تضمین شعری و بلاغت آن در نهج البلاغه

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان عربی دانشگاه اصفهان

چکیده

اثر ادبی هرچه پردامنه­تر و فراخ­تر باشد و با متون دیگر درهم تنیدگی و آمیزشِ بیشتری داشته باشد، تأثیر آن بر مخاطب بیشتر خواهد بود و بیشتر در معرض تقلید و الگوبرداری قرار خواهد گرفت. امام(ع) نیز از این خاستگاه، متن خویش در نهج­البلاغه را با میراث فرهنگی و لغوی عربِ قدیم از شعر، مثل، حکمت و... مرتبط ساخته است. میراث شعری، گنجینه فرهنگی سترگی است که امام در رجوع به آن سستی نمی­ورزد و گاهی یک مصراع یا یک بیت کامل از آن را طبق مقتضای سخن و ضرورت کلام، تضمین می­کند؛ به ویژه هـنگامی که برخی ابیات یا مصراع­ها آن­قدر در میان مردم شیوع یافته که به­صورت ضرب­المثل درآمده است. این مسأله گاهی با ذکر شاهد شعری یک مصراع یا بخشی از آن، با تضمین حرف به حرف آن بدون تغییر در ساختار یا ترکیب آن صورت می­گیرد یا گاهی تضمین شعری غیرمستقیم با تکیه بر مرجعیّتِ شعری مشهور، صورت می­گیرد و گاهی بخشی از الفاظ شعر همراه معنای آن ذکر می­شود و بافت سخن تکرار می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Poetical Adaptation and it,s Aloquence In Nahj-ol-balagha

نویسنده [English]

  • mahdi abedi gazini
چکیده [English]

The more poetical will be effective and influential upon the reader, the larger and closer the relationship with other texts.Therefore Imam Ali (As) has connected his sayings in Nahj-ol-balagha with cultural and literal heritage such as poetry, adage, wisdom & etc. Poetical heritage is the great cultural treasure that Imam Ali (AS) utilizes it and sometimes he uses one hemistich or couplet according to the necessity of text, especially when these couplets &  hemistiches take the shape of proverb as a result of their usage and pervasion among people. This problem is sometimes through poetical sample of whole hemistich or part of it without any change, and sometimes with trifle change in it, and sometimes the poet’s words along with its meaning and ground are repeated.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nahj-ol-Balagha
  • Poetical adaptation
  • Imitation
  • Implying