طراحی الگوی عوامل مؤثر بر تقویت خودکنترلی در منابع انسانی سازمان‌ها مبتنی بر آموزه‌های نهج‌البلاغه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه لرستان

2 دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی، دانشگاه لرستان

چکیده

ازجمله مبانی نظری مربوط به کنترل که امروزه بر آن تأکید می­شود، خودکنترلی است. ازآنجا ‌که فرهنگ حاکم بر سازمان­های کشور ما نشأت­گرفته از فرهنگ دینی و از جمله فرهنگ علوی است، بستر لازم برای تقویت خودکنترلی در منابع انسانی آن‌ها با استفاده از آموزه­های نهج­البلاغه وجود دارد. لذا، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی عوامل مؤثر بر تقویت خودکنترلی در منابع انسانی سازمان­ها مبتنی بر آموزه­های نهج­البلاغه انجام شد. برای این منظور، از نظریه­پردازی داده­بنیاد که نوعی راهبرد تحقیق کیفی است، استفاده شد. با طی مراحل فرآیند نظریه­پردازی داده­بنیاد شامل کدگذاری­های باز، محوری و انتخابی، 442 کد، 168 مفهوم و 18 مقوله شناسایی شد که از طریق کدگذاری­های ذکر شده به ترتیب کدها به مفاهیم و مفاهیم به مقوله­ها تبدیل شدند و در نهایت با برقراری پیوند بین مقوله ­ها، الگوی پژوهش تدوین و ارائه شد؛ الگویی که سازمان­ها می­توانند با بهره­گیری از آن خودکنترلی در منابع انسانی خود را تقویت کرده و به‌این‌ترتیب سلامت اداری در محیط کار را با کمترین هزینه بهبود بخشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The model design of affecting factors on self-control reinforcement in human resources of organizations based on Nahjolbalagha teachings

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hakkak 1
  • Heidar Seidzadeh 2
1 Associate professor of Management Group, Faculty of Economic and Management, Lorestan University
2 Ph.D. Student in Human Resources Management, Faculty of Economic and Management, Lorestan University
چکیده [English]

Including theoretical foundations regarding control that is emphasized on it today, is self-control. Since the dominant culture on our country organizations is originated from religious culture including the culture of Alavi, there are necessary conditions for self-control reinforcement in human resources of them using the Nahjolbalagha teachings. Therefore, present research accomplished with the aim of model design of affecting factors on self-control reinforcement in human resources of organizations based on Nahjolbalagha teachings. To this purpose, we used from the Grounded Theory that it is a kind of qualitative research strategy. By taking of Grounded Theory process steps including open, axial and selective codings identified 442 codes, 168 concepts and 18 categories that through listed coding’s converted codes into concepts and concepts into categories, respectively and finally, by creating link between the categories, presented the model of research. A model that organizations can through it strengthen self-control in their human resources and in this way, with the least cost improve administrative health in the workplace.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-control
  • Nahjolbalagha teaching
  • Human resources
  • Grounded Theory
-     ابطحی، سید حسین و خیراندیش، مهدی. (1388). «ارائة الگوی خودکنترلی در سازمان با نگرش اسلامی». مجلة تدبیر. شماره 213، 28-23.
-     اخوان کاظمی، بهرام. (1391). نظارت در نظام اسلامی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
-     الوانی، سید مهدی. (1391). مدیریت عمومی. چاپ چهل و ششم. تهران: نشر نی.
-     امیری، علی­نقی. (1383). «نگاهی جامع به خودکنترلی در سازمان«. فرهنگ مدیریت. سال 2، شماره 7، 204-153.
-     انصاریان، حسین. (1388). ترجمة نهج­البلاغه. قم: انتشارات دارالعرفان.
-     ایزدهی، سید سجاد. (1390). مبانی فقهی نظارت بر قدرت از دیدگاه امام خمینی (ره). تهران: موسسه نشر آثار امام خمینی (ره).
-     عباسپور، عباس. (1380). »از کنترل بیرونی تا خود کنترلی«. پیام مدیریت. سال 1، شماره 1، 112-87.
-     علائی رحمانی، فاطمه و معتمد لنگرودی، فرشته. (1397). «اصول راهبردی خودکنترلی مدیریتی در نهج­البلاغه (مطالعة موردی نامة 53)». بصیرت و تربیت اسلامی. شمارة 46، 86-67.
-     غفاری، ابوالفضل و رضوی، زهرا. (1391). ﺧﻮدﮐﻨﺘﺮﻟﯽ در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﻮدﺗﻌﯿﯿﻦﮔﺮی و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی اﻣﺎم ﻋﻠﯽ (ع). در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن. گیلان: دانشگاه گیلان. 
-     فقیهی، ابوالحسن و علیزاده، محسن. (1384). «روایی در تحقیق کیفی». فرهنگ مدیریت. شماره 9، 19-5.
-     قاسمی­نژاد، یاسر و زینلی، محمدرضا. (1395). »بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ خودکنترلی با رویکرد اسلامی در یک دانشگاه نظامی«. فصلنامة مدیریت اسلامی. سال 24، شماره 2، 242-217.
-     محب­زادگان، یوسف؛ پرداختچی، محمد حسن؛ قهرمانی، محمد و فراستخواه، مقصود. (1392). »تدوین الگویی برای بالندگی اعضای هیئت علمی با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد«. فصلنامة پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی. شماره 70، 25-1.
-     محمودیان، حمید؛ ساجدی، علی­محمد و بیگم فقیهی، طاهره. (1394). »نظارت و کنترل از نگاه مدیریتی امام علی (ع)«. فصلنامة رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. سال 6، شماره 1، 211-191.
-     معمایی، هاجر و دقیقی، مریم. (1394). «پیاده­سازی خودکنترلی در سازمان با رویکرد مدیریت اسلامی در شرکت بیمه ملت». مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی. تهران: مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.
-     نجات­بخش اصفهانی، علی و مطهری، عبدالهادی. (1392). »بررسی نظارت با تأکید بر خودکنترلی جهت ارتقاء سلامت اداری در ایران اسلامی«. اسلام و پژوهش­های مدیریتی. سال 3، شماره 1، 58-43.