داوران نشریه

نام نام خانوادگی رتبه علمی تحصیلات رشته تخصصی سمت / سازمان
کیوان احسانی استادیار دکترای تخصصی فلسفه و عرفان دانشگاه اراک
میثم احمدی استادیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علوم انتظامی امین
بهرام اخوان کاظمی استاد دکترای تخصصی علوم سیاسی عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
علیرضا اسلامبولچی استادیار دکترای تخصصی مدیریت استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
سید حسن اسلامی اردکانی استاد دکترای تخصصی فلسفه استاد دانشگاه ادیان و مذاهب قم
حسن اسماعیل زاده استادیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی؛ علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
یوسف اسماعیل زاده استادیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
جواد اصغری دانشیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
علی اصغری صارم استادیار دکترای تخصصی مدیریت گروه مدیریت، دانشگاه بوعلی سینا
زهرا افضلی دانشیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا
افشین افضلی استادیار دکترای تخصصی علوم تربیتی (فلسفه تعلیم و تربیت) عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
حسین اقایی جنت مکان دانشیار دکترای تخصصی حقوق دانشگاه شهید چمران هواز
عباس اقبالی استاد دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی عضو هیأت علمی   دانشکاه کاشان
رضا امانی استادیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه معارف اسلامی
ابراهیم اناری بزچلوئی دانشیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی دانشیار-دانشگاه اراک
نرگس انصاری دانشیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی
محمدابراهیم ایرج پور اصفهانی استادیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
محمدعلی ایزدی استادیار دکترای تخصصی معارف اسلامی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا 
طاهره ایشانی استادیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی پژوهشگاه علوم انسانی
حسین ایمانیان استادیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان
یوسف آرام استادیار دکترای تخصصی زبانشناسی دانشگاه بوعلی سینا
حسین آریان استادیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
مسلم آقایی طوق استادیار دکترای تخصصی حقوق عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
مهرداد آقائی دانشیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
محمد رسول آهنگران استاد دکترای تخصصی حقوق عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
حمید بابایی میبدی استادیار دکترای تخصصی مدیریت استادیار گروه مدیریت دانشگاه میبد
سیدخلیل باستان دانشیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
مرتضی بحرانی دانشیار دکترای تخصصی علوم سیاسی؛ فلسفه و عرفان پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی وزارت علوم
محمد بنیانی دانشیار دکترای تخصصی فلسفه دانشیار فلسفه و کلام دانشگاه بوعلی سینا
نعمت اله به رقم استادیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی مدرس دانشگاه فرهنگیان
آتنا بهادری استادیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی؛ علوم قرآن و حدیث  دانشگاه الزهراء(س)-تهران- ایران
سعید بهشتی استاد دکترای تخصصی علوم تربیتی (فلسفه تعلیم و تربیت)  دانشگاه علامه طباطبایی
یحیی بوذری نژاد دانشیار دکترای تخصصی فلسفه دانشیار گروه آموزشی علوم اجتماعی اسلامی دانشگاه تهران
وحید پاشایی استادیار دکترای تخصصی تاریخ  دانشگاه بوعلی سینا ایران، همدان
محمد پاک نهاد استادیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان
شیرین پورابراهیم دانشیار دکترای تخصصی زبانشناسی استادیار دانشگاه پیام نور
مریم پورجمشیدی استادیار دکترای تخصصی علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی) علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا
محمدرضا پیرچراغ استادیار دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
محمد تابان استادیار دکترای تخصصی مدیریت عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه ایلام
فرشید ترکاشوند دانشیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی
علیرضا تقی پور دانشیار دکترای تخصصی حقوق دانشیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا
محمدعلی توانا دانشیار دکترای تخصصی علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
جهانبخش ثواقب استاد دکترای تخصصی تاریخ عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
فرزاد جهان بین استادیار دکترای تخصصی فلسفه دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
حسین چراغی وش استادیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی استادیار دانشگاه لرستان
محمدعلی چلونگر استاد دکترای تخصصی تاریخ استاد گروه تاریخ دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان
علی حاجی خانی دانشیار دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث دانشیار گروه قرآن وحدیث دانشگاه تربیت مدرس
مهین حاجی زاده استاد دکترای تخصصی زبانشناسی؛ زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رضا حاجیان حسین آبادی استادیار دکترای تخصصی نهج البلاغه عضو هیات علمی دانشگاه کاشان
محمد مهدی حاجیلوئی محب استادیار دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث استادیار دانشگاه بوعلی‌سینا
محمدرضا حسنی جلیلیان استادیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
ولی الله حسومی دانشیار دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
حاتم حسینی دانشیار دکترای تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا
مصطفی حسینی استادیار دکترای تخصصی زبان انگلیسی استادیار دانشگاه بوعلی سینا
طاهره حق طلب استادیار دکترای تخصصی روانشناسی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا
محمد حکاک دانشیار دکترای تخصصی مدیریت  عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
حبیب اله حلیمی جلودار دانشیار دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران 
مجتبی حمایت خواه استادیار دکترای تخصصی علوم اجتماعی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
