داوران علمی نشریه در سال 1398

نام نام خانوادگی رتبه علمی رشته تخصصی سمت / سازمان
کیوان احسانی استادیار فلسفه و عرفان دانشگاه اراک
میثم احمدی استادیار زبان و ادبیات فارسی  گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پلیس
محمدنبی احمدی دانشیار زبان و ادبیات عربی عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
بهرام اخوان کاظمی   علوم سیاسی عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
سید حسن اسلامی اردکانی استاد فلسفه استاد گروه دین پژوهشی دانشگاه ادیان و مذاهب قم
یوسف اسماعیل زاده استادیار زبان و ادبیات فارسی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
حسن اسماعیل زاده استادیار زبان و ادبیات عربی؛ علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
علی اصغری صارم استادیار مدیریت گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا
افشین افضلی دانشیار  علوم تربیتی (فلسفه تعلیم و تربیت) عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
عباس اقبالی دانشیار زبان و ادبیات عربی عضو هیأت علمی   دانشکاه کاشان
ابراهیم اناری بزچلوئی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار-دانشگاه اراک
محمدابراهیم ایرج پور اصفهانی استادیار زبان و ادبیات فارسی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
طاهره ایشانی استادیار زبان و ادبیات عربی پژوهشگاه علوم انسانی
حسین آریان استادیار زبان و ادبیات فارسی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
مهرداد آقائی استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه محقق اردبیلی
محمد رسول آهنگران استاد حقوق عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
عباس بخشنده بالی استادیار فلسفه و عرفان استادیار دانشگاه مازندران؛ دانشکده الهیات و معارف اسلامی
نعمت اله به رقم استادیار زبان و ادبیات عربی مدرس دانشگاه فرهنگیان
آتنا بهادری استادیار زبان و ادبیات عربی؛ علوم قرآن و حدیث عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء(س)
محمد پاک نهاد استادیار   دانشگاه فرهنگیان
شیرین پورابراهیم دانشیار زبانشناسی استادیار دانشگاه پیام نور
محمدرضا پیرچراغ استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
محمد تابان استادیار مدیریت  عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه ایلام
فرشید ترکاشوند دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار گروه زبان وادبیات عربی
دانشگاه بین المللی امام خمینی
علیرضا تقی پور دانشیار حقوق دانشیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا
محمدعلی توانا دانشیار علوم سیاسی بخش علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
جهانبخش ثواقب استاد تاریخ عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
احمد علی جدیدیان استادیار روانشناسی گروه روانشناسی
حسین چراغی وش استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه لرستان
علی حاجی خانی دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشیار گروه قرآن وحدیث دانشگاه تربیت مدرس
مهین حاجی زاده دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رضا حاجیان حسین آبادی استادیار نهج البلاغه عضو هیات علمی- رئیس دانشگاه
محمد مهدی حاجیلوئی محب استادیار علوم قرآن و حدیث استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان
ولی الله حسومی استادیار علوم قرآن و حدیث هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
طاهره حق طلب استادیار روانشناسی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه ملایر
محمد حکاک دانشیار مدیریت عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
مجتبی حمایت خواه استادیار علوم اجتماعی عضو هیات علمی
علی خالقی    گروه معارف اسلامی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
شهرام دلشاد سایر زبان و ادبیات عربی  دانشجوی دکتری دانشگاه بوعلی سینا
محمدتقی دیاری بیدگلی استاد علوم قرآن و حدیث عضو هیات علمی دانشگاه قم
احمد دیلمی دانشیار حقوق دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم ، قم، ایران
محمد راسخ مهند استاد زبانشناسی استاد گروه زبانشناسی دانشگاه بوعلی سینا
محمد رحمانی استادیار مدیریت دانشگاه بوعلی سینا
حسن رحیمی(روشن) استادیار علوم سیاسی مدیر گروه علوم سیاسی
محمدجواد رزمی دانشیار   عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
حسن رضایی هفتادر استادیار علوم قرآن و حدیث عضو هیات علمی دانشگاه تهران
کاوس روحی برندق دانشیار علوم قرآن و حدیث  دانشگاه تربیت مدرس
مجید روحی دهکردی استادیار علوم قرآن و حدیث عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد
معصومه ریعان استادیار علوم قرآن و حدیث عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
شهرام زرنشان استادیار  حقوق گروه حقوق روابط بین الملل دانشگاه بوعلی سینا
صدیقه زودرنج استادیار زبان و ادبیات عربی  گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا
تورج زینی وند دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی
علی محمد ساجدی دانشیار فلسفه و عرفان دانشیار فلسفه و کلام دانشگاه شیراز
سیدابوالفضل سجادی دانشیار زبان و ادبیات عربی عضو هیات علمی دانشگاه اراک
فرهاد سراجی   علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی) عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
