دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-150 
1. نظریه حکمرانی خوب از دیدگاه نهج البلاغه

صفحه 1-17

ابوالفضل شاه آبادی؛ آمنه جامه برزگی


4. تفاوت اسلوب نوشتاری و گفتاری بر مبنای فصل و وصل جملات در نهج‌البلاغه

صفحه 59-78

محمود آبدانان مهدیزاده؛ غلامرضا کریمی فرد؛ محمود شکیب انصاری؛ معصومه محتشم


5. درآمدی بر هرمنوتیک از منظر نهج البلاغه

صفحه 79-99

حسین رضا طاهری؛ محمد جواد یداللهی فر؛ نرگس حمزه خانی