اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مسیب یارمحمدی واصل

روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا

yarmohamadivaselyahoo.com
0000-0002-5652-647X

سردبیر

دکتر سیدمهدی مسبوق

زبان و ادبیات عرب استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا

smm.basuyahoo.com
0000-0003-0739-982X

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید محمدرضا ابن الرسول

زبان و ادبیات عربی استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان

fgnold.ui.ac.ir/~ibnorrasool/
ibnorrasoolfgn.ui.ac.ir

دکتر حسن دادخواه تهرانی

زبان و ادبیات عربی استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید چمران اهواز

theo.scu.ac.ir/~h.dadkhah
dadkhah1340yahoo.com
0000-0002-0124-8089

دکتر محمد تقی دیاری بیدگلی

علوم قرآن و حدیث استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم

mt_diariyahoo.com

دکتر کرم سیاوشی

علوم قرآن و حدیث دانشیار گروه الهیات دانشگاه بوعلی سینا

karam.siyavoshiyahoo.com
0000-0003-1058-644X

دکتر سید حسین سیدی

زبان و ادبیات عربی استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد

seyediferdowsi.um.ac.ir
0000-0002-0057-3496

دکتر علی باقر طاهری نیا

زبان و ادبیات عرب استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران

btaheriniyaut.ac.ir
0000-0003-1642-0600

دکتر صلاح الدین عبدی

زبان و ادبیات عربی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا

s.abdi57gmail.com
0000-0002-3501-5320

دکتر مرتضی قائمی

زبان و ادبیات عرب استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا

mortza_ghaemiyahoo.com
0811 - 8380689
0000-0001-8139-1223

دکتر سید مهدی مسبوق

زبان و ادبیات عربی استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا

smm.basuyahoo.com
0000-0003-0739-982X

دکتر عزت ملاابراهیمی

زبان و ادبیات عربی استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران

mebrahimut.ac.ir

دکتر فرامرز میرزایی

زبان و ادبیات عرب استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس

mirzaeifaramarzyahoo.com
0000-0002-5301-5025

دکتر علی نظری

زبان و ادبیات عربی استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان

lu.ac.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=938&mid=370
nazari.alu.ac.ir

دکتر محمدرضا یوسف زاده

علوم تربیتی استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا

fuman47gmail.com
0000-0002-1667-1859

دکتر مسیب یارمحمدی واصل

روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا

vasel999yahoo.com
0000-0002-5652-647X

کارشناس نشریه

وحیده میرزاابراهیمی

کامپیوتر - نرم افزار کارشناس نشریه

journal.nahjyahoo.com
081-38380698