نمایه نویسندگان

آ

 • آباد، مرضیه نعت مفرد و دلالتهای آن در نامههای نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 95-113]
 • آباد، مرضیه همپایگی تشبیهات در خطبه‌های نهج‌البلاغه [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 109-126]
 • آبیاری قمصری، محیا رهیافتی صورت‌گرایانه بر خطبۀ آفرینش طاووس در نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 41-59]
 • آبدانان مهدیزاده، محمود تفاوت اسلوب نوشتاری و گفتاری بر مبنای فصل و وصل جملات در نهج‌البلاغه [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 59-78]
 • آبدانان مهدیزاده، محمود تصریح، تبیین و شرح کوتاه درون متنی در ترجمۀ فیض‌الاسلام از نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 57-73]
 • آرام، محمدرضا تحلیل هرمنوتیکی نهج‌البلاغه، دریچه‌ای به روی انسان معاصر [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 21-37]
 • آریان، حسین واکاوی مسائل مرگ و زندگی در نهج‌البلاغه بر اساس نظریۀ تقابل‌های دوگانه در ساختارگرایی [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 117-134]
 • آریان، حسین تحلیل هرمنوتیکی نهج‌البلاغه، دریچه‌ای به روی انسان معاصر [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 21-37]
 • آریان، حسین بازخورد حضرت علی(ع) با دو مفهوم «ستم» و «عدالت» در ساختار جامعه [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 25-43]
 • آرتا، سید محمد مطالعۀ تطبیقی برخی از مباحث خداشناسی در نهج البلاغه و حدیقة‌الحقیقۀ سنایی [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 99-118]
 • آقائی، مهرداد تبیان بیان در کلامِ امام همام از نگاه شارحِ تامّ [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 21-34]
 • آقائی، مهرداد بررسی بازتاب منهیّات نهج‌البلاغه در حدیقۀ سنایی با رویکرد بینامتنیت [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 1-21]
 • آقائی، مهرداد تأثیرپذیری ابن نباته فارقی از خطبه جهاد امام علی (ع) با محوریت تضمین (با تکیه بر شرح‌ ابن‌ابی‌الحدید) [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 41-56]
 • آهی، محمد شناخت‌شناسی علم علوی در نهج‌البلاغه [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 91-107]

ا

 • ابراهیمی، ابراهیم ابزارهای آفرینندۀ انسجام متنی در خطبۀ اول نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 1-13]
 • ابراهیمی، زهرا سبک شناسی خطبه أشباح نهج البلاغه [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 21-45]
 • احتشامی، علی حسین نقش آسیب‌های دنیاگرایی در تربیت معنوی از منظر نهج‌البلاغه [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 139-156]
 • احسانی، کیوان کاربست نظریۀ کنش گفتاری جان سرل در خوانش خطبۀ غرّاء [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 71-95]
 • احمدی، حسن واکاوی مفهوم سرمایۀ روان‌شناختی در پرتو نهج‌البلاغه (تطابق، تمایز و رهنمودها) [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 95-115]
 • احمدی، میثم قِسْم چشم و صورتِ ایمان (تحلیل تطبیقی روایتِ خطبة همّام با نظر به متون کهن عرفانی) [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 117-131]
 • احمدیان، حمید تحلیل خطبه «فتنه» نهج‌البلاغه براساس مبانی نقد فرمالیسم [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 39-56]
 • احمدی فارسانی، مهران کارآفرینی اجتماعی: عوامل و پیامدها با رویکرد نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 99-118]
 • ارچندانی، معصومه تحلیل ظرفیت‌های داستانی و روایی "علی‌نامه" براساس نظریه‌ی ژنت و تودوروف(با تأکید بر عنصر پی‌رنگ) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 43-64]
 • استکی، جواد شناسایی عوامل مؤثر بر تحقق امنیت ملی در نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 33-53]
 • اسدی، اسماعیل تبیین الگوی جانشین‌پروری مدیران در حکومت علوی بر اساس نهج‌البلاغه [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 59-78]
 • اسداللهی، خدابخش بررسی بازتاب منهیّات نهج‌البلاغه در حدیقۀ سنایی با رویکرد بینامتنیت [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 1-21]
 • اسلامی، روح الله سیاست عملی و فنون حکمرانی امام علی(ع) مطالعه موردی حکومت‌مندی در نامه‌های نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 83-100]
 • اسماعیلی، مهدیه گونه‌شناسی نگرش به زن در پژوهش‌های علمی در پرتو کلام امام علی (ع) [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 81-97]
 • اسماعیل زاده، حسن نقد و بررسی ترجمۀ بخشی از خطبه‌های نهج‌البلاغه براساس انواع سه‌گانۀ هم‌نشینی واژگان (مطالعۀ موردی ترجمۀ موسوی گرمارودی) [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 113-126]
 • اشرف سمنانی، بهمن طراحی مدل غلبه بر حصار شیشه‌ای مدیریت از دیدگاه امام علی(ع) با استفاده از تحلیل مضمون نهج‌البلاغه و کتاب غررالحکم و دررالکلم [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 77-97]
 • اصغری، بهنوش حفظ زیباشناسی مبتنی بر تفسیرپذیری استعاره در فرآیند ترجمه (بررسی تطبیقی روش‌های نیومارک در استعاره‌های خطبة شقشقیه) [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 61-80]
 • اطهری نیا، مریم تحلیل خطبۀ 221 نهج‌البلاغه بر مبنای مؤلفه‌های آشنایی‌زدایی معنایی و ساختاری [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 17-33]
 • افجه ای، علی اکبر الگوی نظری مدیریت جهادی با استفاده از سخنان امیرالمومنین(ع) در نهج‌البلاغه [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 1-24]
 • افسردیر، حسین معناشناسی ایمان در احادیث «إنَّ النساء نواقص الایمان» [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 51-71]
 • افسردیر، حسین کارکرد تفسیری بینامتنیت نهج‌البلاغه با قرآن بر اساس نظریۀ ژرار ژنت [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 93-111]
 • افضلی، زهرا امام علی(ع) و نهج البلاغه از نگاه «ریمون قسیس» شاعر مسیحی معاصر لبنانی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 87-100]
 • افضلی، زهرا بازکاوی موضوع تقوا در نهج‌البلاغه براساس اصول ادب [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 1-19]
 • اقبال، ابراهیم تبیین مشروعیت حکومت علوی در پرتو نهج البلاغه [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 37-55]
 • اقبالی، عباس نگاهی سبک‌شناسانه به خطبة «متّقین» [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 109-127]
 • اکبرزاده، فریبا بررسی تطبیقی صفات الهی در نهج‌البلاغه و تحمیدیه‌های ادب فارسی [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 25-45]
 • اکبری گندمانی، مهرداد واکاوی مسائل مرگ و زندگی در نهج‌البلاغه بر اساس نظریۀ تقابل‌های دوگانه در ساختارگرایی [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 117-134]
 • اکرمی، سید کاظم فلسفة اخلاق مبتنی بر میانه‌روی در سخنان امیر‌مؤمنان(ع) [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 101-118]
 • اکوانی، حمداله «سیاستِ دوستی» در گفتمان علوی [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 115-135]
 • الیاسی، حسین جلوه هایی از ایجاز حذف در خطبه های نهج البلاغه [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 137-155]
 • الهیاری نژاد، مریم مثبت اندیشی و خوش بینی در نهج البلاغه [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 63-74]
 • الهی زاده، محمدحسن بازنمایی جایگاه «امنیت انسانی» در سیرة حکومتی امام علی(ع) بر مبنای فرامین حکومتی [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 41-58]
 • اله وردیها، محمدمهدی تساوی حقوق در بستر قانون اساسی ایران و نهج‌البلاغه [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 117-133]
 • ایمانیان، حسین استعاره های جهتی نهج البلاغه از بعد شناختی [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 73-92]
 • امیدی پور، ولی بررسی سبک شناختی خطبة همام [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 1-19]
 • امیریان، طیبه عوامل ناامیدی و راهبردهای انگیزشی نهج البلاغه در درمان آن ها [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 51-62]
 • امین ناجی، محمدهادی بررسی و تبیین روش شناختی منهاج الولایه فی شرح نهج البلاغه [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 105-123]
 • اناری بزچلوئی، ابراهیم نقد و بررسی تصاویر تجسمی قرآن کریم در نهج‌البلاغه [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 129-147]

