کارکرد ادات ربطی در انسجام بخشی به خطبه های نهج البلاغه

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

چکیده

انسجام به ­عنوان یک اصطلاح زبان­شناسی متن توسط «هالیدی» و «حسن» در سال 1976 مطــرح شــد بدین ­صورت که یک متن جهت برخورداری از انسجام نیازمند عناصری است که در مجموع عناصر انسجامی یا اداوت انسجام نام دارند و از نظر آن دو شامل ارجاع، حذف، جایگزینی، انسجام واژگانی و ادوات ربطی است.
    ادوات ربطی یا پیوندی به مجموعه عناصر زبانی اطلاق می­ شود که باعث پیوستـــگی و اتصــال واژگان و به ­خصوص جملات می­ گردد و شامل زیرمجموعه ­های افزایشی، نقیضی، زمانی و سببی است. تصور متنی بدون ادوات ربطی تقریباً ناممکن است. نهج­ البلاغه نیز به­ عنوان یک متن دینی ـ ادبی از این عناصر بهره برده است و کارکرد عوامل ربطی در آن مبتنی بر سبک و شیوه ­ی خاصی است در مقاله پیش­رو با روش توصیفی و آماری به بررسی بسامد و کارکرد ادوات ربطی در 30 خطبه بلند نهج ­البلاغه پرداخته می­ شود تا با توجه به حجم بالای داده ­ی تحقیق، تصویر و سبک ­شناسی قابل اتکایی از کارکرد این ادوات در کل نهج ­البلاغه به ­دست آید.
    از جمله نتایج مهم تحقیق، اثبات بسامد بالای ادوات ربطی در خطبه­ های نهج ­البلاغه به ­ویژه عامل افزایشی و بسامد اندک عامل نقیضی همچنین نوع کارکرد این  ادوات که مبتنی بر برد کوتاه و برد بلند این ادوات و نقش متنوع آن در انسجام بخشی به خطبه ­های نهج ­البلاغه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Function of Cohesive Ties in The Cohision of Nahj-ol-balagha Speeches

نویسنده [English]

  • Alireza nazari
چکیده [English]

According to Halliday and Hasan (1976), to enjoy cohesiveness, a text requires the elements called cohesive ties which involve reference, substitution, ellipsis, and conjunction. Conjunctions represent a collection of linguistic elements which connect lexical items and sentences and include subsets as additive, adversative, causal and temporal. The image of the text without cohesive ties is almost impossible. Nahj-ol-balagha as a religious and literary text, enjoys these elements and the function of the conjunctive elements therein is based on a particular style. Adhering to a descriptive-statistical design, the present article investigates the frequencies and functions of the cohesive ties in 30 speeches presented in Nahj-ol-balagha. This is done in order to obtain a reliable interpretation of the functions of these ties in Nahj-ol-balagha based on the plethora of data collected.
One of the important results obtained is the corroboration of the high frequency of the conjunctions in the cited speeches especially regarding the additive devices and the low frequency of the adversative ties as well as the functions of these devices in accordance with short-term and long-term devices and their various functions in cohision of Nahj-ol-balagha.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nahj-ol-Balagha
  • Speech
  • cohesion
  • Cohesive Devices