شناسایی عوامل و مولفه های موثر بر همسویی اهداف فردی کارکنان و سازمان در نهج البلاغه

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت

3 استاد دانشگاه پیام نور

4 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور

چکیده

یکی از منازعاتی که از گذشته تا کنون بین سازمان و کارکنان وجود داشته ، چگونگی تلفیق و همسویی بین اهداف فردی کارکنان و سازمان است. زیرا در صورت عدم همسویی ، سازمان در تحقق اهدافش با مشکل مواجه شده و اثربخشی آن به حداقل می رسد. هدف از انجام این تحقیق، شناسایی عوامل و مولفه های موثر بر همسویی اهداف فردی و سازمانی با محوریت نهج البلاغه است که در ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های اکتشافی استخراج، و سپس با مراجعه به نهج البلاغه ، به شیوه ای توصیفی تشریح گردید. بدین منظور، مولفه های تاثیرگذار در غالب پرسشنامه دلفی در اختیار 25 نفر از اساتید حوزه و دانشگاه در رشته مدیریت قرار گرفت که با تکرار آن در چهار دور، از میان 19مولفه شناسایی شده، 14 مولفه که تاثیر زیادی برهمسویی اهداف فردی و سازمانی داشتند مشخص و تشریح و برمبنای مدل سه شاخگی در غالب سه عامل ساختاری، رفتاری و محیطی به عنوان متغیرهای مستقل و عامل ارزشی به عنوان متغیر تعدیلگر تفکیک گردید. این تحقیق اهمیت مراجعه به منابع دینی و اسلامی در حل مسائل سازمانی و مدیریتی را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploration of factors and components affecting on alignment between individual and organizational goals in Nahj-AL-Balaghe

نویسندگان [English]

  • lotfollah Forozandeh Dehkordi 1
  • alireza aliahmadi 2
  • mohammad ali sarlak 3
  • hadi moloudian 4
چکیده [English]

One of the historical management disputes between employees and organizations is how to align individual and organizational goals. Without alignment, the organizations will have many problems in achieving its goals and its effectiveness will decrease. The purpose of this research is to explore factors and components of alignment between individual and organizational goals have been elucidated based on NAHJ-AL-BALAGHE using library studies and exploratory interviews and then described with referring to NAHJ-AL-BALAGHE.In this study Delphi questionnaire constituted with 19 indexes and filled by 25 experts of Hawzah and university. After four repetitions, 14 specified indexes that have more impact on individual and organizationalgoals alignment which formatted 3 categories based on three dimensional models named structural, behavioral and contextual as independent variables and value as moderator variable. This research shows the importance of referring to Islamic resources in solving organizational and managerial problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • alignment of personal & organizational goals
  • structural factors
  • behavioral factors
  • Environmental Factors
  • value factors
-   قرآن کریم

-   آقا پیروز، علی (1385)، مدیریت تعارض با رویکرد اسلامی‌، پژوهش­های مدیریت راهبردی، شماره 37.

-   امامی‌، مجتبی (1386)، نجات در قرآن و مقایسه آن با آموزه نجات مسیحی، قبسات، شماره 43.

-   ایزدی، جهانبخش (1385)، آیین عدالت در آیینه امام علی(ع)، راهبرد یاس، شماره 7.

-   برومند، زهرا (1390)، بهبود و بازسازی سازمان(مدیریت تحول)، تهران: انتشارات جنگل، چاپ هشتم.

-   پوراشرف، یاسان­الله؛ سرلک، محمدعلی؛ مهدیزاده، حسین و ویسه، سیدمهدی (1391)، طراحی مدل سازمان معنویت­گرا در آموزش عالی ایران، پژوهش­های مدیریت عمومی‌، شماره 18.

-   پورعزت، علی­اصغر (1390)، عدالت امام علی (ع) و ایران آینده، پژوهش­های نهج‌البلاغه، شماره 32.

-   پورعزت، علی­اصغر (1390)، اداره سالم به روایت نهج‌البلاغه، پژوهش­های نهج‌البلاغه، شماره 31.

