دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، تابستان 1399، صفحه 1-133 
6. ویژگی‌های عالِم از نگاه امام علی(ع)

صفحه 97-111

10.22084/nahj.2020.20662.2403

مسعود بهرامیان؛ محمود ویسی؛ بخشعلی قنبری