عدالت ترمیمی در اندیشه امام علی(ع)

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد

10.22084/nahj.2019.17345.2124

چکیده

یکی از آموزه­های نوین حقوق کیفری در ترسیم سیاست کیفری، توجه ویژه به‌جایگاه بزه­دیده و ترمیم خسارات و هزینه­های وارده به وی با توسل به ابزارها و نهادهای غیرکیفری و غیررسمی برای حل‌وفصل امور کیفری است. در دهه­های اخیر به­علت مشکلات ناشی از اجرای عدالت کیفری گرایش نظام­های حقوقی به عدالت ترمیمی بیشتر شده است. اندیشه­ها و فرمایش­های حضرت علی(ع) همواره بخش اعظمی از سیاست حقوقی اسلام را تشکیل داده است. حال باید دید عدالت ترمیمی در دیدگاه و اندیشه علوی وجود داشته یا خیر؟. به نظر می­رسد عدالت ترمیمی در دیدگاه علوی جایگاه ممتاز و ویژه­ای داشته است. پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه­ای نگارش یافته درصدد است تا عدالت ترمیمی موردپذیرش حضرت علی(ع) را مورد تحلیل قرار دهد. یافته­های پژوهش حکایت از وجود مصادیق مختلف عدالت ترمیمی از منظر حضرت علی(ع) دارد، هرچند لفظ عدالت ترمیمی در هیچ‌یک از فرمایش­های حضرت به‌کار نرفته لیکن ایشان در 1400 سال پیش اهمیت عدالت ترمیمی را موردتوجه خاص و ویژه قرار داده و علاوه‌بر اجرای آن همواره مردم و نیز آیندگان را به اهتمام ویژه نسبت به گرایش به عدالت ترمیمی دعوت نموده است. تأسیساتی از قبیل بزه­پوشی، اصلاح ذات­البین، شرمساری، ماهیت جبرانی دیه و پرداخت آن از بیت­المال و میانجی­گری محوریت گفتمان علوی عدالت ترمیمی را تشکیل می­دهند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Restorative justice In the thought of Imam Ali

نویسندگان [English]

  • Mansour atashaneh 1
  • amin kiani 2
1 Assistant profesor of laws, Chamran University
2 Master of Science in criminal law and Criminology of Kamalvand University
چکیده [English]

One of the new doctrines of criminal law in Drawing up a criminal policy, Special attention To position Victim and Damage Compensation and Costs incurred to He With Help Tools and Institutions Non-Criminal and non-Official To solve Criminal matters. In recent decades, due to problems arising from the implementation of criminal justice, the trend of legal systems has increased to restoration justice. Thoughts and sayings Imam Ali Always Has formed part of the criminal policy of Islam. Has there been restorative justice in Imam Ali''s thoughts or no?. It seems that restorative justice has a privileged position in Alavi''s view.
This research is written using descriptive-analytical method and using library resources tries Restorative justice Accepted By Imam Ali take is Analyze. Research results it shows Examples of restorative justice In the thought of Imam Ali there has existed, Although The restorative justice word of the words of Imam Ali has been non spoken But Imam Ali 1400 years ago paid special attention to restorative justice And in addition to its implementation Ever invited people to it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Ali
  • Nahj al-Balaghah
  • Restorative justice
  • intervention
  • blood money