دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، اسفند 1401 
تحلیل رفتار مدیریتی امام علی(ع) بر پایه «فاصله قدرت»

صفحه 47-71

10.22084/nahj.2023.27925.2936

سید روح اله طباطبائی ندوشن؛ یحیی میرحسینی؛ کمال صحرائی اردکانی