اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر شهریار یارمحمدی واصل

روانشناسی استاد گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

yarmohamadivaselyahoo.com
0000-0002-5652-647X

سردبیر

دکتر سیدمهدی مسبوق

زبان و ادبیات عرب استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

smmbasu.ac.ir
0000-0003-0739-982X

h-index: 3  

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید محمدرضا ابن الرسول

زبان و ادبیات عربی استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

fgnold.ui.ac.ir/~ibnorrasool/
ibnorrasoolfgn.ui.ac.ir

دکتر حسن دادخواه تهرانی

زبان و ادبیات عربی استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

theo.scu.ac.ir/~h.dadkhah
dadkhah1340yahoo.com
0000-0002-0124-8089

دکتر محمد تقی دیاری بیدگلی

علوم قرآن و حدیث استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم، قم، ایران

mt_diariyahoo.com

دکتر کرم سیاوشی

علوم قرآن و حدیث دانشیار گروه الهیات دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

karam.siyavoshiyahoo.com
0000-0003-1058-644X

دکتر سید حسین سیدی

زبان و ادبیات عربی استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

seyediferdowsi.um.ac.ir
0000-0002-0057-3496

دکتر علی باقر طاهری نیا

زبان و ادبیات عرب استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران، تهران، ایران

btaheriniyaut.ac.ir
0000-0003-1642-0600

دکتر صلاح الدین عبدی

زبان و ادبیات عربی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

s.abdi57gmail.com
0000-0002-3501-5320

دکتر مرتضی قائمی

زبان و ادبیات عرب استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

mortza_ghaemiyahoo.com
0811 - 8380689
0000-0001-8139-1223

دکتر سید مهدی مسبوق

زبان و ادبیات عربی استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

smmbasu.ac.ir
0000-0003-0739-982X

h-index: 3  

دکتر عزت ملاابراهیمی

زبان و ادبیات عربی استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران، تهران، ایران

mebrahimut.ac.ir

دکتر فرامرز میرزایی

زبان و ادبیات عرب استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

mirzaeifaramarzyahoo.com
0000-0002-5301-5025

دکتر علی نظری

زبان و ادبیات عربی استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

lu.ac.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=938&mid=370
nazari.alu.ac.ir

دکتر محمدرضا یوسف زاده

علوم تربیتی استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

fuman47gmail.com
0000-0002-1667-1859

دکتر شهریار یارمحمدی واصل

روانشناسی استاد گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

vasel999yahoo.com
0000-0002-5652-647X

اعضای هیات تحریریه بین المللی

انور عباس مجید

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بغداد

wadi_alsalam76colang.uobaghdad.edu.iq
0000-0003-2848-4054

ویراستار انگلیسی

دکتر سجاد سپهری نیا

زبان انگلیسی استادیار گروه زبان های خارجی دانشگاه بوعلی سینا، مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند، همدان، ایران

ssepehrinia37gmail.com

کارشناس نشریه

وحیده میرزاابراهیمی

کامپیوتر - نرم افزار کارشناس نشریه

journal.nahjyahoo.com
081-38380698