شناسایی عوامل مؤثر بر تحقق امنیت ملی در نهج‌البلاغه

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 استادیار گروه فرماندهی و ستاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

مقاله حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر تحقق امنیت ملی در نهج‌البلاغه به رشته تحریر درآمده است و تلاش می‌کند عوامل مؤثر از طریق تعامل مردم و حکومت بر تحقق امنیت ملی را از دیدگاه امام علی(ع) شناسایی و اولویت‌بندی نماید. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی از نظر روش توصیفی- تحلیلی، پیمایشی و از نوع همبستگی است. برای دستیابی به این هدف از دو پرسشنامۀ‌ محقق ساخته متشکل از 35 سؤال استفاده شد که پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برابر 95/0 محاسبه گردید. جامعۀ آماری این پژوهش، صاحب‌نظران دانشگاهی و خبرگان آشنا به علوم معارف اسلامی، مدیریت منابع انسانی، مباحث امنیتی و کارشناسان حوزوی می‌باشند که به­صورت نمونه‌گیری هدفمند تعداد 132 انتخاب شدند. برای تجزیه ‌و ‌تحلیل داده‌ها از آن­جایی­که تمامی متغیرها نرمال بودند از آزمون‌های اسپیرمن، KMO و بارتلت با استفاده از نرم‌افزار SPSS و برای اثبات مدل تحقیق از تحلیل عاملی با استفاده از نرم‌افزار LISREL بهره گرفته شد. همچنین برای اولویت‌بندی عوامل از روش شباهت به گزینۀ ایده‌آل فازی (FTOPSIS) استفاده گردید. با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان بیان نمود که: برای تحقق امنیت ملی باید مردم و حکومت توأماً با هم در ارتباط و تعامل باشند که از 35 عامل شناسایی‌شده در این پژوهش، پنج اولویت نخست عبارتند از: وفاداری مردم به نظام؛ عمل به کتاب خدا و سیره رسول‌الله (صلی‌الله علیه و آله و سلم)؛ اسلامی بودن حکومت؛ حرکت بر محور ولایت و تأمین امنیت برای مردم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify factors affecting the realization of Homeland Security Nahjolbalagha

نویسندگان [English]

  • Amin Pashaei Houlaso 1
  • Mohammad Reza Shabani 2
  • Javad Estiki 2
چکیده [English]

T
This paper aims to identify factors affecting the realization of Homeland Security is written in Nahjolbalagha and tries factors through the interaction of people and government on achieving internal security of Imam Ali identify and prioritize. This study is useful in terms of cross-survey correlation. To achieve this goal, consisting of 35 questions was used questionnaire that its reliability was calculated using Cronbach's alpha equal to 0/95. The population of this research, academic experts and experts in Islamic sciences, human resource management, security issues and regional experts which 132 were selected by purposive sampling. For data analysis, since all tests were normal variable Spearman, KMO and Bartlett using SPSS software and to prove the model of factor analysis using LISREL software was used. As well as to prioritize the factors of Fuzzy Similarity to Ideal (FTOPSIS) was used. According to the research findings can be concluded that: For the realization of Homeland Security must communicate and interact with the people and government together The 35 factors identified in this study, five priority include: People's loyalty to the regime; the action to the Book of Allah and the Prophet Muhammad of the government, and security for people moving around the province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nahjolbalagha
  • National Security
  • public engagement and governance
- قرآن کریم.

- نهج‌البلاغه. (1389). ترجمه محمد دشتی، چاپ چهارم، قم: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمؤمنین(ع).

- افتخاری، اصغر. (1384). استراتژی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

- بوزان، باری. (1380). «امنیت، کشور، نظم نوین جهانی و فراسوی آن»، ترجمه احد پارساپور، فصلنامه فرهنگ اندیشه. شماره‌های 4-3.

- حافظ‌نیا، محمدرضا. (1385). اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک. چاپ اول، مشهد: انتشارات پاپلی.

- خان‌احمدی، اسماعیل (1391). «امنیت پایدار در نظام سیاسی اسلام از منظر نهج‌البلاغه»، فصلنامه آفاق امنیت. 5(15)، 187-149.

- درّی نجف‌آبادی، قربانعلی (1388). «نگاهی به امنیت از منظر امیرمؤمنان(ع)»، فصلنامه حکومت اسلامی. 5(4)، 310-280.

- دشتی، محمد. (1379). ترجمۀ نهج‌البلاغه، قم: انتشارات آل طه.

- دهقانی‌پوده، حسین؛ پاشایی هولاسو، امین. (1395). «تاثیر فرهنگ سازمانی بر ظرفیت‌های و محرک‌های نوآوری دفاعی»، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول. 27، 43-27.

- شایگان، فریبا. (1391). «امنیت پایدار از دیدگاه مقام معظم رهبری»، فصلنامه آفاق امنیت. 5(14)، 84-63.

- شعبانی، محمدرضا. (1392). راهبردهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در استان سیستان‌و‌بلوچستان مبتنی‌بر عوامل ژئوپلیتیکی، رساله دکتری، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.

- شفقت، ابوطالب؛ پاشایی ‌هولاسو، امین. (1395). «شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر نوآوری دفاعی با رویکرد فازی»، فصلنامه مطالعات میان‌رشته دانش راهبردی. سال چهارم، شماره 5، 220-199.

- عصاریان‌نژاد، حسین. (1388). جزوه درسی محیط‌شناسی امنیتی. تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.

- عطایی، محمد. (1389). تصمیم‌گیری چند معیاره فازی. چاپ اول، شاهرود: دانشگاه صنعتی شاهرود.

- عمیدزنجانی، عباسعلی. (1384). فقه سیاسی: مبانی حقوق عمومی. جلد هفتم، تهران: انتشارات امیرکبیر.

- کاویانی، محمدهادی. (1390). «حق امنیت فردی و تأمین آن در نهج‌البلاغه»، مجله حقوق خصوصی. 8(2)، 136-103.

- کریمی‌مله، علی. (1384). «شناسایی مرجع امنیت در رویکرد امنیت ملی امام خمینی (رحمه‌الله)»، فصلنامه مطالعات راهبردی. سال هشتم، شماره 4، 784-765.

- لک‌زایی، نجف. (1390). «امنیت از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی»، فصلنامه اسراء. سال سوم، شماره 3، 57-80.

- مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی. (1111). بحارالانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار. بیروت: موسسه الوفاء.

- مطهری، مرتضی. (1361). پیرامون انقلاب اسلامی. تهران: انتشارات صدرا.