ب

 • بابایی، فهیمه استخراج مؤلفه‌های حکمرانی خوب بر اساس نامۀ مالک‌اشتر و بررسی تطبیقی با اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 115-135]
 • بامری، نصرت سیاست عملی و فنون حکمرانی امام علی(ع) مطالعه موردی حکومت‌مندی در نامه‌های نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 83-100]
 • بانکی پورفرد، امیرحسین نقدی بر کتاب «روش‏های تحقیق در اسناد و مدارک نهج‏ البلاغه» محمد دشتی [دوره 5، شماره 20، 1396، صفحه 111-133]
 • باوان پوری، مسعود بررسی مدح علوی در دیوان " بلون الغار بلون الغدیر" اثر معروف عبدالمجید [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 139-159]
 • بخشی زاده، معصومه تأثیر نهج البلاغه در تغییر نگرش ایرانیان در زمینه ی عدل (با استناد به شعر پارسی) [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 67-84]
 • بیدسرخی، علی نقد و بررسی شبهه‌ی دقت وصف و غرابت تصویر در نهج‌البلاغه [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 95-113]
 • بهادری، آتنا تحلیل مضمون عهدنامۀ امیرالمؤمنین‌علی(ع) با مالک‌اشتر [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 57-77]
 • بهرامیان، مسعود ویژگی‌های عالِم از نگاه امام علی(ع) [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 97-111]
 • به رقم، نعمت الله ویژگی‌های موسیقایی سجع در نهج‌البلاغه [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 93-113]
 • به رقم، نعمت اله بررسی میزان اثربخشی دوره‌های تفسیر خطبۀ همام در رفتار، نگرش و جهان‌بینی دانشجو معلمان پردیس باهنر دانشگاه فرهنگیان همدان [دوره 5، شماره 20، 1396، صفحه 19-31]
 • بهشتی، سعید فلسفة اخلاق مبتنی بر میانه‌روی در سخنان امیر‌مؤمنان(ع) [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 101-118]

پ

 • پاشایی هولاسو، امین شناسایی عوامل مؤثر بر تحقق امنیت ملی در نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 33-53]
 • پیرانی شال، علی واکاوی انسجام‌بخشی هنرسازه التفات در خطبه‌های نهج‌البلاغه (مطالعه موردی 40 خطبه نخست) [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 79-96]
 • پیروی نژاد، زینب تدوین و اعتباریابی الگوی رهبری معنوی اسلامی در سازمان از منظر نهج‏البلاغه [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 43-70]
 • پهلوان نژاد، محمدرضا بررسی ساختار آغازگری در خطبه‌ی جهاد نهج‌البلاغه براساس فرانقش متنی نظریه نظام‌مند نقش‌گرا [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 17-37]
 • پهلوان نژاد، محمد رضا بررسی ساختار گذرایی در خطبه بیست وهفتم نهج البلاغه بر اساس فرانقش تجربی نظریه نقش گرا [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 1-25]
 • پورابراهیم، شیرین بررسی روش‌های ترجمة استعاره‌های مبتنی بر طرحوارة حرکتی در نهج‌‌البلاغه [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 35-54]
 • پوربایرام الوارس، رقیه تحلیل بُعد حسی ادراکی گفتمان در خطبه نهم نهج‌البلاغه با تکیه بر ترجمه موسوی گرمارودی در بستر نشانه-معناشناسی [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 41-58]
 • پورعزت، علی اصغر تعالیِ اخلاقِ سازمانی در سازمان‌های دولتی ایران، در پرتو نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 59-79]

