شناسایی و رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان اقلام مبتنی بر ارزش‌های اسلامی از منظر قرآن و نهج‌البلاغه

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد لجستیک و زنجیره تأمین دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه جامع امام حسین(ع)

3 دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

امروزه، محیط سازمان­ها آبستن تغییرات، فرصت­ها و چالش­های زیادی است که توانایی و قابلیت رویارویی و بهره­برداری آنان را می­توان از سازمان­ها انتظار داشت. از طرفی نگاه استراتژیک به تغییرات و فرصت­های حاصل از تغییرات و از طرف دیگر، بهبود توانایی­ها و زیرساخت­های سازمان می­تواند سازوکار مناسبی برای موفقیت پایدار و بلندمدت سازمان باشد. توجه به معیارهای ارزشی- اسلامی در شناسایی و انتخاب تأمین­کنندگان که همواره مورد تأکید و تأیید قرآن و نهج­البلاغه است از ضرورت­های پژوهش حاضر است. در این پژوهش برای ایجاد یک سازمان ارزشی، شناسایی و رتبه­بندی تأمین­کنندگان اقلام مبتنی بر ارزش­های اسلامی از منظر قرآن و نهج­البلاغه، پژوهش­های گذشته و کتب مقدس قرآن و نهج­البلاغه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و معیارهای کلیدی امانت­داری، خدمت­گزاری، صداقت، محوریت منافع و مصالح عامه و عدالت­محوری انتخاب شدند. در ادامه با طراحی پرسشنامه، انجام تحقیق میدانی و با استفاده از یک مدل تصمیم­گیری چندمعیاره، اوزان مناسب تأمین­کنندگان اقلام بر اساس معیارهای ارزشی احصا و بر اساس آن و برای هر محصول، تأمین­کننده برتر انتخاب شد. برای اثبات روایی و پایایی تحقیق از فرمول لاشه و آلفای کرونباخ استفاده‌شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identify and Ranking Commodities Suppliers Based on Islamic values According to the Quran and Nahj-al-Balagha

نویسندگان [English]

  • morteza jabale 1
  • Hossein Ali Hassan pour 2
  • Masoud Mosaddegh khah 3
1 Master of Science in Logistics and Supply Chain of Imam Hossein University (AS)
2 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Imam Hossein University (AS)
3 Associate Professor, Department of Industrial Engineering, Imam Hossein University (AS)
چکیده [English]

Nowadays, organizations environment is faced with changes, opportunities and challenges that organizations ability to confront with them can be expected. The strategic look at the changes and opportunities resulting from the changes, and on the other hand, improved abilities and infrastructures organization can be an appropriate mechanism for sustainable and long-term success of the organization. Attention to Islamic-value criteria in the identification and selection Suppliers that is always emphasized and confirmation Quran and Nahj-al-Balaghe the necessities of this research. In this research to create a value organization, Identify and ranking Commodities Suppliers Based on Islamic values according to the Quran and Nahj-al-Balaghe, were analyzed previous research and holy books the Koran and Nahj-al-Balaghe and the key criteria keeping and treasury, serving, truth, public interests and justice were Selection. In the following by designing questionnaires, conducting field research and using a multi-criteria decision-making models, the appropriate weights Commodities Suppliers based on value criteria elicitation and Based on that and for each product, was selected superior supplier. To prove the validity and reliability of the research is used from lashe and Cronbach's alpha formula.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic-value criteria
  • Value organization
  • General commodities Suppliers
  • Multi-criteria decision-making
-       آقایی، اصغر؛ صالحی صدقیانی، جمشید؛ قربانی­زاده، وجه­الله و میکائیلی، فتاح. (1394). «طراحی الگوی زنجیره تأمین ناب با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری». فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، جلد 13، شماره 36، 95-113.

-       ابراهیم­زاده جویمی، رقیّه و تلاشان، فرج. (1394). «اصول اخلاقی اقتصادی در عرصة توزیع از دیدگاه قرآن و احادیث». فصلنامه معارف قرآنی، سال پنجم، شماره 17، 125-149.

