نسخه الکترونیکی شماره 25 (بهار 1398) فصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه در سامانه فصلنامه منتشر شد.

نسخه چاپی و الکترونیکی نشریه شماره 25 (بهار 1398) فصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه منتشر شد.