دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، پاییز 1396، صفحه 1-200 
1. تحلیل متن‌شناسی خطبة شقشقیه بر اساس نظریة کنش گفتاری «سرل»

صفحه 1-17

علی نجفی ایوکی؛ امیرحسین رسول نیا؛ علیرضا کاوه نوش آبادی