طراحی الگوی عوامل مؤثر بر تقویت خودکنترلی در منابع انسانی سازمان‌ها مبتنی بر آموزه‌های نهج‌البلاغه

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه لرستان

2 دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی، دانشگاه لرستان

10.22084/nahj.2019.18440.2222

چکیده

ازجمله مبانی نظری مربوط به کنترل که امروزه بر آن تأکید می­شود، خودکنترلی است. ازآنجا ‌که فرهنگ حاکم بر سازمان­های کشور ما نشأت­گرفته از فرهنگ دینی و از جمله فرهنگ علوی است، بستر لازم برای تقویت خودکنترلی در منابع انسانی آن‌ها با استفاده از آموزه­های نهج­البلاغه وجود دارد. لذا، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی عوامل مؤثر بر تقویت خودکنترلی در منابع انسانی سازمان­ها مبتنی بر آموزه­های نهج­البلاغه انجام شد. برای این منظور، از نظریه­پردازی داده­بنیاد که نوعی راهبرد تحقیق کیفی است، استفاده شد. با طی مراحل فرآیند نظریه­پردازی داده­بنیاد شامل کدگذاری­های باز، محوری و انتخابی، 442 کد، 168 مفهوم و 18 مقوله شناسایی شد که از طریق کدگذاری­های ذکر شده به ترتیب کدها به مفاهیم و مفاهیم به مقوله­ها تبدیل شدند و در نهایت با برقراری پیوند بین مقوله ­ها، الگوی پژوهش تدوین و ارائه شد؛ الگویی که سازمان­ها می­توانند با بهره­گیری از آن خودکنترلی در منابع انسانی خود را تقویت کرده و به‌این‌ترتیب سلامت اداری در محیط کار را با کمترین هزینه بهبود بخشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The model design of affecting factors on self-control reinforcement in human resources of organizations based on Nahjolbalagha teachings

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hakkak 1
  • Heidar Seidzadeh 2
1 Associate professor of Management Group, Faculty of Economic and Management, Lorestan University
2 Ph.D. Student in Human Resources Management, Faculty of Economic and Management, Lorestan University
چکیده [English]

Including theoretical foundations regarding control that is emphasized on it today, is self-control. Since the dominant culture on our country organizations is originated from religious culture including the culture of Alavi, there are necessary conditions for self-control reinforcement in human resources of them using the Nahjolbalagha teachings. Therefore, present research accomplished with the aim of model design of affecting factors on self-control reinforcement in human resources of organizations based on Nahjolbalagha teachings. To this purpose, we used from the Grounded Theory that it is a kind of qualitative research strategy. By taking of Grounded Theory process steps including open, axial and selective codings identified 442 codes, 168 concepts and 18 categories that through listed coding’s converted codes into concepts and concepts into categories, respectively and finally, by creating link between the categories, presented the model of research. A model that organizations can through it strengthen self-control in their human resources and in this way, with the least cost improve administrative health in the workplace.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-control
  • Nahjolbalagha teaching
  • Human resources
  • Grounded Theory