ت

 • تابان، محمد شناسایی مؤلفه‌های تفکر استراتژیک بر مبنای آموزه‌های نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 55-75]
 • تراوش، معصومه تصریح، تبیین و شرح کوتاه درون متنی در ترجمۀ فیض‌الاسلام از نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 57-73]
 • ترکاشوند، سینا تبیین سیره تربیتی امام علی(ع) جهت ارائه الگویی برای سبک زندگی اسلامی-ایرانی [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 39-56]
 • ترکاشوند، مجتبی تحلیل عاطفۀ‌ غضب در خطبه‌های نهج‌البلاغه (بررسی موردی خطبه‌های سرزنش کوفیان) [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 1-17]
 • ترک زاده، جعفر تدوین و اعتباریابی الگوی رهبری معنوی اسلامی در سازمان از منظر نهج‏البلاغه [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 43-70]
 • تقی پور، علیرضا مجرمین یقه سفید از دیدگاه جرم‌ شناسی و نهج‌البلاغه [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 55-66]
 • تقی پور، علیرضا پیشگیری غیرکیفری از جرم در نهج‌البلاغه [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 125-140]
 • تقی پورکندسر، شیما تأثیرپذیری ابن نباته فارقی از خطبه جهاد امام علی (ع) با محوریت تضمین (با تکیه بر شرح‌ ابن‌ابی‌الحدید) [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 41-56]
 • توکلی محمدی، محمودرضا تبلور ویژگی های حکومت عدالت محور علوی در شعر معاصر عربی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 11-24]

ث

 • ثنائی، حمیدرضا درنگی تاریخی بر نامۀ ۷۷ نهج البلاغه [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 99-117]

ج

 • جامه برزگی، آمنه نظریه حکمرانی خوب از دیدگاه نهج البلاغه [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 1-17]
 • جبله، مرتضی شناسایی و رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان اقلام مبتنی بر ارزش‌های اسلامی از منظر قرآن و نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 81-99]
 • جعفری، رضا مؤلفه‌های عقلانیت سیاسی مردم بر اساس نظام حق و تکلیف در نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 75-93]
 • جعفری، رضا مؤلفه‌های روشی مدیریت نظامی در نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 99-119]
 • جعفری، زهرا رهیافت‌هایی از مهارت‌های زندگی در نهج‌البلاغه [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 99-116]
 • جعفری، سید محمدمهدی بررسی تأثیر اخلاق در فلسفه نظری تاریخ با نگاه بر نهج‌البلاغه [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 17-37]
 • جعفری، سید محمدمهدی بررسی تحلیلی-انتقادی انتساب حکمت 467 نهج‌البلاغه با تأکید بر عبارت (ضرب‌الدین بجرانه) [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 21-39]
 • جعفری، فریدون عدالت کیفری از دیدگاه علوی [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 19-32]
 • جعفری، فریدون تحلیل جرم بغی در سیره علوی و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 63-78]
 • جعفری نژاد، صدیقه گونه‌های نزاهت در نهج البلاغه [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 109-128]
 • جلیلیان، سعید تحلیل و نقد شبهۀ وجود اصطلاحات فلسفی - حکمی در نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 41-56]
 • جلیلیان، سعید روش مقابله با کودتا در نهج‌البلاغه با محوریت حرکت اصحاب جمل [دوره 5، شماره 20، 1396، صفحه 71-87]
 • جلیلیان، سعید روش مقابله با جدایی‌طلبان در نهج‌البلاغه با محوریت رویکرد تقابلی امام علی(ع) با اقدامات معاویه [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 39-58]
 • جلیلیان، سعید ماهیت و مکانیزم عملیات نرم در نهج‌البلاغه و راهبرد تقابلی- صیانتی امام علی(ع) در مواجهه با آن [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 81-100]
 • جلیلیان، مریم بازتاب هنر تصویر بر سبک نامه‌های امام علی(ع) به معاویه [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 1-18]
 • جلیلیان، مریم واکاوی و نقد اشاره‌های علمی در حاشیه ترجمه دشتی و تطبیق آن با نهج‌البلاغه [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 117-134]
 • جمشیدی، زهرا مطالعۀ تطبیقی برخی از مباحث خداشناسی در نهج البلاغه و حدیقة‌الحقیقۀ سنایی [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 99-118]
 • جهان بین، فرزاد معیار و راهبردهای عدالت اقتصادی در نهج البلاغه [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 103-122]

چ

 • چراغی وش، حسین بررسی معناشناختی واژگان متفرد حوزه معنایی طبیعت در بافت کلامی نهج‌البلاغه [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 83-101]
 • چراغی وش، حسین تحلیل گفتمان ادبی خطبه جهاد [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 33-54]
 • چراغی وش، حسین نقش آخرت‌گرایی در رابطة انسان و محیط‌زیست از دیدگاه نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 119-138]

