روش شناسی شرح منهاج البراعة قطب راوندی

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

بررسی و روش شناختی شروح نهج البلاغة سبب آشنایی با دیدگاهها و رویکردهای مختلف برای انتخاب و فهم بهتر نهج البلاغه است که محققان و مخاطبان دارای اهمیت زیادی است و خوانندگان را برای دستیابی به اهداف مورد نظر و شناسایی شرح بهتر هدایت می نماید. قطب راوندی از شارحان متقدم که شرح وی از اولین شروح در نهج البلاغه به شمار می رود که شارحان پس از وی خوشه چین خرمن وی بوده اند. این شرح هرچند شرحی ترتیبی و کامل است ولی با دو رویکرد مختلف به نگارش درآمده است؛ شرح خطبه اول و شرح قسمتهای دیگر نهج البلاغه. شارح در قسمت اول به طور مشروح و در دیگر قسمتها به صورت بسیار موجز به شرح می پردازد.
راوندی هرچند شرحی ادبی، بلاغی و بیان معانی لغوی و اصطلاحی از واژه ها و عبارات نهج البلاغه ارائه می دهد لیکن مباحث تفسیری، استفاده از آیات قرآن، روایات ائمه(ع) و مباحث کلامی را در جای جای شرح خود بیان می کند.روش پژوهش کتابخانه ای است که پس از بررسی کامل منهاج البراعه و برخی شروح پس از وی-مانند شرح ابن ابی الحدید- و مخطوطاتی که درباره مولف شرح وی نوشته شده به بررسی ساختار شکلی و محتوایی آن پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Methodology of Menhaj-Al-barahe Description written by Qot-b-Ravandi

نویسنده [English]

  • Reza Hajian Hosein Adadi
چکیده [English]

Menhaj-Al-barahe Description written by Qot-b-Ravandi is one of the first descriptions of Nahj-al-balaghe that is written by a very great and knowledgeable person who was master in all sciences in his own period and this dexterity and skillfulness in describing the first Sermon or sometimes in other parts of the descriptionis obvious and noticeable. In this Description, there are two different views and explanations: 1. Description of the firs Sermon, 2. Description of other parts of Nahj-al-balaghe. The writer has described the first part in details and the second part in brief. This Description (Menhaj-Al-barahe) is researched and proof-read (corrected) by AzizollahAtarodi and an introduction about 80 pages is written about it. It is published through 3 volumes that 2 volumes describe Sermons and the other one describes the letters and wisdoms. Although Ravandi’s Description is a literally and eloquence description and describes literal and idiomatic expressions and words in Nahj-al-balaghe, in some essential situations, it poses interpretive topics, Emmams’ Ahadis, Quranverses. In the surface structure, the writer divides the First Sermon, which is very long and about 80 pages, into four parts and describes each part separately. And there are different types of Sermons, Letters and wisdoms that sometimes one part of a long Sermon, and sometimes one or some Sermons, Letters and wisdoms are mentioned and described altogether.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nahj-al-balaghe
  • methodology
  • Menhaj-Al-barahe
  • QotbRavandi
  • Literally Description