دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، تابستان 1395، صفحه 1-130