ح

 • حاتمی راد، الهه تأملی در روایات نهج‌البلاغه در نکوهش زن [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 39-56]
 • حاجیان حسین آبادی، رضا روش شناسی شرح منهاج البراعة قطب راوندی [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 123-148]
 • حاج حسینی، رقیه سنتزپژوهی تبیین مدیریت اسلامی از دیدگاه نهج‌البلاغه با تأکید بر مدیریت شایسته‌سالار [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 79-97]
 • حاجی خانی، علی نقد و بررسی شبهه‌ی دقت وصف و غرابت تصویر در نهج‌البلاغه [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 95-113]
 • حاجی خانی، علی شبهه دنیاگریزی و یاد مرگ در نهج‌البلاغه و نقد آن با تکیه بر فضای صدور [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 81-97]
 • حاجی خانی، علی تحلیل و نقد شبهۀ وجود اصطلاحات فلسفی - حکمی در نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 41-56]
 • حاجی خانی، علی روش مقابله با کودتا در نهج‌البلاغه با محوریت حرکت اصحاب جمل [دوره 5، شماره 20، 1396، صفحه 71-87]
 • حاجی خانی، علی روش مقابله با جدایی‌طلبان در نهج‌البلاغه با محوریت رویکرد تقابلی امام علی(ع) با اقدامات معاویه [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 39-58]
 • حاجی خانی، علی ماهیت و مکانیزم عملیات نرم در نهج‌البلاغه و راهبرد تقابلی- صیانتی امام علی(ع) در مواجهه با آن [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 81-100]
 • حاجی زاده، مهین بررسی مدح علوی در دیوان " بلون الغار بلون الغدیر" اثر معروف عبدالمجید [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 139-159]
 • حاجی غلام سریزدی، علی پویایی‌شناسی مدیریت دانش در سیرۀ امام علی(ع) [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 59-85]
 • حاجی قاسمی، فرزانه شبکۀ شعاعی معنای «دیدن» در خطبه‌های نهج‌البلاغه بر پایۀ معناشناسی شناختی قالبی (بررسی موردی فعل رأی با تکیه بر ترجمه‌های دشتی، جعفری و شهیدی) [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 101-124]
 • حاجیلوئی محب، محمد مهدی تحلیل تطبیقی اهداف اخلاقی حکومت در نهج البلاغه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 57-79]
 • حاجی مقصودی، معصومه معرفت‌الله در نهج‌البلاغه [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 95-112]
 • حافظی، معصومه اسلوب و فلسفۀ دعا از منظر نهج‌البلاغه [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 23-39]
 • حیدری، کبری بررسی معناشناختی واژگان متفرد حوزه معنایی طبیعت در بافت کلامی نهج‌البلاغه [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 83-101]
 • حیدری، کبری بررسی معناشناسی واژۀ چند معنای أمر با تأکید بر رابطۀ همنشینی و تعیین مصادیق آن براساس بافت در نهج‌البلاغه [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 19-39]
 • حیدری، محمدصادق معیارهای سلامت انتخاب حاکمان از دیدگاه نهج‌البلاغه [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 75-92]
 • حسنی، سارا بررسی تطبیقی صفات الهی در نهج‌البلاغه و تحمیدیه‌های ادب فارسی [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 25-45]
 • حسینی، میرزا حسن طراحی مدل غلبه بر حصار شیشه‌ای مدیریت از دیدگاه امام علی(ع) با استفاده از تحلیل مضمون نهج‌البلاغه و کتاب غررالحکم و دررالکلم [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 77-97]
 • حسینی، میرزا حسن طراحی مدل شایستگی‌های مدیران مبتنی بر آموزه‌های قرآن و نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 109-128]
 • حسن پور، حسینعلی شناسایی و رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان اقلام مبتنی بر ارزش‌های اسلامی از منظر قرآن و نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 81-99]
 • حسن پور، مهوش نگاهی سبک‌شناسانه به خطبة «متّقین» [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 109-127]
 • حسین پور، معصومه گونه‌های نزاهت در نهج البلاغه [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 109-128]
 • حسین پور اصل، اعظم بررسی تحلیلی-انتقادی انتساب حکمت 467 نهج‌البلاغه با تأکید بر عبارت (ضرب‌الدین بجرانه) [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 21-39]
 • حسن زاده، مهدی تحلیل معنایی حدیث«ان امرنا صعب و مستصعب» [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 95-114]
 • حسین زاده، علی معرفت‌شناسی ایمان دینی در نهج‌البلاغه و تفسیر المیزان [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 103-126]
 • حسین زاده، علی شناسایی و سنخ‌بندی زمینه فرهنگی-اجتماعی توسعه ملت‌ها با تأکید بر دیدگاه نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 59-76]
 • حسومی، ولی الله اقناع مخاطب در نهج البلاغه [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 27-53]
 • حقیقت شهرستانی، مسعود تعالیِ اخلاقِ سازمانی در سازمان‌های دولتی ایران، در پرتو نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 59-79]
 • حکاک، محمد طراحی الگوی عوامل مؤثر بر تقویت خودکنترلی در منابع انسانی سازمان‌ها مبتنی بر آموزه‌های نهج‌البلاغه [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 65-75]
 • حلیمی جلودار، حبیب الله آسیب های سیاسی و اجتماعی در نهج البلاغه [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-10]
 • حمیدی، ناصر تعالیِ اخلاقِ سازمانی در سازمان‌های دولتی ایران، در پرتو نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 59-79]
 • حمزه خانی، نرگس درآمدی بر هرمنوتیک از منظر نهج البلاغه [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 79-99]

خ

 • خاتمی، محسن نقدی بر ترجمۀ کنایات در نهج‌البلاغه (مطالعۀ موردی: «لا أبَا لَک» و «لا أبَا لِغَیرِک») [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 113-133]
 • خادم جهرمی، حامده آثار فردی و اجتماعی مرگ‌اندیشی از دیدگاه نهج‌البلاغه [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 1-21]
 • خاشعی، وحید الگوی نظری مدیریت جهادی با استفاده از سخنان امیرالمومنین(ع) در نهج‌البلاغه [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 1-24]
 • خاقانی اصفهانی، محمد بازتاب هنر تصویر بر سبک نامه‌های امام علی(ع) به معاویه [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 1-18]
 • خاقانی اصفهانی، محمد روابط بینامتنی نهج‌البلاغه با اشعار کلاسیک فارسی [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 35-54]
 • خاکپور، حسین اقناع مخاطب در نهج البلاغه [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 27-53]
 • خالقی، ابوالفتح بررسی حقوق بشردوستانه از منظر امام علی(ع) [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 23-39]
 • خانی، فاطمه مطالعۀ مؤلفه‌های هوش اخلاقی در پرتو اندیشه‌های امام علی(ع) در نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 51-70]
 • خزائی، داود الگوی نظری مدیریت جهادی با استفاده از سخنان امیرالمومنین(ع) در نهج‌البلاغه [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 1-24]
 • خسروی، کبری سبک شناسی خطبه أشباح نهج البلاغه [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 21-45]
 • خسروی، کبری گونه‌شناسی نگرش به زن در پژوهش‌های علمی در پرتو کلام امام علی (ع) [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 81-97]
 • خسروآبادی، حمیدرضا طراحی الگوی تصمیم‌گیری اخلاقی مدیران مبتنی بر آموزه‌های نهج‌البلاغه [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 67-94]
 • خضری، علی جلوه‌های برجسته‌سازی در نامة 45 نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 20، 1396، صفحه 53-69]
 • خضری، علی نگرشی بر فخریات امام علی(ع) در نهج‌البلاغه (اسباب و انگیزه‌ها) [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 89-104]
 • خنشا، علی رضا بررسی تطبیقی اعلامیة جهانی حقوق حیوانات در غرب و اسلام با استناد به نامة 25 نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 1-17]
 • خورسندی، محمود حفظ زیباشناسی مبتنی بر تفسیرپذیری استعاره در فرآیند ترجمه (بررسی تطبیقی روش‌های نیومارک در استعاره‌های خطبة شقشقیه) [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 61-80]
 • خوشخوئی، منصور نقش آسیب‌های دنیاگرایی در تربیت معنوی از منظر نهج‌البلاغه [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 139-156]
 • خوش طینت، ولی اله تأثیر فضایل و رذایل اخلاقی بر باورها و اعتقادات از دیدگاه نهج‌البلاغه [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 123-138]

