دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، زمستان 1394، صفحه 1-147 
6. گونه‌های نزاهت در نهج البلاغه

صفحه 109-128

علی نجفی ایوکی؛ معصومه حسین پور؛ صدیقه جعفری نژاد