-       پورصادق، ناصر. (1395). الگوی کاربردی مبتنی بر ارزش­های اسلامی- ایرانی. تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.

-       جهان­بین، فرزاد و نعمتی، محمد. (1394). «معیار و راهبردهای عدالت اقتصادی در نهج­البلاغه». فصلنامه پژوهشنامه نهج‌البلاغه، سال سوم، شماره 10، 122-103.

-       خسروآبادی، حمیدرضا و رضایی­منش، بهروز. (1394). «طراحی الگوی تصمیم­گیری اخلاقی مدیران مبتنی بر آموزه­های نهج­البلاغه». فصلنامه پژوهشنامه نهج‌البلاغه، سال سوم، شماره11،67-94.

-       دشتی، محمد. (1389). ترجمه نهج البلاغه. چاپ چهارم. قم: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمؤمنین(ع(.

-       سلطانی، ایرج و صمدانیان، حامد. (1394). «شناسایی رفتارهای عملیاتی مبتنی بر ارزش­های سازمانی در لایة عملیاتی». پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال هفتم، شماره 1، 57-82.

-       شهابی، حسین. (1393). «بررسی درستی در قرآن، نهج­البلاغه». فصلنامه مطالعات قرآنی، سال پنجم، شماره 20، 65-79.

-       صالح­نیا، منیره و توکلی، زینب. (1388). «اخلاق سازمانی با تأکید بر منشور اخلاقی». فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال چهارم، شماره 3 و 4، 66-78.

-       عسکری وزیری، علی؛ زارعی متین، حسن و امیری، علینقی. (1391). «ارائه الگوی مؤلفه­های فرهنگ‌سازمانی با رویکرد اسلامی و مبتنی بر نهج­البلاغه». مدیریت در دانشگاه اسلامی، سال اول، شماره 3، 401-422.

-       فقاهتی، سید عباس. (1391). شاخص‌های رهبری معنوی در نهج‌البلاغه. هفته‌نامه پیام قم.

-       لایقی، غلامرضا. (1393). ترجمه شرح نهج‌البلاغه ابن­ابی­الحدید معتزلی. چاپ یکم. تهران: انتشارات نیستان.

-       محمدی لرد، علی. (1380). فرآیندهای تحلیل شبکه­ای و سلسله مراتبی. چاپ اول، تهران: انتشارات البرز.

-       مرزوقی، رحمت‌الله؛ ترک­زاده،محمدی جعفر و پیروی­نژاد، زینب. (1394). «تدوین و اعتباریابی الگوی رهبری معنوی اسلامی در سازمان از منظر نهج‌البلاغه». فصلنامه پژوهشنامه نهج‌البلاغه، سال سوم، شماره 12، 43-70.

-       معاونت آماد و پشتیبانی- اداره اشراف و نظارت. (1389). ارزش­های محوری حاکم بر سازمان­های دفاعی (جلد 3). تهران: دانشگاه جامع امام حسین (ع).

-       یعقوبی، نور محمد؛ کمالیان، امین­رضا؛ وظیفه، زهرا و نامور، افسانه. (1394). «فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش­های اسلامی (مطالعة اخلاق کاری و تعهد سازمانی و بهبود مستمر)». کنفرانس بین‌المللی جهت‌گیری‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، 1-17.

-        Ferguson, J. & Milliman, J. (2008). “Creating Effective Core Organizational Values: A Spiritual Leadership Approach”. International Journal of Public Administration,31, 439-459.

-        Grant, P & .McGhee, P. (2012). “Phronesis and Sprituality in the Workplace”. Journal of Spirituality, Leadership and Management, 6(1), 24-34.

-        Law, P. K. P. (2013). An Integrated Spiritual Leadership Model for the South African Public Service: A Case of Selected Government Departments.

-        Fry, L. W. (2005). “Toward a Theory of Spiritual Leadership”. The Leadership Quarterly, 14(6), 693-728.