د

 • دیاری، سمانه بررسی روابط معنایی واژۀ صدق در نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 19-36]
 • درویشی پور، عابدین واکاوی و نقد اشاره‌های علمی در حاشیه ترجمه دشتی و تطبیق آن با نهج‌البلاغه [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 117-134]
 • دست رنج، فاطمه کاربست نظریۀ کنش گفتاری جان سرل در خوانش خطبۀ غرّاء [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 71-95]
 • دکامی، محمدجواد نقد و بررسی نظریه استقلال اخلاق کانت با تکیه بر مبانی اخلاق اسلامی در کلام امام علی(ع) [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 77-93]
 • دکامی، محمدجواد نقد و بررسی دیدگاه سقراط درباره شناخت و نقش آن در انگیزش اخلاقی انسان با استفاده از کلام امام علی(ع) [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 117-133]
 • دل افکار، علیرضا مؤلفه‌های عقلانیت سیاسی مردم بر اساس نظام حق و تکلیف در نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 75-93]
 • دلشاد، شهرام شاخصه‌های مینی‌مالیسم در حکایتی از نهج‌البلاغه [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 55-66]
 • دلفان بیرانوند، ارزو مبنا و ابعاد هوش اخلاقی براساس فرهنگ نهج‌البلاغه: یک بررسی تطبیقی [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 1-21]
 • دهقان ضاد، رسول تحلیل ساختاری اسلوب تهکّم در خطبه‌های نهج‌البلاغه [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 15-31]

ذ

 • ذاکری، محمد تبیین الگوی جانشین‌پروری مدیران در حکومت علوی بر اساس نهج‌البلاغه [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 59-78]

ر

 • ریاحی مهر، باقر نقش فضای صدور در فهم نهج‌البلاغه [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 115-132]
 • ریاحی مهر، باقر بررسی تحول روانی انسان از منظر معارف اسلامی با تأکید بر نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 19-37]
 • راه چمنی، زهرا همپایگی تشبیهات در خطبه‌های نهج‌البلاغه [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 109-126]
 • ربانی، هاجر سبک‌شناسی روش‌های نظری امام‌علی (ع) در افزایش معرفت دینی مردم [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 63-79]
 • ربیع نتاج، سید علی اکبر معیارهای سلامت انتخاب حاکمان از دیدگاه نهج‌البلاغه [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 75-92]
 • رحمانی، تورج نظریه ای در باب مشروعیّت (بازخوانی نهج البلاغه از منظر مفهوم حقّ) [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 55-74]
 • رحیمیان بوگر، اسحاق مطالعه اثربخشی آموزه های نهج البلاغه بر ارتقای سلامت روان دانشجویان [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 75-84]
 • رحیم پورازغدی، طاهره نقد تاریخی اختلاس عبدالله‌بن‌عباس (با تأکید بر نهج‌البلاغه) [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 71-88]
 • رحیمی(روشن)، حسن نفی «رانتیریسم» در نهج‌البلاغه [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 57-73]
 • رستمی، اکرم روش‌شناسی ترجمة کنایات در خطبه‌های نهج‌البلاغه براساس دیدگاه نیومارک (مطالعة‌ تطبیقی ترجمه‌های: آیتی، دشتی، شهیدی و مکارم) [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 19-37]
 • رستمی، مریم بررسی و تبیین گونه‌های انعکاس حدیث نبوی(ص) در نهج‌البلاغه [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 73-92]
 • رسمی، سکینه بررسی تأثیر مباحث سیاسی نهج‌البلاغه در اخلاق ناصری [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 19-34]
 • رسولی، حجت بررسی سبک شناختی خطبة همام [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 1-19]
 • رسولی، محمدرضا تأملی در روایات نهج‌البلاغه در نکوهش زن [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 39-56]
 • رسول نیا، امیرحسین تحلیل متن‌شناسی خطبة شقشقیه بر اساس نظریة کنش گفتاری «سرل» [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 1-17]
 • رضایی، زهرا شاخصهای ارتباط مطلوب مردم با زمامدار در نهج البلاغه [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 25-38]
 • رضایی منش، بهروز طراحی الگوی تصمیم‌گیری اخلاقی مدیران مبتنی بر آموزه‌های نهج‌البلاغه [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 67-94]
 • رضایی هفتادر، حسن بررسی تحول روانی انسان از منظر معارف اسلامی با تأکید بر نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 19-37]
 • رضایی هفتادر، غلامعباس روش‌شناسی ابن‌میثم بحرانی در شرح واژگان نهج‌البلاغه [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 55-74]
 • رضایی هفتادری، غلامعباس جلوه هایی از ایجاز حذف در خطبه های نهج البلاغه [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 137-155]
 • رضائی، رمضان سیمای «دیگری» در سخنان امام علی(ع) [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 35-50]
 • رضوانخواه، سلمان احصا و بررسی روش‌های تعمیق سلامت معنوی از دیدگاه امام علی(ع) [دوره 5، شماره 20، 1396، صفحه 1-18]
 • رضوانی مفرد، احمد منع سوءاستفاده از حق حاکمیت در نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 119-137]
 • رضوانی مفرد، احمد حقوق اشخاص دارای معلولیت در قانون حمایت از معلولان 1396 با رویکردی بر نامه امام علی (ع) به مالک اشتر [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 61-80]
 • رفعت، محسن تحلیل نقش و الگوی مخاطب‌شناسی در اتخاذ شیوه های تربیتی بر مبنای آموزه های نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 57-77]
 • رمضانی، طیبه طراحی مدل شایستگی‌های مدیران مبتنی بر آموزه‌های قرآن و نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 109-128]
 • رنجکش آدرمنابادی، مختار نقش خداباوری در تهذیب اخلاق فردی از منظر نهج‌البلاغه [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 113-133]
 • رنجکش آدرمنابادی، مختار نقدی بر کتاب «روش‏های تحقیق در اسناد و مدارک نهج‏ البلاغه» محمد دشتی [دوره 5، شماره 20، 1396، صفحه 111-133]
 • روحی، کاوس شبهه دنیاگریزی و یاد مرگ در نهج‌البلاغه و نقد آن با تکیه بر فضای صدور [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 81-97]
 • روستایی، علیرضا تحلیل خطبه «فتنه» نهج‌البلاغه براساس مبانی نقد فرمالیسم [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 39-56]
 • رومیانی، بهروز تأثیر نهج البلاغه در تغییر نگرش ایرانیان در زمینه ی عدل (با استناد به شعر پارسی) [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 67-84]

