تحلیل محتوای نهج البلاغه بر اساس ساحت های شش گانه ی تربیتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس مدعو گروه علوم‌تربیتی دانشگاه پیام‌نور مرکز نهاوند

2 استادیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی

3 دانشجوی کارشناسی علوم‌تربیتی دانشگاه پیام‌نور مرکز نهاوند

چکیده

پژوهش حاضر با هدف، تحلیل ساحتهای شش گانه تربیتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر مبنای نهج البلاغه و به روش تحلیل محتوای کیفی از نوع قیاس عملی صورت پذیرفته است. جهت تحلیل ساحتها بر مبنای نهج البلاغه از فرم وارسی باز و بدون پیش سازمان یافتگی استفاده شده است که در آن چند مکان برای ثبت آدرس، متن عربی، متن فارسی، ساحت های شش گانه سند تحول بنیادین تعبیه شده بود. بدین منظور هر یک از ساحتهای تربیتی پس از بررسی، بر مبنای نهج البلاغه تحلیل شده و مؤلفه ها و مصادیق هر یک تبیین شد. بدین صورت که برای ساحت تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی 47 مؤلفه، برای ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی 29 مؤلفه، برای ساحت تربیت زیستی و بدنی 8 مؤلفه، برای ساحت تربیت زیبایی شناختی و هنری 13 مؤلفه، برای ساحت تربیت اقتصادی و حرفه ای 8 مؤلفه، برای ساحت تربیت علمی و فناوری10 مؤلفه تبیین شده و برای هریک مصادیقی مستنداً استخراج گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Nahj-al-balaghe Content Analysis based on Educational sixth Dimensions of Fundamental Transformation Document of Education

نویسندگان [English]

  • faramarz mohammadi poya(bijnavand) 1
  • akbar salehi 2
  • fatemeh moumivand 3
چکیده [English]

Present study is aimed at Nahj-al-balaghe content analysis based on educational sixth dimensions of fundamental transformation document of education by making use of qualitative method kind of analytical - descriptive. Therefore first components of educational sixth dimensions of document fundamental transformation of education been explained, 47 components at dimensions of religious of education, worship, 29 components at dimensions of the social and political of education, 8 components at dimensions of the Biological and Physical of Education, 12 components at dimensions of the aesthetic and artic education, 8 component at dimensions of economic and professional education, 10 components at economic science and technology of education, and then extracted instances of the Nahj-al-balaghe for each component. Therefore it can be concluded that there is a high correlation between educational sixth dimensions of fundamental transformation document of education and Nahj-al-balaghe as one of the valuable Islamic texts and this kind of research can enrich the education documents by islamic and religious texts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nahj-al-balaghe
  • Fundamental Transformation Document of Education
  • Educational sixth Dimensions
-     قرآن مجید
-     نهج­البلاغه
-     آل­حسینی، فرشته و همکاران (1391)، فلسفه­ی تربیت در جمهوری اسلامی ایران و مسئله‌ی ربط، پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، سال بیستم، شماره 15.
-     ادیب علی، محمدحسین (1379)، راه و روش تربیت از دیدگاه امام علی علیه­السلام، تهران: انتشارات مؤسسه انجام کتاب، چاپ اول.
-     بیجنوند، فرامرز (1389)، تبیین مؤلفه­ها و مصادیق تربیت مدنی از منظر نهج­البلاغه، همایش ملی سیره علوی (بازشناسی اخلاق اجتماعی در سیره­ی علوی)، لرستان، دانشگاه لرستان.
-     بیجنوند، فرامرز و باقری، خسرو (1391)، تبیین مؤلفه­ها و مصادیق عبودیت از منظر نهج­البلاغه، اولین همایش نهج‌البلاغه و علوم انسانی، همدان، دانشگاه بوعلی­سینا.
-     بیجنوند، فرامرز و همکاران (1391)، تبیین مؤلفه­ها و مصادیق تفکر انتقادی از منظر نهج‌البلاغه، دومین همایش نهج‌البلاغه و علوم انسانی، همدان، دانشگاه بوعلی سینا.
-     پیروانی­نیا، پونه و پیروانی­نیا، پگاه (1392)، تحلیل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از نظر میزان اهمیت به یادگیری سازمانی، فصلنامه یادگیری الکترونیکی مدیا، شماره 14.
-     حاجی­بابایی، حمیدرضا (1391)، ویژگی­های مدرسه­ای که دوست دارم با توجه به سند تحول بنیادین، فصلنامه­ی نوآوری­های آموزشی، شماره 42.
-     رفیعی، بهروز (1381)، آرای دانشمندان مسلمان در مبانی تعلیم و تربیت، جلد چهارم، قم: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
-     شریعتمداری، علی (1386)، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، چاپ سی و دوم، تهران: انتشارات امیرکبیر.
-     شعاری­نژاد، علی‌اکبر (1364)، فرهنگ علوم رفتاری، تهران: انتشارات امیرکبیر.
-     شعاری نژاد، علی‌اکبر (1376)، فلسفه آموزش و پرورش، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم.
-     صالحی، اکبر و تهامی، رحیمه السادات (1388)، بررسی و تحلیل عوامل و موانع مؤثر در تربیت دینی بر مبنای سخنان حضرت علی علیه­السلام در نهج­البلاغه، دوفصلنامه تربیت اسلامی، سال چهارم، شماره 9.
-     عمید، حسن (1362)، فرهنگ فارسی عمید، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم.
-     فایضی، علی و آشتیانی، محسن (1375)، مبانی تربیت و اخلاق اسلامی، قم: انتشارات روحانی.
-     مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران (1390)، تهران، دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش.
-     مزینانی، محمدصادق (1382)، روش­های تربیتی سیاسی کارگزاران از منظر امام علی علیه­السلام، حکومت اسلامی، سال ششم، شماره 22.
-     مطهری، مرتضی (1366)، جاذبه و دافعه­ی امام علی علیه­السلام، تهران: انتشارات صدرا.
-     مطهری، مرتضی (1371)، تعلیم و تربیت در اسلام، تهران: انتشارات صدرا.
-     میالاره، گاستون؛ و یال ژان (1370)، تاریخ جهانی آموزش و پرورش، ترجمه­ی محمدرضا شجاع رضوی، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی، جلد 1 و 2.
-     نیکزاد، محمود (1375)، کلیات فلسفه تعلیم و تربیت، تهران: انتشارات کیهان.
-     هاشمی­ اردکانی، سیدحسن (1388)، عوامل تربیتی در مسیر کمال وجودی انسان از منظر نهج­البلاغه، تربیت اسلامی، سال چهارم، شماره 8.