دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، تابستان 1397، صفحه 1-140 
6. فلسفة اخلاق مبتنی بر میانه‌روی در سخنان امیر‌مؤمنان(ع)

صفحه 101-118

سید علیرضا صفوی؛ سعید بهشتی؛ سید کاظم اکرمی؛ معصومه صمدی