ز

 • زارع، آفرین شرح و تفسیر نامه 53 امام علی علیه‌السلام باتاکید بر دیدگاه هرمنوتیکی امیلیو بتی (بررسی موردی شرح و تفسیر قزوینی، فیض‌الاسلام و مکارم شیرازی) [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 51-67]
 • زارع، ساجد تحلیل خطبه «فتنه» نهج‌البلاغه براساس مبانی نقد فرمالیسم [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 39-56]
 • زارعی، افسانه نگرشی به زمان و نقش آن در سیر و سلوک با محوریت آموزه‌های نهج‌البلاغه [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 119-136]
 • زارع بنادکوکی، عباس پویایی‌شناسی مدیریت دانش در سیرۀ امام علی(ع) [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 59-85]
 • زارعی شهامت، لیلا شناسایی و سنخ‌بندی زمینه فرهنگی-اجتماعی توسعه ملت‌ها با تأکید بر دیدگاه نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 59-76]
 • زاهد بابلان، عادل واکاوی مفهوم سرمایۀ روان‌شناختی در پرتو نهج‌البلاغه (تطابق، تمایز و رهنمودها) [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 95-115]
 • زرکوب، منصوره بازتاب هنر تصویر بر سبک نامه‌های امام علی(ع) به معاویه [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 1-18]
 • زرین نعل، زینب رعایت اصول حکومت علوی بسترساز تحقق اهداف حکومت اسلامی [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 1-22]
 • زینی وند، تورج بازتاب اندیشه های سیاسی نهج البلاغه در شعر محمّدتقی بهار [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 65-81]
 • زینی وند، تورج بررسی تطبیقی صفات الهی در نهج‌البلاغه و تحمیدیه‌های ادب فارسی [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 25-45]
 • زهرائی، حنانه سادات بازشناسی مخاطب نامۀ31 نهج‌البلاغه با تحلیل منابع، متن و تاریخ [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 97-121]
 • زهرائی، حنانه سادات درنگی تاریخی بر نامۀ ۷۷ نهج البلاغه [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 99-117]
 • زیوری، معصومه تحلیل محتوای قیاسی رابطۀ دینداری و عدالت اجتماعی در نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 41-60]

ژ

 • ژیان، فاطمه تحلیل نقش و الگوی مخاطب‌شناسی در اتخاذ شیوه های تربیتی بر مبنای آموزه های نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 57-77]

س

 • سیاحی، صادق تصریح، تبیین و شرح کوتاه درون متنی در ترجمۀ فیض‌الاسلام از نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 57-73]
 • ساری گل، سارا بررسی تأثیر حکمرانی بر توزیع درآمد با تأکید بر اندیشه های امام علی(ع) [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 1-15]
 • سالاری، زینب تاثیر خانواده، محیط و اراده در شکل‌گیری شخصیت انسان از منظر امام علی(ع) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 83-104]
 • سالاری، مصطفی تأثیر نهج البلاغه در تغییر نگرش ایرانیان در زمینه ی عدل (با استناد به شعر پارسی) [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 67-84]
 • سامی، محمد جواد بررسی تطبیقی اعلامیة جهانی حقوق حیوانات در غرب و اسلام با استناد به نامة 25 نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 1-17]
 • سیاوشی، کرم دعوت به تعقل و نشانه های عقلگرایی در نهج‌البلاغه [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 71-89]
 • سبحانی، جلال بررسی میزان اثربخشی دوره‌های تفسیر خطبۀ همام در رفتار، نگرش و جهان‌بینی دانشجو معلمان پردیس باهنر دانشگاه فرهنگیان همدان [دوره 5، شماره 20، 1396، صفحه 19-31]
 • سبحانی، نبی منع سوءاستفاده از حق حاکمیت در نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 119-137]
 • سبحانی یامچی، محمد شاخص‌های نیرویِ انسانیِ کارآمدِ نظام از منظر نهج‌البلاغه [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 81-100]
 • سبحانی یامچی، محمد بازشناخت موانع اساسی اجرای عدالت در حکومت علوی از منظر نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 41-58]
 • سبزیان پور، وحید نگاهی تازه به اسناد حکمت های نهج البلاغه [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 19-38]
 • سبزیان پور، وحید بازتاب اندیشه های سیاسی نهج البلاغه در شعر محمّدتقی بهار [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 65-81]
 • ستّاری، الهه نقد و بررسی خطبۀ قاصعه نهج‌البلاغه در پرتو نظریۀ منطق گفتگویی باختین [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 117-131]
 • ستایش مهر، عاطفه بررسی تطبیقی "ارجاع" به‌عنوان یکی از عوامل" انسجام متنی" در نهج‌البلاغه (مطالعه‏ی موردپژوهانه‏ی ترجمه‏های فارسی و انگلیسی طاهره صفارزاده) [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 25-42]
 • سیدی، سیدحسین بررسی روابط معنایی واژۀ صدق در نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 19-36]
 • سیدکلان، سیدمحمد واکاوی مفهوم سرمایۀ روان‌شناختی در پرتو نهج‌البلاغه (تطابق، تمایز و رهنمودها) [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 95-115]
 • سید موسوی، سید حسین نقد و بررسی تفسیر شارحان نهج‌البلاغه از عبارت "هَیْهَاتَ عِلْمٌ مَخْزُونٌ" خطبه 149 [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 121-138]
 • سید نقوی، میر علی ارزیابی عملکرد سازمانی از منظر نهج‌البلاغه [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 21-39]
 • سردارنیا، خلیل شاخصها و نسبت مشروعیت مردمی و دینی حکومت در نهج البلاغه [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 39-50]
 • سرلک، محمد علی شناسایی عوامل و مولفه های موثر بر همسویی اهداف فردی کارکنان و سازمان در نهج البلاغه [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 75-93]
 • سعیدی، فاطمه بررسی و تبیین روش شناختی منهاج الولایه فی شرح نهج البلاغه [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 105-123]
 • سعیدی، فاطمه بررسی تأثیر اخلاق در فلسفه نظری تاریخ با نگاه بر نهج‌البلاغه [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 17-37]
 • سیفی، محمد اهداف و اصول تربیت معنوی بر اساس آموزه‌های امام علی (ع) در نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 105-120]
 • سلاجقه، بتول جایگاه تربیتی- مدیریتی عواطف از دیدگاه امام علی(ع) در نهج البلاغه [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 121-137]
 • سلحشوری، احمد مراحل رشد تربیت اخلاقی از دیدگاه امام علی(ع) [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 15-32]
 • سلیمی، علی حفظ شکل و انتقال معنا در ترجمه‌ی نهج‌البلاغه بررسی مقابله‌ای ترجمه‌ی فیض‌الاسلام و شهیدی [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 47-62]
 • سلیمانی، صدیقه بازخورد حضرت علی(ع) با دو مفهوم «ستم» و «عدالت» در ساختار جامعه [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 25-43]
 • سلمانیان، سمیه ابزارهای آفرینندۀ انسجام متنی در خطبۀ اول نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 1-13]

