بررسی اصل بلاغی وجاهت متکلم درنهج البلاغه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

2 گروه آموزشی زبان وادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا.

چکیده

در فن بلاغت، اصل وجاهت متکلم (اتوس) یکی از اصول سه‌گانة خطابه است که در کنار سه اصل دیگر، یعنی پاتوس(شورانگیزی در مخاطب) و لوگوس(استدلال منطقی) اضلاع« مثلث اقناع» را تشکیل می‌دهد و اهمیت زیادی در تاثیرگذاری برمخاطبان دارد. بررسی و دقت نظر در محتوای سخنان امیرالمومنین علی (ع) در نهج‌البلاغه حاکی از آن است که حضرت امیر(ع) در مواضع متعدد و به اقتضای زمان و مکان، این مولفة بلاغی را به کار بسته است و یکی از مهم‌ترین علل قرارگرفتن کتاب شریف نهج‌البلاغه در ردیف نخستین آثار بلاغی تاریخ، در نظر گرفتن چنین ظرافت‌هایی در امر سخنوری است. نکته‌ای که در این میان مطرح می‌شود، آن است که رعایت اصل وجاهت متکلم که فی نفسه متضمن تعریف و تمجید سخنور از فضایل خویش است؛ چگونه با فضلیت فروتنی و تواضع که پیرایة همة انسان‌های اخلاق‌مدار به ویژه امیرالمومنین (ع) است، قابل جمع می‌باشد؟ آن‌چنان‌که در مصادیق امر خواهیم دید، در سرتاسر نهج‌البلاغه هرجا که امام به اقتضای بلاغت کلام، ناچار از رعایت اصل وجاهت بوده، مصلحتی وجود داشته که یادکرد امام(ع) از فضایل خویش را موجه می‌نماید. به دیگر سخن، کلام امیر مومنان در اظهار اوصاف منحصربه فرد خود، صرفا برای اثبات حقانیت ایشان در گفتار و کردار و منش و روش زندگی است که البته با خودستایی و کبر و غرور بی‌جا در مباینت کامل قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of the Ethos in Nahj al-Balagha

نویسندگان [English]

  • HAMID AGHAJANI 1
  • Mohammad Taheri 2
1 Scientific Staff, Ministry of Science, Research and Technology
2 Department of Persian Language and Literature, Faculty of Humanities, Bu- Ali Sina University.
چکیده [English]

In the art of rhetoric, the principle of the speaker's authority (ethos) is one of the three principles of speech, which, along with the other three principles, namely pathos (arousal in the audience) and logos (logical reasoning), form the sides of the "triangle of persuasion", which has a great importance in It has an impact on the audience. The examination and careful consideration of the content of the words of Amir al-Mominin indicates that he has used this rhetorical device in many positions and according to the time and place, and it is one of the most important reasons for the inclusion of the Nahj al-Balagha. In the first row of rhetorical works of history, considering such subtleties is in the matter of rhetoric. The point that is raised in the meantime is that observing the principle of the speaker's authority, which in itself implies the speaker's definition and praise of his virtues, can be combined with the virtue of humility and modesty, which is the virtue of all ethical people, especially Amir al- Mumenin (AS)? As we will see in the examples, throughout the Nahj al-Balagha, wherever the Imam had to comply with the principle of eloquence, there was an expedient that mentioned the Imam to justify his virtues. In other words, the words of Amir Momenin in expressing his unique qualities are only to prove his truthfulness in his words, actions, character and way of life, which of course is in complete contrast with self-praise, arrogance and pride.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nahj al-Balagha
  • rhetoric
  • ethos
  • virtues of Amir al-Mominin (a.s.)