دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، زمستان 1393، صفحه 1-150 
4. سبک شناسی خطبه أشباح نهج البلاغه

صفحه 21-45

علی نظری؛ کبری خسروی؛ زهرا ابراهیمی