ش

 • شادمنامن، محمدرضا تبیان بیان در کلامِ امام همام از نگاه شارحِ تامّ [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 21-34]
 • شادمنامن، محمدرضا تأثیرپذیری ابن نباته فارقی از خطبه جهاد امام علی (ع) با محوریت تضمین (با تکیه بر شرح‌ ابن‌ابی‌الحدید) [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 41-56]
 • شایسته نژاد، علی اکبر روش‌شناسی شرح نهج‌البلاغه سید محمدکاظم حائری قزوینی [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 75-93]
 • شاملی، نصراله شبکۀ شعاعی معنای «دیدن» در خطبه‌های نهج‌البلاغه بر پایۀ معناشناسی شناختی قالبی (بررسی موردی فعل رأی با تکیه بر ترجمه‌های دشتی، جعفری و شهیدی) [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 101-124]
 • شاه آبادی، ابوالفضل نظریه حکمرانی خوب از دیدگاه نهج البلاغه [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 1-17]
 • شاه آبادی، ابوالفضل بررسی تأثیر حکمرانی بر توزیع درآمد با تأکید بر اندیشه های امام علی(ع) [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 1-15]
 • شاه آبادی، ابوالفضل رعایت اصول حکومت علوی بسترساز تحقق اهداف حکومت اسلامی [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 1-22]
 • شجاعی، احمد سنتزپژوهی تبیین مدیریت اسلامی از دیدگاه نهج‌البلاغه با تأکید بر مدیریت شایسته‌سالار [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 79-97]
 • شجریان، مهدی راهبرد حکومتی «جلب رضایت عمومی» از منظر نامه‌های نهج‌البلاغه با تأکید بر بررسی سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 21-39]
 • شیخی، علیرضا تحلیل شناختی اقسام طرحواره‌های تصوّری امثال در نهج‌البلاغه [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیرانی، مجتبی تبیین مشروعیت حکومت علوی در پرتو نهج البلاغه [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 37-55]
 • شریعتی نیاسر، حامد اصول و روش‌های تفسیر قرآن در نهج‌البلاغه [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 1-24]
 • شریفی، محمد آسیب‌شناسی اخلاقی کارگزاران حکومت دینی در نهج‌البلاغه [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 1-20]
 • شریفانی، محمد فتنه‌‌شناسی و راه‌کارهای مقابله با آن‌ در کلام امام علی(ع) [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 125-141]
 • شیروی خوزانی، مصطفی تبلور ویژگی های حکومت عدالت محور علوی در شعر معاصر عربی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 11-24]
 • شعبانی، محمدرضا شناسایی عوامل مؤثر بر تحقق امنیت ملی در نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 33-53]
 • شفق، اسماعیل تحلیل ظرفیت‌های داستانی و روایی "علی‌نامه" براساس نظریه‌ی ژنت و تودوروف(با تأکید بر عنصر پی‌رنگ) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 43-64]
 • شکیب انصاری، محمود تفاوت اسلوب نوشتاری و گفتاری بر مبنای فصل و وصل جملات در نهج‌البلاغه [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 59-78]
 • شمخی، مینا بررسی تطبیقی اعلامیة جهانی حقوق حیوانات در غرب و اسلام با استناد به نامة 25 نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 1-17]
 • شهاب، محمدرضا بررسی تحلیلی مهم ترین اصول اخلاقی حاکم در نظام مالیاتی علوی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 101-120]
 • شهبازی، امین تکنیک‌های عملیات روانی امام علی(ع) در رویارویی با دشمنان مطالعۀ موردی خطبه‌های نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 20، 1396، صفحه 33-51]
 • شهبازی، علی اصغر تحلیل شناختی اقسام طرحواره‌های تصوّری امثال در نهج‌البلاغه [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهریاری، روح الله ماهیت و مکانیزم عملیات نرم در نهج‌البلاغه و راهبرد تقابلی- صیانتی امام علی(ع) در مواجهه با آن [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 81-100]

