تبیین سیره تربیتی امام علی(ع) جهت ارائه الگویی برای سبک زندگی اسلامی-ایرانی

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی

2 استادیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی

10.22084/nahj.2019.18042.2194

چکیده

هدف پژوهش حاضر تبیین سیره تربیتی امام علی(ع) بر مبنای ساحت­های شش­گانه تربیتی سند تحول بنیادین جهت ارائه الگویی برای سبک زندگی اسلامی- ایرانی می­باشد؛ چراکه یکی از الزامات تحقق جامعه دینی، شکل­گیری سبک زندگی اسلامی از طریق ارائه و تبلیغ انواع سبک­های زندگی مقبول و منطبق با آموزه­های اسلامی است. سبک زندگی، یک روش زندگی، الگوی عمل، مجموعه عملکردها، روش سازماندهی زندگی، ترجیحات رفتاری و مادی و الگوی مصرف است. روش مورداستفاده پژوهش پیش­رو تحلیل محتوای کیفی است. یافته­های پژوهش حاکی از آن است که سیره تربیتی امام علی(ع) نشانگر توجه ایشان به تمامی ابعاد و ساحت­های تربیتی (اعتقادی، عبادی و اخلاقی- ساحت اجتماعی، سیاسی- ساحت زیستی و بدنی- ساحت اقتصادی و حرفه­ای- ساحت زیبایی­شناختی و هنری- ساحت علمی و فناورانه) بوده و به همین دلیل به­عنوان اسوۀ حسنه، قول و فعل و تقریر ایشان می­تواند الگوی مطلوبی برای شکل­بخشی به سبک زندگی آحاد جامعه باشد. متناظر با پیشنهاد کاویانی و بهره­گیری ایشان از دیدگاه آدلر برای ارائه الگویی تجویزی برای سبک زندگی اسلامی و متناظر با الگوی درخت سبک زندگی، می­توان با نظر به ابعاد مختلف ساحت­های تربیتی مطرح گردیده، نوع نگرش به هستی، نگرش به خود و نگرش به دیگران و... را برای شکل­گیری سبک زندگی متربیان مبتنی بر سیرۀ تربیتی امام تصویر نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the educational process of Imam Ali to provide a model for the Islamic-Iranian lifestyle

نویسندگان [English]

  • sina torkashvand 1
  • akbar salehi 2
  • susan keshavarz 2
چکیده [English]

The purpose of this study is to explain the educational process of Imam Ali based on the six educational areas of the fundamental transformation document in order to provide a model for the Islamic-Iranian lifestyle. Because one of the requirements for the realization of the religious community is the formation of the Islamic lifestyle through the presentation and promotion of a variety of life styles acceptable to and consistent with Islamic teachings. Lifestyle, a way of life, a pattern of action, a set of functions, a way of organizing life, behavioral and material preferences, and a pattern of consumption. The method used is qualitative content analysis. Reflects his attention to all dimensions and areas of education (religious, religious, and moral-social, political, biological and physical - economic and professional fields-The aesthetic and artistic sphere is a scientific and technological field. For this reason, as a good, promising, verb, and narrative, it can be a good model for shaping the life style of a society. According to the suggestion of Kaviani and his utilization from Adler's point of view to provide a prescriptive model for the Islamic lifestyle and corresponding to the livelihood tree trunk, one can come up with different dimensions of education, the type of attitude towards being, the attitude towards He portrayed himself and the attitude toward others in shaping the lifestyle of the Imam's teachers based on his education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Ali's Educational behavior
  • Sixth Educational Areas
  • Islamic Lifestyle
  • Pattern