-   پورعزت، علی­اصغر (1383)، تصویر پردازی بصیرت بخش از آینده موعود، استراتژی فوق فعال انتظار شهر عدل در ایران، کمال مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، سال سوم، شماره8 و9.

-   جعفری­نیا، شمس­الله؛ خیراندیش، مهدی و نجاری، رضا (1388)، ساز وکارهای هم­­راستاسازی اهداف فردی و سازمانی به­­صورت عملیاتی و اجرایی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان، مطالعات مدیریت صنعتی، سال پنجم، شماره 14.

-   جمشیدی، ناصر؛ خنیفر، حسین و نادری، جلال (1392)، طراحی مدل عدالت سازمانی با الهام از نهج‌البلاغه و اعتباربخشی آن با استفاده از نظر خبرگان، مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 11، شماره9.

-   خنیفر، حسین (1384). (ارائه الگوی مدیریت بومی‌ مبتنی بر دیدگاه امام علی (ع) با استفاده از مدل مفهومی‌ سه شاخگی، مدیریت فرهنگ سازمانی، شماره 8.

-   خنیفر، حسین؛ شجاعی، سامره و حسینی­فرد، سید مجتبی (1389)، درآمدی بر روش­های اندازه­گیری و مطالعه معنویت در سازمان، راهبرد، سال سوم، شماره 5.

-   دانایی­فرد، حسن و رهبر کلیشمی‌، احسان (1389)، راهکارهای تحول فرهنگی در سازمان­های ایمان محور: مورد مطالعه بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی؛ مطالعات انقلاب اسلامی‌، سال هفتم، شماره 23.

-   دانایی­فرد، حسن؛ الوانی، سیدمهدی و عادل، آذر (1389)، روش­شناسی پژوهش کمی در مدیریت، رویکردی جامع، انتشارات صفار، تهران: چاپ سوم.

-   دمشناس، سید عباس (1385)، ویژگی­های اخلاقی مدیران: سعه‌صدر، میثاق مدیران، شماره 13.

-   دهخدا، علی­اکبر (1334)، لغت‌نامه دهخدا، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، جلد 1.

-   رستگار، عباسعلی (1384)، ارائه و تبیین مدل انگیزشی مبتنی برمعنویت: مطـالعه موردی دانشـگاه تهران، پـایان­نامه دکتری، تهران، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

-   رضائیان، علی (1382)، مدیریت تعارض و مذاکره، تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم.

-   سازگارا، پروین (1377)، نگاهی به جامعه‌شناسی با تأکید بر فرهنگ، تهران: انتشارات کویر.

-   سبحانی­نژاد، مهدی و فردانش،‌ هاشم (1379)، مسؤولیت­پذیری اجتماعی در برنامه درسی مدارس ابتدایی ایران، مدرس، دوره 4، شماره 1.

-   سرلک، محمدعلی (1391)، چهره‌های نوظهور سازمان در قرن بیست و یکم، تهران: انتشارات مرجع دانش، چاپ اول.

-   سروش، مریم (1391)، احساس مسؤولیت فردی و اجتماعی، دیگرخواهی و اعتماد اجتماعی، مطالعه نوجوانان شیراز، جامعه­شناسی کاربردی، شماره 46.

-   سیدجوادین، سیدرضا، پورولی، بهروز (1388)، همسوسازی نسبی اهداف فردی و سازمانی، مدیریت فرهنگ‌سازمانی، سال هفتم، شماره 20.

-   سیدجوادین، سیدرضا (1384)، برنامه­ریزی نیروی انسانی، تهران، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، چاپ چهارم.

-   سیدرضی (1381)، نهج‌البلاغه، ترجمه محمددشتی، قم: انتشارات آل علی، چاپ سوم.

-   سیدی، سیده­ رقیه و برزگر، معصومه (1393)، امر به ‌معروف و نهی از منکر در آثار استاد مطهری، رشد آموزش معارف اسلامی‌، شماره 92.

-   غفوری، محمدرضا و گلپرور، محسن (1388)، بررسی رابطه مؤلفه­‌های عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در کارکنان شهرداری شهر اصفهان، نشریه مطالعات روان­شناختی، دوره پنجم، شماره 4.

