کارآفرینی اجتماعی: عوامل و پیامدها با رویکرد نهج‌البلاغه

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

چکیده

در این پژوهش تلاش شده که به تحلیل ویژگی­های شخصیتی و اعتقادات مذهبی کارآفرینان اجتماعی شهر اصفهان، به‌عنوان عوامل ایجادکنندۀ کارآفرینی اجتماعی پرداخته شود و میزان مطابقت این ویژگی­ها و باورها با ویژگی­ها و باورهایی که در نهج‌البلاغه به آن اشاره شده، مشخص شود. همچنین تأثیر ویژگی­های شخصیتی و اعتقادات مذهبی بر نتایج فردی و اجتماعی کارآفرینان اجتماعی شهر اصفهان (به‌عنوان پیامدها) در قالب یک فرضیۀ اصلی و پنج فرضیۀ فرعی مورد بررسی قرار گرفت. جامعۀ آماری این پژوهش150 نفر از کارآفرینان اجتماعی شهر اصفهان می­باشد. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامۀ محقق ساخته بوده که روایی آن به‌صورت محتوایی و سازه و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شده است. حجم نمونه نیز براساس جدول مورگان به تعداد 103 نفر تعیین و روش نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی بوده و داده­ها از طریق روش حداقل مربعات جزئی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان داد که کارآفرینان اجتماعی شهر اصفهان دارای ویژگی­های شخصیتی و باورهای مذهبی اشاره شده در نهج‌البلاغه هستند. همچنین نتایجی که کارآفرینان اجتماعی شهر اصفهان از عمل کارآفرینانۀ خود به‌دست می­آورند همان نتایجی است که نهج‌البلاغه به آن اشاره دارد. نتایج حاصل از بررسی فرضیه­ها نیز نشان داد که ویژگی­های شخصیتی و باورهای مذهبی بر نتایج فردی و اجتماعی کارآفرینی اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری دارند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Social Entrepreneurship: Causes and Consequences by Nahj-al balagha Approach

نویسندگان [English]

  • Mehran Ahmadi Farsani 1
  • Ali Safari 2
1 University of Isfahan
2 Uneversity of Isfahan
چکیده [English]

This study has attempted to analyze the personality traits and the religious convictions of the Isfahan's social entrepreneurs, as the causes of social entrepreneurship and to determine the concordance of these characteristics and beliefs with those which are mentioned in Nahj-al balagha. The impacts of personality traits and religious convictions on personal and social outcomes of the Isfahan's social entrepreneurs were examined in a major and five minor hypotheses. The population of the study is consisted of 150 social entrepreneurs of the city of Isfahan. A self-made questionnaire which its content and construct validity and reliability were confirmed by using Cronbach's alpha coefficient, was used to collect the data. The sample size was determined 103 based on Morgan's table, sampling was random and data were analyzed using partial least squares method. The results of this study proved that the social entrepreneurs of the city of Isfahan have the personality traits and religious convictions which were mentioned in Nahj-al balagha. Furthermore, the results which the Isfahan's social entrepreneurs obtain from their entrepreneurial actions are the same as those which are mentioned by Nahj-al balagha. The results obtained from the analysis of the hypotheses indicate that personality traits and religious convictions have positive and significant effects on personal and social outcomes of the social entrepreneurship. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Entrepreneurship
  • Religious Convictions
  • Results
  • Nahj-al balaghe
-  احمد پور داریانی، محمود و مقیمی، محمد. (1389). مبانی کارآفرینی. چاپ دهم، تهران: فراندیش

-  ابن‌ابی‌الحدید، عبدالحمیدبن‌هبه‌الله. (1404). شرح نهج‌البلاغه. قم: انتشارات کتابخانه حضرت آیت‌الله‌العظمی مرعشی نجفی(ره).

-  انصاری، منوچهر؛ احمدپور داریانی، محمود و بهروز آذر، زهرا. (1389). ویژگی‌های فردی اثرگذار بر توسعۀ کارآفرینی اجتماعی در مؤسسه‌های خیریة استان تهران. توسعه کارآفرینی، شماره 8: 64-37.

-  خنیفر، حسین. (1385). کارآفرینی در نظام ارزشی. تهران: نشر اکرام.

-  دشتی، محمد. (1389). ترجمه نهج­البلاغه. چاپ چهارم. قم: مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمؤمنین(ع).

-  سالارزهی، حبیب‌الله و عبدی، جواد. (1390). مطالعه عوامل تعیین‌کنندۀ گرایش خیرین به کارآفرینی اجتماعی در فعالیت­های خیرخواهانه شهر زاهدان. مجله ندای اسلام، شماره 15-14: 13-24.

-  سالارزهی، حبیب‌الله. (1389). کارآفرینی اجتماعی و تجاری در بستر ارزش­های اسلامی. مجله ندای اسلام، شماره 25-24: 70-64.

-  سالارزهی، حبیب‌الله. (1389). وقف به مثابۀ الگوی کارآفرینی پایدار در اسلام. مجله ندای اسلام، شماره 44-45: 52-47

-  سید امیری، نادر. (1385). بررسی ابعاد کارآفرینی اجتماعی. ترجمان کارآفرینی، شماره 24: 48-34.

-  سید رضی. (1385). نهج‌البلاغه، خطبه‌ها، نامه­ها و سخنان کوتاه. مترجم: حسین انصاریان، تهران: انتشارات پیام آزادی.

-  عمرانی، زهرا؛ حقیقی کفاش، مهدی و مظلومی، نادر. (1389). اولویت‌بندی عوامل اثرگذار بر کارآفرینی اجتماعی در ایران از دیدگاه فعالان اجتماعی. توسعه کارآفرینی، شماره8: 26-11.

-  مجلسی، علامه محمدباقر. (1385). بحارالانوار(جلد سوم). قم: نشر فقه.    

-     Mair, J. and Marti, I. (2006). Social Entrepreneurship: Source of Explanation, Prediction, and Delight. Journal of World Business, 14(7): 127-145.

-     Roger, L. and Martin; S, Osberg. (2007). Social Entrepreneurship: The Case for Definition. Stanford Social Innovation Review.