علیرضا حیدری نسب دانشیار دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد خاقانی اصفهانی استاد دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی عضو هیأت علمی گروه عربی دانشگاه اصفهان
انسیه خزعلی استاد دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه الزهرا
بمانعلی دهقان منگابادی دانشیار دکترای تخصصی فلسفه و عرفان دانشگاه یزد
محمدتقی دیاری بیدگلی استاد دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث عضو هیات علمی دانشگاه قم
احمد دیلمی دانشیار دکترای تخصصی حقوق دانشیار دانشگاه قم 
اکرم ذوالفقاری سایر دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی دکتری زبان و ادبیات عربی - دانشگاه بوعلی سینا
محسن ذوالقدر استادیار دکترای تخصصی علوم تربیتی (مدیریت آموزشی) عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
روح الله رازینی استادیار دکترای تخصصی مدیریت عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)
کبری راستگو استادیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، مشهد
محمد راسخ مهند استاد دکترای تخصصی زبانشناسی استاد گروه زبانشناسی دانشگاه بوعلی سینا
سید علی اکبر ربیع نتاج دانشیار دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران
محمد رحمانی استادیار دکترای تخصصی مدیریت دانشگاه بوعلی سینا
حسن رحیمی(روشن) استادیار دکترای تخصصی علوم سیاسی دانشگاه بوعلی سینا
هادی رستمی استادیار دکترای تخصصی حقوق عضو هیات علمی  دانشگاه بوعلی سینا
شیرین رشیدی استادیار دکترای تخصصی علوم تربیتی (فلسفه تعلیم و تربیت) استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
حسن رضایی هفتادر استادیار دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث عضو هیات علمی دانشگاه تهران
محمد رضائی خانی استادیار دکترای تخصصی حقوق استادیار دانشگاه بوعلی سینا 
احمد رضوانی مفرد استادیار دکترای تخصصی حقوق دانشگاه بوعلی سینا
کاوس روحی برندق دانشیار دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس
مجید روحی دهکردی استادیار دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد
معصومه ریعان استادیار دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
منصوره زرکوب دانشیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان
شهرام زرنشان استادیار دکترای تخصصی حقوق  گروه حقوق روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
صدیقه زودرنج استادیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا
علی محمد ساجدی دانشیار دکترای تخصصی فلسفه و عرفان دانشیار فلسفه و کلام دانشگاه شیراز
مهدی سبحانی نژاد دانشیار دکترای تخصصی علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی) عضو هیأت علمی داتشگاه شاهد
سیدابوالفضل سجادی دانشیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی عضو هیات علمی دانشگاه اراک
فرهاد سراجی دانشیار دکترای تخصصی علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی) عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
علی سروری مجد استادیار دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات
علی سعیداوی استادیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا
سمیه سلمانیان سایر دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث دکتری علوم قرآنی دانشگاه اراک
رضا سلیمانی دانشیار دکترای تخصصی علوم سیاسی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
روح اله سهرابی استادیار دکترای تخصصی مدیریت استادیار گروه مدیریت دانشگاه بوعلی سینا
کرم سیاوشی دانشیار دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
سید حسین سید موسوی دانشیار دکترای تخصصی فلسفه و عرفان مدیر گروه معارف اسلامی
دانشگاه فردوسی مشهد
سید حسین سیدی استاد دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
محسن سیفی استادیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان
طیبه سیفی استادیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی
یسرا شادمان استادیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه الزهرا
نصرالله شاملی استاد دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی زبان و ادبیات عرب دانشگاه اصفهان
ابوالفضل شاه آبادی استاد دکترای تخصصی علوم اقتصادی دانشگاه الزهرا
حامد شریعتی نیاسر استادیار دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث  عضو هیات علمی  دانشگاه مذاهب اسلامی
رقیه صادقی نیری استادیار دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
اکبر صالحی دانشیار دکترای تخصصی علوم تربیتی (فلسفه تعلیم و تربیت) عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی تهران
روح الله صیادی نژاد دانشیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان
علی ضیغمی استادیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان
حمیدرضا طالقانی (ورکشی) سایر دانشجوی دکترا فلسفه دانشجوی دکتری  دانشگاه بوعلی سینا 
محمد طاهری دانشیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
علی باقر طاهری نیا استاد دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی استاد دانشگاه تهران
علیرضا طبیبی استادیار دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث عضو هیات علمی دانشگاه اراک
صلاح الدین عبدی دانشیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
اکبر عروتی موفق استادیار دکترای تخصصی فلسفه و عرفان عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
ستار عزیزی دانشیار دکترای تخصصی حقوق گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا
سعید علی تاجر استادیار دکترای تخصصی باستان شناسی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
سولماز غفاری سایر دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی دکتری زبان و ادبیات عرب دانشگاه بوعلی سینا
علی غفرانی دانشیار دکترای تخصصی تاریخ هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
علی حسین غلامی یلقون آقاج سایر دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی دکتری زبان و ادبیات عرب دانشگاه بوعلی سینا
نقی غیاثی استادیار دکترای تخصصی معارف اسلامی عضو هیأت علمی- دانشگاه علوم پزشکی همدان
فتحیه فتاحی زاده استاد دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهراء
