دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، پاییز 1399 
4. پویایی‌شناسی مدیریت دانش در سیرۀ امام علی(ع)

صفحه 59-85

10.22084/nahj.2020.18081.2199

علی حاجی غلام سریزدی؛ عباس زارع بنادکوکی؛ ولی الله نقی پورفر