دوره و شماره: دوره 4، شماره 16، زمستان 1395، صفحه 1-135 
3. تحلیل گفتمان ادبی خطبه جهاد

صفحه 33-54

سعیده محمودی؛ حسین چراغی وش؛ سید محمود میرزایی الحسینی


6. معرفت‌الله در نهج‌البلاغه

صفحه 95-112

مهدی عبداللهی؛ معصومه حاجی مقصودی


7. نقش خداباوری در تهذیب اخلاق فردی از منظر نهج‌البلاغه

صفحه 113-133

محمد صالح طیّب‌نیا؛ مختار رنجکش آدرمنابادی