تصحیف "استیثاقنا" به "استثناؤنا" و اثر آن در شرحها و ترجمه های نهج البلاغه

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان عربی دانشگاه اصفهان

2 استاد بازنشسته گروه زبان عربی دانشگاه اصفهان

چکیده

متون قدیم عربی و فارسی در طول تاریخ در اثر استنساخ مکرر و یا سهو القلم کاتبان دستخوش تصحیف و اختلاف فراوان شده و در برخی موارد بیان اختلاف نسخه­ها حتی چند برابر اصل متن گردیده و این امر به دشواری و درک متن و ترجمه آن انجامیده است.
    در این گفتار عبارت"استیثاقنا" در خطبه 127 و176 نهج­البلاغه که به اشتباه"استثناؤنا" ضبط شده به­عنوان شاهد تأثیر تصحیف در شرح و ترجمه متون مورد بررسی قرار می­گیرد و در نتیجه روشن می­شود:
1. بسیاری شارحان و مترجمان نهج­البلاغه با کمک سیاق کلام توانسته­اند همان وجه صحیح عبارت را ترجمه و شرح نمایند.
2. جناس تصحیف در برخی موارد می­تواند موجب اشکال و اشتباه در متون قدیم شود.
3. تصحیح بینا بین متون§در برخی موارد موجب می­شود متن در دست تصحیح دقیق­تر و صحیح­تر ارائه گردد.

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The changing of Estisagoana to Estesnaona due to diacritical mistake (/tashif/) and its effects on the descriptions and translation of Nahj ul balagha

نویسندگان [English]

  • seyedeh reyhaneh mirlohi 1
  • seyed ali mirlohi 2
چکیده [English]

The Arabic and Persian ancient texts have been effected by means of /Tashif/( diacritical mistakes),throu out the repeated transcription and slip of the pen ,and some times the record of the differences between the various manuscripts of  a text becomes many times more than that text.
This process shows the difficulty of translation from Arabic texts to Persian.
In this article- the phrase /Estisagoana/"استیثاقنا" that mistakenly changed to/Estesnaona/ "استثناؤنا" in Nahj ulbalagha (sermon No.176,127) has been discussed as an example for the effect of "/TASHIF /"(diacritical mistake) upon translations  and descriptions. and as the Results will appears that:
1.some of the descriptors and translators of Nahjulbalagha  have been able to identify the correct sense through contexts.
2.Tashif assonance has resulted in many orthographic errors in the ancient texts.
3.The correction of ancient texts based on a combinatory approach(Mayele Herawi, P.280)bear more reliable results which are acceptably accurate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Estisaghona
  • Estesnaona
  • Nahjulbalagha
  • Tarjemah(Translation)