خانی دانشیار دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث
مهین حاجی زاده استاد دکترای تخصصی زبانشناسی؛ زبان و ادبیات عربی
رضا حاجیان حسین آبادی استادیار دکترای تخصصی نهج البلاغه
ولی الله حسومی دانشیار دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث
مصطفی حسینی استادیار دکترای تخصصی زبان های خارجی
طاهره حق طلب استادیار دکترای تخصصی روانشناسی
محمد حکاک دانشیار دکترای تخصصی مدیریت
مجتبی حمایت خواه استادیار دکترای تخصصی علوم اجتماعی
علیرضا حیدری نسب دانشیار دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث
اکرم ذوالفقاری سایر دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی
کبری راستگو استادیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی
محمد رحمانی استادیار دکترای تخصصی مدیریت
حسن رحیمی(روشن) استادیار دکترای تخصصی علوم سیاسی
هادی رستمی استادیار دکترای تخصصی حقوق
شیرین رشیدی استادیار دکترای تخصصی علوم تربیتی (فلسفه تعلیم و تربیت)
کاوس روحی برندق دانشیار دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث
مجید روحی دهکردی استادیار دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث
صدیقه زودرنج استادیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی
سیدابوالفضل سجادی دانشیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی
سمیه سلمانیان   دکترای تخصصی قرآن و حدیث
رضا سلیمانی دانشیار دکترای تخصصی علوم سیاسی
کرم سیاوشی دانشیار دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث
سید حسین سید موسوی دانشیار دکترای تخصصی فلسفه و عرفان
یسرا شادمان استادیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی
ابوالفضل شاه آبادی استاد دکترای تخصصی علوم اقتصادی
حامد شریعتی نیاسر استادیار دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث
رقیه صادقی نیری استادیار دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث
اکبر صالحی دانشیار دکترای تخصصی علوم تربیتی (فلسفه تعلیم و تربیت)
حمیدرضا طالقانی (ورکشی) سایر دانشجوی دکترا فلسفه
مرتضی عارفی استادیار دکترای تخصصی حقوق
صلاح الدین عبدی دانشیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی
سولماز غفاری استادیار دکترای تخصصی زبان شناسی
علی غفرانی دانشیار دکترای تخصصی تاریخ
نقی غیاثی استادیار دکترای تخصصی معارف اسلامی
فتحیه فتاحی زاده استاد دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث
مریم فخاریان مربی کارشناسی ارشد حقوق
محمد رضا فریدونی استادیار دکترای تخصصی فلسفه و عرفان
محمدعلی قاسمی ترکی استادیار دکترای تخصصی علوم سیاسی
مرتضی قائمی استاد دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی
علی محمد قدسی دانشیار دکترای تخصصی علوم اجتماعی
احمد قرایی سلطان آبادی استادیار دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث
بخشعلی قنبری دانشیار دکترای تخصصی معارف اسلامی
معصومه کیانی استادیار دکترای تخصصی علوم تربیتی
سید مهدی لطفی دانشیار دکترای تخصصی علوم قران و حدیث
حسن مجیدی دانشیار دکترای تخصصی زبانشناسی
حسین محمدی استادیار دکترای تخصصی معارف اسلامی
فرامرز محمدی پویا استادیار دکترای تخصصی علوم تربیتی (فلسفه تعلیم و تربیت)
فردین مرادخانی استادیار دکترای تخصصی حقوق
سیدمهدی مسبوق استاد دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی؛ نهج البلاغه
عزت ملاابراهیمی استاد دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی
آیت مولائی استادیار دکترای تخصصی حقوق
محمد مولوی دانشیار دکترای تخصصی نهج البلاغه
سید رضا میراحمدی دانشیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی
یحیی میرحسینی استادیار دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث
محمد حسن نادم استادیار دکترای تخصصی نهج البلاغه
رضا ناظمیان دانشیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی
علی نجفی ایوکی دانشیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی؛ نهج البلاغه
معصومه نعمتی قزوینی استادیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی
یدالله هنری لطیف پور استادیار دکترای تخصصی علوم سیاسی
مسیب یارمحمدی واصل دانشیار دکترای تخصصی روانشناسی
محمدرضا یوسف زاده چوسری استاد دکترای تخصصی علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی)