نمایه نویسندگان

آ

 • آبیاری قمصری، محیا رهیافتی صورت‌گرایانه بر خطبۀ آفرینش طاووس در نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 41-59]
 • آبدانان مهدیزاده، محمود تصریح، تبیین و شرح کوتاه درون متنی در ترجمۀ فیض‌الاسلام از نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 57-73]
 • آریان، حسین واکاوی مسائل مرگ و زندگی در نهج‌البلاغه بر اساس نظریۀ تقابل‌های دوگانه در ساختارگرایی [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 117-134]

ا

 • ابراهیمی، ابراهیم ابزارهای آفرینندۀ انسجام متنی در خطبۀ اول نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 1-13]
 • احمدی، حسن واکاوی مفهوم سرمایۀ روان‌شناختی در پرتو نهج‌البلاغه (تطابق، تمایز و رهنمودها) [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 95-115]
 • احمدی فارسانی، مهران کارآفرینی اجتماعی: عوامل و پیامدها با رویکرد نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 99-118]
 • استکی، جواد شناسایی عوامل مؤثر بر تحقق امنیت ملی در نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 33-53]
 • اسلامی، روح الله سیاست عملی و فنون حکمرانی امام علی(ع) مطالعه موردی حکومت‌مندی در نامه‌های نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 83-100]
 • اکبری گندمانی، مهرداد واکاوی مسائل مرگ و زندگی در نهج‌البلاغه بر اساس نظریۀ تقابل‌های دوگانه در ساختارگرایی [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 117-134]
 • امیدی پور، ولی بررسی سبک شناختی خطبة همام [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 1-19]

ب

 • بامری، نصرت سیاست عملی و فنون حکمرانی امام علی(ع) مطالعه موردی حکومت‌مندی در نامه‌های نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 83-100]
 • بانکی پورفرد، امیرحسین نقدی بر کتاب «روش‏های تحقیق در اسناد و مدارک نهج‏ البلاغه» محمد دشتی [دوره 5، شماره 20، 1396، صفحه 111-133]
 • به رقم، نعمت اله بررسی میزان اثربخشی دوره‌های تفسیر خطبۀ همام در رفتار، نگرش و جهان‌بینی دانشجو معلمان پردیس باهنر دانشگاه فرهنگیان همدان [دوره 5، شماره 20، 1396، صفحه 19-31]

پ

 • پاشایی هولاسو، امین شناسایی عوامل مؤثر بر تحقق امنیت ملی در نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 33-53]

ت

 • تابان، محمد شناسایی مؤلفه‌های تفکر استراتژیک بر مبنای آموزه‌های نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 55-75]
 • تراوش، معصومه تصریح، تبیین و شرح کوتاه درون متنی در ترجمۀ فیض‌الاسلام از نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 57-73]

ج

 • جعفری، رضا مؤلفه‌های عقلانیت سیاسی مردم بر اساس نظام حق و تکلیف در نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 75-93]
 • جلیلیان، سعید تحلیل و نقد شبهۀ وجود اصطلاحات فلسفی - حکمی در نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 41-56]
 • جلیلیان، سعید روش مقابله با کودتا در نهج‌البلاغه با محوریت حرکت اصحاب جمل [دوره 5، شماره 20، 1396، صفحه 71-87]

ح

 • حاجی خانی، علی تحلیل و نقد شبهۀ وجود اصطلاحات فلسفی - حکمی در نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 41-56]
 • حاجی خانی، علی روش مقابله با کودتا در نهج‌البلاغه با محوریت حرکت اصحاب جمل [دوره 5، شماره 20، 1396، صفحه 71-87]
 • حاجی قاسمی، فرزانه شبکۀ شعاعی معنای «دیدن» در خطبه‌های نهج‌البلاغه بر پایۀ معناشناسی شناختی قالبی (بررسی موردی فعل رأی با تکیه بر ترجمه‌های دشتی، جعفری و شهیدی) [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 101-124]

خ

 • خضری، علی جلوه‌های برجسته‌سازی در نامة 45 نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 20، 1396، صفحه 53-69]

د

 • دل افکار، علیرضا مؤلفه‌های عقلانیت سیاسی مردم بر اساس نظام حق و تکلیف در نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 75-93]

ر

 • رسولی، حجت بررسی سبک شناختی خطبة همام [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 1-19]
 • رسول نیا، امیرحسین تحلیل متن‌شناسی خطبة شقشقیه بر اساس نظریة کنش گفتاری «سرل» [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 1-17]
 • رضوانخواه، سلمان احصا و بررسی روش‌های تعمیق سلامت معنوی از دیدگاه امام علی(ع) [دوره 5، شماره 20، 1396، صفحه 1-18]
 • رضوانی مفرد، احمد منع سوءاستفاده از حق حاکمیت در نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 119-137]
 • رنجکش آدرمنابادی، مختار نقدی بر کتاب «روش‏های تحقیق در اسناد و مدارک نهج‏ البلاغه» محمد دشتی [دوره 5، شماره 20، 1396، صفحه 111-133]

ز

 • زاهد بابلان، عادل واکاوی مفهوم سرمایۀ روان‌شناختی در پرتو نهج‌البلاغه (تطابق، تمایز و رهنمودها) [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 95-115]

س

 • سیاحی، صادق تصریح، تبیین و شرح کوتاه درون متنی در ترجمۀ فیض‌الاسلام از نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 57-73]
 • سبحانی، جلال بررسی میزان اثربخشی دوره‌های تفسیر خطبۀ همام در رفتار، نگرش و جهان‌بینی دانشجو معلمان پردیس باهنر دانشگاه فرهنگیان همدان [دوره 5، شماره 20، 1396، صفحه 19-31]
 • سبحانی، نبی منع سوءاستفاده از حق حاکمیت در نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 119-137]
 • سیدکلان، سیدمحمد واکاوی مفهوم سرمایۀ روان‌شناختی در پرتو نهج‌البلاغه (تطابق، تمایز و رهنمودها) [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 95-115]
 • سلمانیان، سمیه ابزارهای آفرینندۀ انسجام متنی در خطبۀ اول نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 1-13]

ش

 • شاملی، نصراله شبکۀ شعاعی معنای «دیدن» در خطبه‌های نهج‌البلاغه بر پایۀ معناشناسی شناختی قالبی (بررسی موردی فعل رأی با تکیه بر ترجمه‌های دشتی، جعفری و شهیدی) [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 101-124]
 • شریفانی، محمد فتنه‌‌شناسی و راه‌کارهای مقابله با آن‌ در کلام امام علی(ع) [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 125-141]
 • شعبانی، محمدرضا شناسایی عوامل مؤثر بر تحقق امنیت ملی در نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 33-53]
 • شهبازی، امین تکنیک‌های عملیات روانی امام علی(ع) در رویارویی با دشمنان مطالعۀ موردی خطبه‌های نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 20، 1396، صفحه 33-51]

ص

 • صالحی، اکبر احصا و بررسی روش‌های تعمیق سلامت معنوی از دیدگاه امام علی(ع) [دوره 5، شماره 20، 1396، صفحه 1-18]
 • صحابت انور، سعید روابط اجتماعی و اخلاق از دیدگاه حضرت علی(ع) در نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 15-31]
 • صفری، علی کارآفرینی اجتماعی: عوامل و پیامدها با رویکرد نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 99-118]

ط

 • طبیبی، علیرضا ابزارهای آفرینندۀ انسجام متنی در خطبۀ اول نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 1-13]

