بررسی میزان اثربخشی دوره‌های تفسیر خطبۀ همام در رفتار، نگرش و جهان‌بینی دانشجو معلمان پردیس باهنر دانشگاه فرهنگیان همدان

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس موظف دانشگاه فرهنگیان همدان

2 استادیار دانشگاه فرهنگیان تبریز

3 کارشناس ارشد اخلاق

چکیده

سنجش و ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی یکی از کلیدی‌ترین وظایف نظام آموزش در انواع آموزش‌های عمومی- تخصصی به‌شمار می‌رود. ضرورت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در راستای ارتقای معنویت دانشجویان برای رسیدن به سرحد کمال بر کسی پوشیده نیست؛ بنابراین با توجه به اهمیت تأثیر متون دینی بر رفتار و نگرش افراد، برای اطمینان یافتن از میزان اثربخشی برگزاری کلاس های بصیرت­افزایی بر افزایش انگیزه دانشجو معلمان برای شرکت در چنین دوره‌هایی لازم به نظر می‌رسد پژوهش‌هایی انجام پذیرد تا بتوان رفتارهای مورد توقع را آزمود. این پژوهش با هدف تعیین میزان دانش‌افزایی دانشجو معلمان نسبت به جهان‌بینی آنها انجام گرفت. در این پژوهش کمّی به کمک دو نوع پرسش‌نامه با روایی قابل قبول یک بررسی آزمایشی بر روی 70 نفر از دانشجو- معلمان پردیس شهید باهنر دانشگاه فرهنگیان در طول یک ترم انجام گرفته است. داده‌های به‌دست‌آمده از جامعة آماری با شاخص‌های آماری چون میانگین، انحراف معیار، همبستگی و تحلیل واریانس چند متغیری در بوتة نقد و تحلیل قرار گرفته‌اند و بر اساس شاخص‌های آمار توصیفی از قبیل جدول، تعداد و درصد. داده‌ها نیز بررسی شده‌اند. نتایج پژوهش با دو آزمون t زوجی و بنفرونی مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته‌های تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مجدد نشان می‌دهد که میان برگزاری دوره‌های معرفت افزایی و تغییر رفتار، نگرش و جهان‌بینی دانشجو معلمان رابطة بسیار معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از پژوهش نشانگر این است که درصد قابل توجهی بین میانگین جهان‌بینی اولیه و ثانویه دانشجویان وجود دارد و می­توان با مقایسة تأثیر دو سنجه بر متغیرها نتیجه گرفت که دورة آموزشی بر جهان‌بینی دانشجویان تأثیر معناداری داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

On the effectiveness of Hamam's sermon on behavior attitude and World-view of the Hamedan shahid Bahonar compus of Farhangian university teacher-students

نویسندگان [English]

  • nematallah behragham 1
  • Moosa Ebadi 2
  • jalal sobhani 3
1 A Faculty Member of Farhangian University
2 A Faculty Member of Farhangian University
3 Member of Education Department of Farhangian University
چکیده [English]

Background and purpose: Measuring and evaluating of the effectiveness of training courses, is one of the key and most challenging tasks of the educational system in all organizations and type of general- specialist education. The need for planning and investing in order to strengthen and enhance the spirituality of the students for reaching to perfection is clear for anyone.  So, considering the importance of the influence of religious issues on the attitudes and behavior of individuals, we need to search the effectiveness of insightful enlightenment courses for increasing teacher-students’ motivation and their interest which help us to evaluate their behaviors. This research work was conducted with the aim of determining the level of teacher- students’ knowledge of their world view.
Research methodology: In this quantitative research a pilot study with post- test and pre-test, for which two types of questionnaires with acceptable validity have been used.  The first questionnaire refers to the initial behavior of individuals before starting the course and the second one was related to final behavior the participant after the course completed. The sample size was 70 teacher-students which were selected by simple random sampling method. After seven sessions related to Mottaghin sermon of Nahj al-Balaghah, the second questionnaire was filled by participants. Collected data analyzed using statistical indices such as mean, standard- deviation, correlation, multi- variables analysis of variance. Statistical community is female teacher -students of the Hamedan Province Shahid Bahonar campus of Farhangian university in 1395. The research result show that there is significant difference between pre and post test results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • test
  • review
  • sermon
  • teacher-student
  • course
  • mottaghin
-    قرآن کریم.

-    ابن أبی الحدید، عبدالحمید. (1364). شرح نهجالبلاغه. قم: کتابخانه مرحوم مرعشی نجفی.

-    باقری، خسرو. (1390). نگاهی دوباره به تربیت اسلامی. جلد اول، تهران: انتشارات مدرسه.

-    دشتی، محمد. (1380). ترجمه نهجالبلاغه. چاپ دوم، قم: انتشارات تهذیب.

-    الإصفهانی، حسین بن محمد. (2009). المفردات فی غریب القرآن. تحقیق صفوان عدنان. الطبعة الرابعة. دمشق: دارالقلم.

-    سروش، عبدالکریم. (1376). اوصاف پارسایان. تهران: طلوع آزادی.

-    عباس­زادگان، سیدمحمد و جعفر ترک‌زاده. (1379). نیازسنجی آموزشی در سازمانها. تهران: انتشارات انتشار.

-    لیاقت دار، محمدجواد. (1392). تربیت در نهجالبلاغه. چاپ اول. اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان.

-    مجلسی، محمدباقر. (1406). بحار الأنوار. تهران: المکتبة الإسلامیة.

-    مصباح یزدی، محمدتقی. (1394). «سیمای پرهیزکاران در خطبه متقین امیرمؤمنان (ع)(معرفت ناب و تکلیف مداری)». معرفت. سال بیست و چهارم، شماره 218، 5-10.

-    مؤمنی، منصور. (1389). تحلیل‌های آماری با استفاده از Spss. چاپ هشتم. تهران: انتشارات دانش نگار.

-   Paul, J. and Taylor, P. W. (1998). A new integrated framework for training Jornal, PART.1