-   فروزنده، لطف­الله و ملایی، الهه (1388)، بررسی نظام ارزشی در مدیریت اسلامی‌ و دیگر مکاتب، راهبرد یاس، شماره 17.

-   فرهی­بوزنجانی، برزو (1389)، توسعه مدیریت، توسعه مدیران، تهران: انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع)، چاپ اول.

-   کیوی، ریموند و کامپنهود، لوک وان (1385)، روش تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه عبدالحسین نیک­گهر، تهران: نشر توتیا، چاپ سوم.

-   مشرف­جوادی، محمدحسین؛ دلوی، محمدرضا و عبدالباقی، عبدالحمید (1385)، عدالت سازمانی درسایه عدالت علوی، مدیریت فردا، شماره 15و 16.

-   هدایتی، سید‌هاشم (1381)، جایگاه ارزش­ها در تئوری­های مدیریت،تدبیر، شماره 130.

-   یزدانی، حمیدرضا؛ کاظمی‌، محمدرضا و سلیمی‌، غلامرضا (1389)، بررسی نقش میانجی معنویت در رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی و پیامدهای معنویت، چشم‌ انداز مدیریت بازرگانی، شماره 36.

- Alvani, Seyed Mahdi. (2007), In search of a model for the unification of individual & organizational goals, Iranian Journal of Management Studies.Vol 1. No.1.

- Babaei, Tahmores, Ghahremani, Masoud & Khalil Pour, Kamal. (2013), The Effective Factors in Alignment between Individual Goals and Organizational Goals, Vol 102, No. 8, Switzerland Research Park Journal.

- Baron Reuben. M, David Kenny. A. (1986), The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological. Vol. 51, No. 6, 1173-1182, Journal of Personality and Social Psychology.

- Don Hellriegel, John W. Slocum. (2011), Organizational behavior, South Western Cengage Learning.

- George H. Labovitz. (2006), The power of alignment: how the right tools enhance organizational focus", Business Performance Management.

- Gradstein, Mark. (2004), Voting on meritocracy, European Economic Review.

- Hanson, John. D, Melnyk Steven. A and Calantone Rojer. A. (2011), Defining and measuring alignment in performance management, vol.31 No.10, International Journal of Operations & Production Management.

- Kheirandish Mehdi. (2014), Measuring the personal and organizational goals alignment: Developing a practical model, Vol. 3 (2), Research Journal of Recent Sciences.

- Karakas Fahri. (2010), Spirituality & performance in organizations: A literature review, Journal of business ethics.

- Kilby, Patrick. (2006), Accountability for empowerment: Dilemmas facing non-governmental organizations. World Development.vol.34, Issue 6.

- Krishna Kumar, S. & Neck, C. P. (2002), The what, why & how of spirituality in the work place, Journal of managerial psychology, 17, 3.

- Mc coy, Shanon k. & Brenda Major. (2007), Priming meritocracy & the psychological justification of inequality, Journal of Experimental Social Psychology.

- Mirzaee Ahranjani H. (2000), Analysis of factors on job commitment and social discipline in organization, studies of practical ways of job commitment governance and social discipline. The 2nd conference on study of practical ways of job commitment governance and social discipline. Azad University.

- Nazar Albuijan & Patrick Liu. (2012), what are the best practices in aligning employees with organizational goals,http://www.irl.cornell.edu.

- Ramezani, Y.Boromand, N. (2013), Factors & roots of administrative corruption from Islamic point of view, Journal of Innovative Ideas.

- Kaplan Robert. S, Norton David.P. (2006), Alignment: using the balanced scorecard to create corporate synergies, HBS.

- Sass, Jamis. (2000), Characterizing organizational communication culture approach, Communication Studies, 51(3).

- Scott, Edinger. (2013), The power of alignment brings common ground to team goals. Web site: www.jostle.me.

- Yan Zhang & Chi-Yue Chiu. (2011), Goal commitment and alignment of personal goals predict group identification only when the goals are shared, Group Processes & Intergroup Relations, 15(3), http://www.sagepublications.com.