ع

 • عبادی، موسی بررسی میزان اثربخشی دوره‌های تفسیر خطبۀ همام در رفتار، نگرش و جهان‌بینی دانشجو معلمان پردیس باهنر دانشگاه فرهنگیان همدان [دوره 5، شماره 20، 1396، صفحه 19-31]
 • عبدی، صلاح الدین سبک‌شناسی لایۀ نحوی- بلاغی نامۀ سی‌ویک نهج‌البلاغه (بررسی موردی انواع همپایگی و روابط معنایی) [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 61-81]
 • عبدی، مرضیه شناسایی مؤلفه‌های تفکر استراتژیک بر مبنای آموزه‌های نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 55-75]
 • عرفت پور، زینه تصویرپردازی صحنه‌هاى بهشت در کلام امام علی(ع) براساس دیدگاه سیّد قطب (موردکاوی کتاب تمام نهج‌البلاغه) [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 19-40]

ف

 • فاضلیان، سید جواد نقد اجتماعی از نگاه امام علی(ع) در نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 20، 1396، صفحه 89-109]
 • فتحی مظفری، رسول رهیافتی نو بر ترجمه‌های نهج‌البلاغه در پرتو تحلیل مؤلفه‌های معنایی واژگان [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 21-40]
 • فرخی، میثم تکنیک‌های عملیات روانی امام علی(ع) در رویارویی با دشمنان مطالعۀ موردی خطبه‌های نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 20، 1396، صفحه 33-51]

ق

 • قائمی، مرتضی رهیافتی نو بر ترجمه‌های نهج‌البلاغه در پرتو تحلیل مؤلفه‌های معنایی واژگان [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 21-40]

ک

 • کیانی، مهتاب سبک‌شناسی لایۀ نحوی- بلاغی نامۀ سی‌ویک نهج‌البلاغه (بررسی موردی انواع همپایگی و روابط معنایی) [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 61-81]
 • کاوه نوش آبادی، علیرضا تحلیل متن‌شناسی خطبة شقشقیه بر اساس نظریة کنش گفتاری «سرل» [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 1-17]
 • کریمی، محمود مؤلفه‌های عقلانیت سیاسی مردم بر اساس نظام حق و تکلیف در نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 75-93]
 • کلانتری، کیومرث عدالت محاسبه گر در نهج البلاغه [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 77-97]
 • کمالی بانیانی، مهدی رضا واکاوی مسائل مرگ و زندگی در نهج‌البلاغه بر اساس نظریۀ تقابل‌های دوگانه در ساختارگرایی [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 117-134]

م

 • محدثی نژاد، عباس جلوه‌های برجسته‌سازی در نامة 45 نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 20، 1396، صفحه 53-69]
 • محققی، حسین روابط اجتماعی و اخلاق از دیدگاه حضرت علی(ع) در نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 15-31]
 • مسبوق، سید مهدی رهیافتی نو بر ترجمه‌های نهج‌البلاغه در پرتو تحلیل مؤلفه‌های معنایی واژگان [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 21-40]
 • ملاابراهیمی، عزت رهیافتی صورت‌گرایانه بر خطبۀ آفرینش طاووس در نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 41-59]
 • منشادی، مرتضی سیاست عملی و فنون حکمرانی امام علی(ع) مطالعه موردی حکومت‌مندی در نامه‌های نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 83-100]

ن

 • نیازی، قدرت الله منع سوءاستفاده از حق حاکمیت در نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 119-137]
 • نجفی ایوکی، علی تحلیل متن‌شناسی خطبة شقشقیه بر اساس نظریة کنش گفتاری «سرل» [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 1-17]
 • نعمتی قزوینی، معصومه تصویرپردازی صحنه‌هاى بهشت در کلام امام علی(ع) براساس دیدگاه سیّد قطب (موردکاوی کتاب تمام نهج‌البلاغه) [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 19-40]
 • نوری، فاطمه عدالت محاسبه گر در نهج البلاغه [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 77-97]

ه

ی

 • یاسینی، علی شناسایی مؤلفه‌های تفکر استراتژیک بر مبنای آموزه‌های نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 55-75]