تحلیل ظرفیت‌های داستانی و روایی "علی‌نامه" براساس نظریه‌ی ژنت و تودوروف(با تأکید بر عنصر پی‌رنگ)

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی‌سینا

2 دانشجوی دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی‌سینا

چکیده

منظومه­ی حماسه دینی علی‌نامه (482هجری) ازجمله متون ناشناخته‌ای است که ظرفیت‌های داستانی بسیار زیادی دارد و از این منظر می‌تواند مورد تحلیل‌های روایت‌شناسانه قرار گیرد. این مقاله به تحلیل ساختار روایی علی نامه براسـاس نظریه­ی ژنت و تودوروف پرداخته است. در این پژوهش با توجه به نظریات ژرار ژنت و تزوتان تودوروف، دو تن از مهم‌ترین نظریه‌پردازان علم روایت‌شناسی، منظومه­ی علی نامه از دیدگاه‌های مختلف مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است و چون عنصر پی رنگ در تکوین روایت اهمیت فراوان دارد، لذا ، در این مقاله با تأمل بیشتری بررسی و تحلیل شده است. از آن­جا که در علی­نامه تمام وجوه روایتی رعایت شده است، از منظر روایت­شناسی حایز اهمیت فراوان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of narration structure in Ali Nameh

نویسندگان [English]

  • esmail shafagh 1
  • masoumeh archandani 2
چکیده [English]

Ali _nameh is one of unknown texts which has a lot of storied capacity and can be narratologycal investigated  from this perspective. In this study according to views of Tzvetan Todorov and Gerard Genette, who are two of the most important narratology theorists, this poem would be analysed from various perspective till by studing  it's storied capacity, would be shown that story in the modern sense has an ancient history in Persian literature and the believe that  " once upon the time" from Jamal_ zadeh is the start of separation of tale and narrative from story is only a fast judgement that the mistakewhould be appear by research and invesitigation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narratology
  • Ali_ nameh
  • Narration
  • Gerard Genette
  • Tzvetan Todorov