حسن سرباز دانشیار   دانشگاه کردستان
جمشید سروری مربی علوم اجتماعی هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان استان همدان و مدیر گروه علوم  اجتماعی پردیس های شهید مقصودی  و شهید باهنردانشگاه فرهنگیان استان همدان
کرم سیاوشی دانشیار علوم قرآن و حدیث هیأت علمی
سید حسین سید موسوی دانشیار فلسفه و عرفان مدیر گروه معارف اسلامی
دانشگاه فردوسی مشهد
سید حسین سیدی استاد زبان و ادبیات عربی  هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
ابوالفضل شاه آبادی استاد علوم اقتصادی دانشگاه الزهرا
حامد شریعتی نیاسر استادیار علوم قرآن و حدیث استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مذاهب اسلامی
رقیه صادقی نیری استادیار علوم قرآن و حدیث عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
اکبر صالحی استادیار علوم تربیتی (فلسفه تعلیم و تربیت) عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی تهران
پیمان صالحی استادیار   عضو هیأت علمی دانشگاه ایلام
علی صفری دانشیار   دانشگاه اصفهان
روح الله صیادی نژاد دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان
حمیدرضا طالقانی (ورکشی) سایر فلسفه دانشجوی دکتری  دانشگاه بوعلی سینا - مدرس دانشگاه آزاد اسلامی  همدان
علی طاهری استادیار زبان و ادبیات عربی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
صلاح الدین عبدی دانشیار زبان و ادبیات عربی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
ستار عزیزی دانشیار حقوق گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا
علی غفرانی دانشیار تاریخ هیئت علمی
علی حسین غلامی یلقون آقاج سایر زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا
نقی غیاثی استادیار معارف اسلامی عضو هیأت علمی- دانشگاه علوم پزشکی همدان- گروه معارف اسلامی
علی فتح الهی دانشیار معارف اسلامی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
یونس فتحی استادیار حقوق گروه حقوق،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه بوعلی سینا،همدان،ایران
رسول فتحی مظفری سایر زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا
مریم فخاریان مربی حقوق هیات علمی دانشگاه پیام نور
مهدی فیضی سخا استادیار تاریخ  استادیار گروه تاریخ دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی
مرتضی قائمی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه بوعلی سینا
علی محمد قدسی دانشیار علوم اجتماعی عضو هیات علمی
احمد قرایی سلطان آبادی استادیار علوم قرآن و حدیث عضو هیئت علمی دانشگاه
ناصر قره خانی استادیار زبان و ادبیات عربی  استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه بوعلی سینا
ثریا قطبی استادیار علوم قرآن و حدیث علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهد
سیروس قنبری دانشیار علوم تربیتی (مدیریت آموزشی) دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا
رسول کردنوقابی دانشیار روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا
سونیا کهریزی سایر   عضو هیات علمی
معصومه کیانی استادیار علوم تربیتی  دانشگاه بوعلی سینا
حسین کیانی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز
حسن مجیدی دانشیار زبانشناسی دانشگاه حکیم
رسول محمدجعفری استادیار   هیأت علمی/دانشگاه شاهد
حسین محمدی استادیار  گروه معارف گروه معارف دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین
فرامرز محمدی پویا استادیار علوم تربیتی (فلسفه تعلیم و تربیت) عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا
فردین مرادخانی استادیار حقوق  استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا
حسن مقیاسی استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم
مجید منصوری استادیار زبان و ادبیات فارسی  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا
آیت مولائی استادیار حقوق استادیار گروه حقوق. دانشکده حقوق و علوم اجتماعی. دانشگاه تبریز، تبریز. ایران.
محمد مولوی دانشیار نهج البلاغه دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
سید رضا میراحمدی استادیار زبان و ادبیات عربی هیأت علمی/ دانشگاه سمنان
فرامرز میرزائی استاد زبان و ادبیات عربی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
معصومه سادات میرمحمدی استادیار حقوق دکترای حقوق بین الملل
محمد حسن نادم استادیار نهج البلاغه مدیر گروه شیعه شناسی(کلام) دانشگاه ادیان ومذاهب
علی نجفی ایوکی دانشیار زبان و ادبیات عربی؛ نهج البلاغه هیأت علمی دانشگاه کاشان/ مدیر امور آموزشی
هادی نظری منظم استادیار زبان و ادبیات عربی استادیار دانشگاه تربیت مدرس
معصومه نعمتی قزوینی استادیار زبان و ادبیات عربی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
قدرت اله نیازی استادیار حقوق؛ معارف اسلامی گروه معارف اسلامی دانشگاه بوعلی سینا
یدالله هنری لطیف پور استادیار علوم سیاسی دانشگاه بوعلی. دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
مسیب یارمحمدی واصل دانشیار روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا
ابوالقاسم یعقوبی استاد روانشناسی استادگروه روانشناسی / دانشکده علوم اقتصادی واجتماعی/ دانشگاه بوعلی/ همدان
محمدرضا یوسف زاده دانشیار علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی) دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا