مطالعه اثربخشی آموزه های نهج البلاغه بر ارتقای سلامت روان دانشجویان

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش رهنمودهای نهج البلاغه بر سلامت روان در دانشجویان بود. در یک بررسی آزمایشی با پــیش­آزمون، پس­آزمون و پی گیری با گروه کنترل، 61 نفر از این دانشجویان به­طور تصادفی انتخاب و نیز به­صورت تصادفی در گروه­های آزمایش و کنترل گماشته شدند. شرکت­کنندگان در سه مرحله پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) را تکمیل کردند و گروه­هــای آزمایــش ده جلسه آموزش آموزه­های نهج­البلاغه را هفته­ای یکبار دریافت کردند. نتایج تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر نشان داد که آموزش رهنمودهای نهج­البلاغه به­طور معناداری سلامت روان دانشجویان گروه­های آزمایش را در مقایسه با گروه­های کنترل بهبود بخشیده است(05/0>p). بنابراین طبق نتایج این پژوهش، آموزش رهنمودهای نهج­البلاغه به شیوه­ی گروهی روش مؤثری برای ارتقای سلامت روان دانشجویان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Nahjolbalagha Training on Mental Health of University Students

نویسنده [English]

  • Eshagh RahimianBoghar
چکیده [English]

 
This study aimed investigates the effect of  Nahjolbalagha training on mental health of college students. In an experimental study including pre-test, post-test, follow-up and control group, Sixty one participants were randomly selected from these college students. Then, they were randomly assigned to experimental and control groups. Participants were completed General Health questionnaire (GHQ-28) in three phases of pre-test, post-test and follow-up and Experimental groups received 10 weekly sessions of Nahjul Balagha training .The results of variance analysis with repeated measures showed that Nahjul Balagha training significantly improved the experimental group's mental health of college students in comparison with the control groups (P<0.05). According to the results findings, Nahjul Balagha training by group is effective method to promote the general health of college students.
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nahjolbalagha
  • General Health
  • University Students