دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-150 

مقاله پژوهشی

1. بازتاب هنر تصویر بر سبک نامه‌های امام علی(ع) به معاویه

صفحه 1-18

مریم جلیلیان؛ محمد خاقانی اصفهانی؛ منصوره زرکوب