راهنمای نویسندگان

راهنمای ثبت نام در سامانه 

 

شیوه نامه نگارش مقالات نشریه پژوهشنامه نهج البلاغه

 

 

 


 

گزارش آماری کلی موجود در سایت نشریه از 97/1/1 الی 98/6/31

عنوان

مقدار

تعداد مقاله

351

متوسط زمان تا اولین اقدام

7 روز

متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری

38 روز

متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری

167 روز

متوسط تعداد داوری

3

متوسط زمان داوری

22 روز

تعداد پذیرش

91

متوسط زمان پذیرش

326 روز

تعداد پذیرش بدون داوری

0

درصد پذیرش

26 %

متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش)

48