طراحی الگوی مردم‌سالاری حکومتی توسط رهبری اصیل مبتنی بر آموزه‌‏های نهج‌البلاغه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه مدیریت منابع انسانی و کسب‌وکار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.22084/nahj.2022.24925.2711

چکیده

رهبری اصیل در چهار حیطه رهبری بر خود، دیگران، سازمان‌‏ها و حکومت‌‏ها نمود دارد. تحقق مردم‌سالاری حکومتی، ضامن سلامت عملکرد رهبری اصیل در جامعه مبتنی بر آموزه‏های نهج‌البلاغه است که هدف پژوهش را تشکیل می‏‌دهد. روش پژوهش، کیفی و با رویکرد استقرایی است. به‌منظور استخراج مطالب، از فن تحلیل مضمون استفاده شد. منبع موردبررسی پژوهش، 31 نامه از 79 نامه‏ حضرت علی(ع) است. معیار انتخاب نامه‏‌ها براساس دوری و نزدیکی آن به پارادایم مردم‌سالاری حکومتی توسط رهبری اصیل بوده که مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که برای الزامات ایجاد و فراگیر شدن مردم‌سالاری پایدار حکومتی توسط رهبری اصیل باید در چهار الزام فردی، گروهی، سازمانی و حکومتی و در چهار سطح مدیریت رفتار فردی، رفتار گروهی، رفتار سازمانی و رفتار حکومتی جستجو کرد. به‌نحوی‌که در سطح مدیریت رفتار فردی، نگاه به انتصابات مدیریتی از منابع داخلی تأمین نیرو با توجه به نظام مبتنی بر شایسته‌‏سالاری؛ در سطح مدیریت رفتار گروهی، استفاده از استراتژی متخصص متعهد در انتصابات مدیریتی؛ در سطح مدیریت رفتار سازمانی، توجه به اهداف، استراتژی‏‌ها، سیاست‌‏ها، برنامه‌‏ها، عملیات و فرایندها و در سطح مدیریت رفتار حکومتی به ضرورت‏‌های حکومت توجه می‏‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model of Sustainable Government Democracy by Authentic Leadership based on the Teachings of Nahj al-Balaghah

نویسنده [English]

 • Hassan Rangriz
Department of Human Resource Management and MBA,, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran. Iran.
چکیده [English]

