بررسی و تحلیل همگونی موسیقایی و معنایی در خطبه فتنه نهج البلاغه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و زبانها، دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 'گروه زبان و ادبیات عربی. دانشکده ادبیات و زبانها. دانشگاه اراک. اراک . ایران

3 گروه زبان و ادبیات عربی. دانشکده ادبیات و زبانها. دانشگاه اراک. اراک. ایران

4 دانش آموخته گروه زبان و ادبیات عربی. دانشکده ادبیات و زبانها. دانشگاه اراک. اراک. ایران

10.22084/nahj.2024.27773.2928

چکیده

از جمله ویژگی‌های ستودنی نهج البلاغه که در خوانشی اندیشه محور حاصل می‌آید، همگونی موسیقایی و معنایی آن است. پیوند موسیقایی و معنایی عبارات نهج‌البلاغه از رهگذر عنصری فرمالیستی به نام «.ﺟﺎﺩﻭﻱ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ» محقق می‌شود. تأثیر هنری و زیبایی‌شناسی این پدیده در تاریخ شاهکارهای ادبی و موسیقایی دنیا و نیز در کتب دینی و مقدس جهان بالأخص قرآن کریم و نهج البلاغه امری شگفت و تعیین کننده است. آنچه این پژوهش درصدد پاسخگویی بدان است چگونگی همگونی موسیقایی و معنایی عبارات مختلف خطبه فتنه از طریق جادوی مجاورت است. برای این منظور، با روش توصیفی تحلیلی، هنرسازه‌هایی که در فرایند انتخاب و ترکیب واژگان بر دو محور هم‌نشینی و جانشینی، دست به آشنایی‌زدایی و ایجاد موسیقی در بافت معمول کلام می‌زند را بازشناخته‌ایم، سپس معانی‌ تازه‌ای که از این رهگذر در اسلوب و ساختاری نو خلق می‌شود را به مخاطب نمایانده‌ایم. آن‌چه از این پژوهش بدست آمد، بیانگر این مهم است که جادوی مجاورت در کلام حضرت امیر (ع) در همگونی و هم‌آوایی الفاظ و کلمات منحصر نمی‌شود و حضرت بی‌نیاز از صنایع بدیع و در درونی‌ترین لایه‌های بافت کلام که همان موسیقی معنوی است نیز دست به آفرینش معانی می‌زند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study and analysis of musical and semantic sameness in Nahj al-Balagha sedition sermon

نویسندگان [English]

  • Mahmood Shahbazi 1
  • seed abolfazl sajadi 2
  • gasem mokhtari 3
  • farahnaze shahverdi 4
1 Arabic Language and Literature. Faculty of Lierature and Languages. Arak University. Arak. Iran
2 Arabic Language and Literature. Faculti of Literature and Languages. Arak Univesity. Arak. Iran
3 Arabic Language and Literture. Faculty of Literture and Languages. Arak university. Arak. Iran.
4 Learned Arabic Language and Literture. Faculty of Literture and Languages. Arak university. Arak. Iran.
چکیده [English]

Among the admirable qualities of Nahj al-Balaghah achieved in a thought-oriented reading is its musical and semantic sameness. The musical and semantic connection of Nahj al-Balaghah representations accumulated via a formalistic component called the magic of proximity. The artistic and aesthetic impact of this splendor in the history of literary and musical chef-d'oeuvre of the world, as well as in religious and holy books of the world, particularly the Holy Quran and Nahj al-Balaghah, is astonishing and decisive. This research endeavors to respond to how the musical and semantic sameness of various phrases of the sedition sermon is through the magic of proximity. For this purpose, with the descriptive analytics method, we have identified the creations of art in the process of choosing and uniting words on the two axes of coexistence and succession, defamiliarizing and devising music in the usual contexts, then new meanings that reach from this We have ascertained the passerby in unique technique and structure to the audience. This research indicates that the magic of proximity in phrases of Ali is not limited to the sameness and phonetics of the words and that Ali does not need innovative mastery in the

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nahj al-Balaghah
  • the proximity of magic
  • sedition sermon
  • coexistence axis
  • succession axis