نمایه نویسندگان

آ

 • آقائی، مهرداد تأثیرپذیری ابن نباته فارقی از خطبه جهاد امام علی (ع) با محوریت تضمین (با تکیه بر شرح‌ ابن‌ابی‌الحدید) [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 41-56]

ا

 • احتشامی، علی حسین نقش آسیب‌های دنیاگرایی در تربیت معنوی از منظر نهج‌البلاغه [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 139-156]
 • احسانی، کیوان کاربست نظریۀ کنش گفتاری جان سرل در خوانش خطبۀ غرّاء [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 71-95]
 • افضلی، زهرا بازکاوی موضوع تقوا در نهج‌البلاغه براساس اصول ادب [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 1-19]

ت

 • تقی پورکندسر، شیما تأثیرپذیری ابن نباته فارقی از خطبه جهاد امام علی (ع) با محوریت تضمین (با تکیه بر شرح‌ ابن‌ابی‌الحدید) [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 41-56]

ث

 • ثنائی، حمیدرضا درنگی تاریخی بر نامۀ ۷۷ نهج البلاغه [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 99-117]

ج

 • جلیلیان، مریم واکاوی و نقد اشاره‌های علمی در حاشیه ترجمه دشتی و تطبیق آن با نهج‌البلاغه [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 117-134]

ح

 • حیدری، کبری بررسی معناشناسی واژۀ چند معنای أمر با تأکید بر رابطۀ همنشینی و تعیین مصادیق آن براساس بافت در نهج‌البلاغه [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 19-39]

خ

 • خوشخوئی، منصور نقش آسیب‌های دنیاگرایی در تربیت معنوی از منظر نهج‌البلاغه [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 139-156]

د

 • درویشی پور، عابدین واکاوی و نقد اشاره‌های علمی در حاشیه ترجمه دشتی و تطبیق آن با نهج‌البلاغه [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 117-134]
 • دست رنج، فاطمه کاربست نظریۀ کنش گفتاری جان سرل در خوانش خطبۀ غرّاء [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 71-95]

ز

ش

 • شادمنامن، محمدرضا تأثیرپذیری ابن نباته فارقی از خطبه جهاد امام علی (ع) با محوریت تضمین (با تکیه بر شرح‌ ابن‌ابی‌الحدید) [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 41-56]

ط

 • طبیبی، علیرضا بررسی معناشناسی واژۀ چند معنای أمر با تأکید بر رابطۀ همنشینی و تعیین مصادیق آن براساس بافت در نهج‌البلاغه [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 19-39]

ع

 • عباس زاده جهرمی، محمد جستاری بر حسن و قبح عقلی از دیدگاه نهج‎‌البلاغه [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 57-70]
 • عبدالکریمی، سپیده بازکاوی موضوع تقوا در نهج‌البلاغه براساس اصول ادب [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 1-19]
 • عبدخدایی، بشری بررسی عهدنامه امیرمؤمنان(ع) به مالک اشتر از منظر کارکردهای فقه سیاسی [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 1-17]
 • عرب، منصوره کاربست نظریۀ کنش گفتاری جان سرل در خوانش خطبۀ غرّاء [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 71-95]

ف

 • فخاریان، مریم مطالعه حقوق مالی زن در آیینه حقوق موضوعه ایران و آموزه‌های قرآنی و علوی [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 97-116]
 • فخلعی، محمدتقی بررسی عهدنامه امیرمؤمنان(ع) به مالک اشتر از منظر کارکردهای فقه سیاسی [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 1-17]

ق

 • قرایی سلطان آبادی، احمد واکاوی پدیده معنا در بخش‌هایی از نهج‌البلاغه با رویکرد معناشناسی چارچوب فیلمور [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 119-137]

ک

 • کریمی، رضا تبیین و نقد معیارهای رهبری از دیدگاه ‌مجاهدین خلق با تأکید بر خطبههای 17 و 207 نهج‌البلاغه [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 77-97]
 • کرمی راد، سمیرا واکاوی و نقد اشاره‌های علمی در حاشیه ترجمه دشتی و تطبیق آن با نهج‌البلاغه [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 117-134]
 • کشاورز، زهرا سادات تبیین منظومه فکری و تمدّنی امام علی(ع) در اِعمال آموزه امت اسلامی از منظر نهج‌البلاغه [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 53-75]

م

 • مجتهدی، مهدی درنگی تاریخی بر نامۀ ۷۷ نهج البلاغه [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 99-117]
 • مرادیان قبادی، على اکبر تحلیل مفهوم شیطان در خطبۀ هفتم نهج‌البلاغه براساس نظریۀ آمیختگی مفهومی [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 21-51]
 • میرحسینی، یحیی تبیین و نقد معیارهای رهبری از دیدگاه ‌مجاهدین خلق با تأکید بر خطبههای 17 و 207 نهج‌البلاغه [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 77-97]
 • مصلی نژاد، معصومه جستاری بر حسن و قبح عقلی از دیدگاه نهج‎‌البلاغه [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 57-70]
 • منتظرالقائم، اصغر تبیین منظومه فکری و تمدّنی امام علی(ع) در اِعمال آموزه امت اسلامی از منظر نهج‌البلاغه [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 53-75]
 • مولایی، آیت مطالعه حقوق مالی زن در آیینه حقوق موضوعه ایران و آموزه‌های قرآنی و علوی [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 97-116]

و

 • ورمزیار، محسن نقش آسیب‌های دنیاگرایی در تربیت معنوی از منظر نهج‌البلاغه [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 139-156]