Authentic leadership manifests in four areas of leadership on self, others, organizations, and governments. The purpose of study is to design a model of sustainable government democracy by authentic leadership based on the teachings of Nahj al-Balaghah. The method of research is qualitative and with inductive approach. In this paper, the thematic analysis method was used. The source studied in this research is 31 letters out of 79 letters. The criterion for selecting the letters was based on their distance and proximity to the paradigm of governmental democracy by the original leadership, which was analyzed. The results show that the requirements for the establishment and inclusion of sustainable government democracy by the authentic leadership should be searched in four individual, group, organizational and governmental requirements and in four levels of individual behavior management, group behavior, organizational behavior, and government behavior. In a way that at the level of individual behavior management, look at managerial appointments from internal sources of supply according to the merit-based system; At the level of group behavior management, the use of a committed expert strategy in managerial appointments; At the level of organizational behavior management, attention is paid to goals, strategies, policies, programs, practices, and processes, and at the level of governance behavior management, attention is paid to the necessities of governance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sustainable Government Democracy
 • Authentic Leadership
 • Nahj al-Balaghah
 • Thematic Analysis Method
 • بووارد، تونی و لوفر، الکه. (1392). حکمروایی و مدیریت عمومی. مترجم: اشرف رحیمیان، تهران: موسسه نشر شهر.
 • بهادری، آتنا. (1398). «تحلیل مضمون عهدنامه امیرالمؤمنین علی(ع) با مالک اشتر». فصلنامه پژوهشنامه نهج‏البلاغه، سال هفتم، شماره 28، 77-57.
 • پورعزت، علی‌اصغر. (1387). مختصات حکومت حق‏مدار در پرتو نهج‏البلاغه امام علی(ع). تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 • حقیقت، سید صادق. (1381). توزیع قدرت در اندیشه سیاسی شیعه. تهران: هستی نما.
 • خزائی، داود؛ افجه‏ای، سید علی‌اکبر؛ خاشعی، وحید و فربهی، احمد. (1398). «الگوی نظری مدیریت جهادی با استفاده از سخنان امیرالمؤمنین(ع) در نهج‏البلاغه». فصلنامه پژوهشنامه نهج‏البلاغه. سال هفتم، شماره 27، 1-24.
 • جوادی آملی، عبدالله. (1375). تفسیر موضوعی قرآن مجید. تهران: مرکز نشر فرهنگی رجاء.
 • جعفری تبریزی، محمدتقی. (1377). ترجمه و تفسیر نهج‌البلاغه. جلد 27، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
 • دانایی‌فرد، حسن و مظفری، زینب. (1387). «ارتقاء روایی و پایایی در پژوهش‏های کیفی مدیریتی: تأملی بر استراتژی‏های ممیزی پژوهشی»، فصلنامه پژوهش‏های مدیریت منابع انسانی. سال 1، شماره 1، 1-23.
 • رضایی، حسن؛ دهقانی، روح‌الله؛ کیانپور، مهرداد. (1390). طراحی الگو و مؤلفه‌های اساسی حکمرانی اسلامی. تهران: مرکز بررسی‏های استراتژیک ریاست جمهوری.
 • سلطانی، محمدرضا و خانی، علی. (1395). «استخراج معیارهای ارزیابی عملکرد دستگاه‎های فرهنگی مبتنی بر انتظارات و مطالبات مقام معظم رهبری». فصلنامه مدیریت اسلامی. سال 24، شماره 2، 133-105.
 • طباطبائی، سید محمدحسین. (1382). تفسیر المیزان، جلد 3. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
 • عابدی جعفری، حسن، تسلیمی، محمدسعید، فقیهی، ابوالحسن و شیخ‌زاده، محمد. (1390). «تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‏های کیفی». دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، سال 5، شماره 2، 198-151.
 • علوی، سید بابک. (1396). بازگشت به اصالت؛ ضرورتی برای کار و رهبری سازمانی در عصر کنونی. تهران: انتشارات لوح فکر.
 • کاشانی، مجتبی. (1395). نقش دل در مدیریت. تهران: سازمان مدیریت صنعتی، چاپ دوازدهم.
 • Alavi, S. B., Gill, C. (2016). “Leading Change Authentically How Authentic Leaders Influence Followers Responses to Complex Change”. Journal of Leadership & Organizational Studies. 24(2), 157-171.
 • Banks, G. C., McCauley, K. D., Gardner, W. L., & Guler, C. E. (2016). “A Meta Analytic Review of Authentic and Transformational Leadership: A Test for Redundancy”. The Leadership Quarterly. 27(4), 634-652.
 • Brown, M. E., & Trevino, L. K. (2006). “Ethical Leadership: A Review and Future Directions”. The Leadership Quarterly. 17(6), 595-616.
 • Cerne, M., Jaklic, M., & Skerlavaj, M. (2013). “Authentic Leadership, Creativity. and Innovation: A Multilevel Perspective”. Leadership. 9(1), 63-85.
 • George, B. (2010). True North: Discover Your Authentic Leadership. John Wiley & Sons.
 • Hsiung, H. H. (2012). “Authentic Leadership and Employee Voice Behavior: A Meta- Level Psychological Process”. Journal of Business Ethics. 107(3), 349-361.
 • King, N. & C. Horrocks (2010). Interviews in Qualitative Research. London: Sage.
 • Patton, M. Q. (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods, Thousand Oaks. CA: Sage.
 • Rhodes, R. A. W. (1997). Coherence, Capacity and the Hollow Crown. in Weller et al. (eds).
 • Sinkovics, R. R. (2008). “Enhancing the Trustworthiness of Qualitative Research in International Business”. MIR. 48(6): 689-714.
 • Stirling, J. (2001). “Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research”. Qualitative Research.1(3): 385-405.
 • Terry, G. R. (1977). Principles of Management. Ill: Richard D. Irwin, Inc., 7th
 • Walumbwa, F. O., Avolio, B. J., Gardner, W. L., Wernsing, T. S., & Peterson, S. J. (2008). “Authentic Leadership: Development and Validation of a Theory- based Measure”. Journal of Management. 34(1), 89-126.
 • Twining, J. (2000). A Naturalistic Journey into the Collaborator: In Search of Understanding for Prospective Participants. Denton: Texas Woman’s University.