علی فتح الهی دانشیار دکترای تخصصی معارف اسلامی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
یونس فتحی استادیار دکترای تخصصی حقوق گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا
مریم فخاریان مربی کارشناسی ارشد حقوق هیات علمی دانشگاه پیام نور
مهران فرهادی استادیار دکترای تخصصی روانشناسی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
محمد رضا فریدونی استادیار دکترای تخصصی فلسفه و عرفان گروه الهیات دانشگاه بوعلی سینا
محمدعلی قاسمی ترکی استادیار دکترای تخصصی علوم سیاسی گروه علوم سیاسی دانشگاه بوعلی سینا
مرتضی قائمی استاد دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی استاد گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه بوعلی سینا
علی محمد قدسی دانشیار دکترای تخصصی علوم اجتماعی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
احمد قرایی سلطان آبادی استادیار دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث عضو هیئت علمی دانشگاه ولی عصر رفسنجان
علی قربانی استادیار دکترای تخصصی مدیریت دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
ناصر قره خانی استادیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه بوعلی سینا
ثریا قطبی استادیار دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهد
سمیه کاظمی نجف آبادی استادیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی استادیار دانشگاه اصفهان
غلامرضا کریمی فرد دانشیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
سونیا کهریزی سایر دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا
حسین کیانی دانشیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز
معصومه کیانی استادیار دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث دانشگاه بوعلی سینا
حسن مجیدی دانشیار دکترای تخصصی زبانشناسی دانشگاه حکیم سبزواری
حسین محققی دانشیار دکترای تخصصی روانشناسی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
رسول محمدجعفری استادیار دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث هیأت علمی دانشگاه شاهد
علی محمدی استاد دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه بوعلی سینا
حسین محمدی استادیار دکترای تخصصی معارف اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین
فرامرز محمدی پویا استادیار دکترای تخصصی علوم تربیتی (فلسفه تعلیم و تربیت) عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا
فردین مرادخانی استادیار دکترای تخصصی حقوق استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا
رحمت اله مرزوقی دانشیار دکترای تخصصی علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی) عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
سیدمنصور مرعشی دانشیار دکترای تخصصی علوم تربیتی (فلسفه تعلیم و تربیت) دانشگاه شهید چمران اهواز
سیدمهدی مسبوق استاد دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی؛ نهج البلاغه دانشگاه بوعلی سینا
یحیی معروف استاد دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی کرمانشاه
حسن مقیاسی استادیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم
عزت ملاابراهیمی استاد دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی هیات علمی دانشگاه تهران
اصغر منتظر القائم استاد دکترای تخصصی تاریخ دانشگاه اصفهان
مجید منصوری استادیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا
عبدالله موحدی محب دانشیار دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث دانشگاه کاشان
آیت مولائی استادیار دکترای تخصصی حقوق   گروه حقوق دانشگاه تبریز
محمد مولوی دانشیار دکترای تخصصی نهج البلاغه دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
سید رضا میراحمدی دانشیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی هیأت علمی دانشگاه سمنان
علی محمد میرجلیلی دانشیار دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث دانشگاه آیت الله حائری میبد
حمیدرضا میرحاجی دانشیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبائی
یحیی میرحسینی استادیار دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث عضو هیات علمی  دانشگاه میبد
سیدمحمود میرزایی الحسینی دانشیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان
سیده ریحانه میرلوحی استادیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی عضو هیأت علمی گروه عربی دانشگاه اصفهان
معصومه سادات میرمحمدی استادیار دکترای تخصصی حقوق دکترای حقوق بین الملل
محمد حسن نادم استادیار دکترای تخصصی نهج البلاغه  دانشگاه ادیان ومذاهب
رضا ناظمیان دانشیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبایی
هومن ناظمیان استادیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی
محمود نجفی دانشیار دکترای تخصصی روانشناسی عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
علی نجفی ایوکی دانشیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی؛ نهج البلاغه عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان
فخرالسادات نصیری استادیار دکترای تخصصی علوم تربیتی (فلسفه تعلیم و تربیت) عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
علی نظری دانشیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
هادی نظری منظم استادیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی استادیار دانشگاه تربیت مدرس
معصومه نعمتی قزوینی استادیار دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
قدرت اله نیازی استادیار دکترای تخصصی حقوق؛ معارف اسلامی عضو هیات علمی  دانشگاه بوعلی سینا
محمدجواد هراتی دانشیار دکترای تخصصی معارف اسلامی دانشیار گروه معارف دانشگاه بوعلی سینا
یدالله هنری لطیف پور استادیار دکترای تخصصی علوم سیاسی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
مسیب یارمحمدی واصل دانشیار دکترای تخصصی روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا
حمید یحیوی استادیار دکترای تخصصی علوم سیاسی دانشگاه بوعلی سینا
ابوالقاسم یعقوبی استاد دکترای تخصصی روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا
محمدرضا یوسف زاده چوسری استاد دکترای تخصصی علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی)  دانشگاه بوعلی سینا