تبلور ویژگی های حکومت عدالت محور علوی در شعر معاصر عربی

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه عربی دانشگاه قم

2 عضو هیأت علمی دانشگاه قم

چکیده

عدالت علوی و شیوه­ی حکومت امام علی(ع) که بر پایه مساوات و رعایت عدالت در تمامی جنبه‌های حکومت بر مردم بنیان نهاده شده را می‌توان همان گمشده‌ی نسل بشری در بحث حکومت بر مردم دانست. هر چند بررسی این موضوع در چارچوب علوم سیاسی و اجتماعی قرار می‌گیرد، ولی بازتاب این امر در ادبیات، برعهده‌ی اندیشمندان حوزه‌ی ادبیات خواهد بود. بنابراین در این مقاله تلاش شده تا با واکاوی دیوان برخی از شاعران معاصر عرب اعم از شیعه و سنی و مسیحی، به شیوه­ی حکومت امام علی(ع) بر مردم و بازتاب مسائل مربوط به آن پرداخته و با استناد به اشعار، برخی از جنبه­های عدالت­مداری ایشان و بازتاب آن در شعر و ادب معاصر عربی مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت به حقانیت ایشان نیز اشاره شود. شیوه­ی کار در پژوهش حاضر به صورت کتابخانه‌ای و توصیف و تحلیل داده‌های به دست آمده استوار است. از جمله نتایج به­دست آمده این پژوهش عبارتند از: رویکرد هدایت­محور حضرت در شیوه­ی حکومتی ایشان بر مردم، اجرای عدالت در جامعه، حق­مدار بودن در هر شرایط، دستگیری از محرومان و یتیمان.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflection off Alavi Justice in Contemporary Arabic poetry

نویسندگان [English]

  • mostafa shiravi khozani 1
  • mahmoud reza tavakoli mohammadi 2
چکیده [English]

Alavi justice and the rule of Imam Ali (AS), which has been established on the base of equality and fairness in all aspects of government, can be considered as a lost ideal of human being in the field of ruling over people.
Although the study of this subject has been entered in the context of political and social sciences, however, its reflection in the literature is the duty of literary scholars.
Therefore, this article attempts to come up with poetry of some of the contemporary Arab poets, both Shiite and Christian, to discuses the following items: the ruling way of Imam Ali (AS), some aspects of his justice and its reflection in contemporary Arabic poetry and literature, and finally his legitimacy and rightfulness.
Methods used in this library research based on the description and analysis of data. The results of this study are: his guidance-oriented approach in the ruling over the people, Justice in society, protection of the right in any circumstances, helping the poor and orphans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alavi government
  • Alavi justice
  • Nahjul balagha
  • Contemporary Arabic poetry. 1