تحلیل ساختاری ـ فرمالیستی خطبة 34 نهج‌البلاغه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه پیام نور

2 استادیار دانشگاه پیام نور

3 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

10.22084/nahj.2024.27580.2911

چکیده

تحلیل فرمالیستی خطبة 34 نهج‌البلاغه، موضوع پژوهش مقالة حاضر است. این خطبة شریف به-سبب لحن، واژگان ساده و مرکب، افعال، وجوه افعال و زمان آنها، نیز از نظر آغاز خطبه با شبه-جمله، از ویژگی‌های خاصی برخوردار است و آن را می‌توان یک اثر هنری قلمداد کرد. روش پژوهش مقاله برپایة روش تحلیلی ـ توصیفی (Descriptive - Analytical) است که براساس رویکرد اسنادی (Documentary)، مواد، مؤلفّه‌ها (Component) و مبانی فرمالیسم ـ ساختارشناسی بررسی می‌شود.
هدف مقاله، خوانش فرمالیستی متن خطبه، نوع رویکرد امام علی (ع) به کلام و شیوة به‌کارگیری آن در این خطبه است. پرسش اصلی پژوهش در حول این محور می‌چرخد که نویسنده چگونه معانی ذهنی خود را در قالب واژگان ریخته و آنها را به جامعة مخاطبان ارائه داده است. فـرم این واژگان یا این سازه‌های زبانی چگونه است و متن خطبة 34، چه ویژگی‌های فرمالیستی دارد.
نتایج ارزشمندی از این مطالعه به دست آمده است. زاویة دید دانای کل، استیلا بر زیر و بم واژگان، نوع لحن، چرخش لحن و ایجاد بحث جدید در ضمن واژگان و افعال، بلاغت کلام و به کارگیری موسیقی خاصی در آرایش واج‌ها، فرم منحصر به فردی به متن خطبه داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Formalistic Structural analysis of sermon 34 of Nahj al Balaghe.

نویسندگان [English]

  • yusof aali abbasabad 1
  • seddigheh solimani 2
  • hosein Arian 3
1 Associate Professor, Payam-e-Noor University
2 Assistant Professor, Payam-e-Noor University
3 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.
چکیده [English]

Formalistic analysis of sermon 34 of Nahj al Balaghe is the sunject of the present study. This honorable sermon has special characteristics due to its tone, simple and compound words, aspects of verbs and their tenses as well as the beginning of the sermon with pseudo – sentences, and it can be considered a work of art.
The research method of the article is based on the Descriptive – Analytical method, which is examined based on the documentary approach, materials, components and the foundations of Formalism – Structuralism.
The purpose of the article is the formalistic reading of the text of the sermon. Imam Ali's approach to the words and the way it is used in this sermon. The main question of the research is how the author put his mental meaning in the form of words and arranged them to the audience.
What is the form of these words and what formal feature does the text of sermon 34 have?
Valuable results have been obtained form this study. Omniscient point of view, mastering the type of words, tone, turning the tone and creating a new discussion in addition to words and verbs, the rhetoric of words and the use of special music in the arrangement of phonemesm has given a unique form to the text of the sermon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Ali
  • Nahj al Balaghe
  • Sermon 34
  • Formalistic