ص

 • صادقی ده چشمه، ستار شناسایی و سنخ‌بندی زمینه فرهنگی-اجتماعی توسعه ملت‌ها با تأکید بر دیدگاه نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 59-76]
 • صادقی نیری، رقیه مثبت اندیشی و خوش بینی در نهج البلاغه [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 63-74]
 • صاعد انور، فائزه تحلیل سبک‌شناختی نحوی- بلاغی ساخت‌های همپایه در خطبه‌ی یکصد و یازدهم نهج‌البلاغه [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 17-33]
 • صالحی، اکبر تحلیل محتوای نهج البلاغه بر اساس ساحت های شش گانه ی تربیتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 63-81]
 • صالحی، اکبر احصا و بررسی روش‌های تعمیق سلامت معنوی از دیدگاه امام علی(ع) [دوره 5، شماره 20، 1396، صفحه 1-18]
 • صالحی، اکبر تبیین سیره تربیتی امام علی(ع) جهت ارائه الگویی برای سبک زندگی اسلامی-ایرانی [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 39-56]
 • صحابت انور، سعید روابط اجتماعی و اخلاق از دیدگاه حضرت علی(ع) در نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 15-31]
 • صیدزاده، حیدر طراحی الگوی عوامل مؤثر بر تقویت خودکنترلی در منابع انسانی سازمان‌ها مبتنی بر آموزه‌های نهج‌البلاغه [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 65-75]
 • صدیقی، کلثوم بررسی تطبیقی "ارجاع" به‌عنوان یکی از عوامل" انسجام متنی" در نهج‌البلاغه (مطالعه‏ی موردپژوهانه‏ی ترجمه‏های فارسی و انگلیسی طاهره صفارزاده) [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 25-42]
 • صفاریان همدانی، علیرضا شبهه دنیاگریزی و یاد مرگ در نهج‌البلاغه و نقد آن با تکیه بر فضای صدور [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 81-97]
 • صفری، علی کارآفرینی اجتماعی: عوامل و پیامدها با رویکرد نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 99-118]
 • صفره، حسین روش‌شناسی شرح نهج‌البلاغه سید محمدکاظم حائری قزوینی [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 75-93]
 • صفوی، سید علیرضا فلسفة اخلاق مبتنی بر میانه‌روی در سخنان امیر‌مؤمنان(ع) [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 101-118]
 • صمدی، معصومه فلسفة اخلاق مبتنی بر میانه‌روی در سخنان امیر‌مؤمنان(ع) [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 101-118]

ض

 • ضیغمی، علی حفظ زیباشناسی مبتنی بر تفسیرپذیری استعاره در فرآیند ترجمه (بررسی تطبیقی روش‌های نیومارک در استعاره‌های خطبة شقشقیه) [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 61-80]

ط

 • طاطیان، سمیه بازتاب آموزه های اخلاقی نهج البلاغه در اشعار و مثل های فارسی [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 47-62]
 • طالبیان، منصوره بررسی و تحلیل شگرد احتجاج در کلمات قصار امام علی(ع) [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 41-60]
 • طاهری، حسین رضا درآمدی بر هرمنوتیک از منظر نهج البلاغه [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 79-99]
 • طاهری، علی آشنایی‌زدایی و برجسته‌سازی کلام در خطبه‌های نهج‌البلاغه با بهره‌گیری از صنعت التفات [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 1-23]
 • طاهری نیا، علی باقر گونه های پایان بندی در نهج البلاغه (بررسی موردی خطبه ها) [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 39-57]
 • طاهری نیا، علی باقر زیباشناسی اسلوب منادا در خطبه ها و نامه های سیاسی نهج البلاغه [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 33-50]
 • طاهری نیا، علی باقر تحلیل انسجام و پیوستگی خطبه‌های امام علی(ع) با موضوع حکمیت بر اساس تحلیل محتوای کیفی [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 39-56]
 • طاهری نیا، علی باقر واکاوی مقولۀ آگاهی‌بخشی در نامه‌های امام‌ علی(ع) به مردم براساس روش تحلیل محتوای کیفی [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 89-107]
 • طباطبایی امین، طاهره سادات معناشناسی ایمان در احادیث «إنَّ النساء نواقص الایمان» [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 51-71]
 • طبیبی، علیرضا ابزارهای آفرینندۀ انسجام متنی در خطبۀ اول نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 1-13]
 • طبیبی، علیرضا بررسی معناشناسی واژۀ چند معنای أمر با تأکید بر رابطۀ همنشینی و تعیین مصادیق آن براساس بافت در نهج‌البلاغه [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 19-39]
 • طیّب‌نیا، محمد صالح نقش خداباوری در تهذیب اخلاق فردی از منظر نهج‌البلاغه [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 113-133]

ظ

 • ظفری زاده، سیامک روابط بینامتنی نهج‌البلاغه با اشعار کلاسیک فارسی [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 35-54]

ع

 • عابدی جزینی، مهدی تضمین شعری و بلاغت آن در نهج البلاغه [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 101-120]
 • عاشوری، رضا نقد و بررسی ترجمۀ بخشی از خطبه‌های نهج‌البلاغه براساس انواع سه‌گانۀ هم‌نشینی واژگان (مطالعۀ موردی ترجمۀ موسوی گرمارودی) [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 113-126]
 • عالی عباس آباد، یوسف بازخورد حضرت علی(ع) با دو مفهوم «ستم» و «عدالت» در ساختار جامعه [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 25-43]
 • عالم، ریحانه مبانی جغرافیای سیاسی از دیدگاه اسلام با تأکید بر نهج‌البلاغه [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 43-62]
 • عبادی، موسی بررسی میزان اثربخشی دوره‌های تفسیر خطبۀ همام در رفتار، نگرش و جهان‌بینی دانشجو معلمان پردیس باهنر دانشگاه فرهنگیان همدان [دوره 5، شماره 20، 1396، صفحه 19-31]
 • عباسی، نسرین گونه های پایان بندی در نهج البلاغه (بررسی موردی خطبه ها) [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 39-57]
 • عباسی، نوذر حفظ زیباشناسی مبتنی بر تفسیرپذیری استعاره در فرآیند ترجمه (بررسی تطبیقی روش‌های نیومارک در استعاره‌های خطبة شقشقیه) [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 61-80]
 • عباس زاده جهرمی، محمد جستاری بر حسن و قبح عقلی از دیدگاه نهج‎‌البلاغه [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 57-70]
 • عبدی، صلاح الدین سبک‌شناسی لایۀ نحوی- بلاغی نامۀ سی‌ویک نهج‌البلاغه (بررسی موردی انواع همپایگی و روابط معنایی) [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 61-81]
 • عبدی، مرضیه شناسایی مؤلفه‌های تفکر استراتژیک بر مبنای آموزه‌های نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 55-75]
 • عبدالرحیمی، علیرضا سنتزپژوهی تبیین مدیریت اسلامی از دیدگاه نهج‌البلاغه با تأکید بر مدیریت شایسته‌سالار [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 79-97]
 • عبدالکریمی، سپیده بازکاوی موضوع تقوا در نهج‌البلاغه براساس اصول ادب [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 1-19]
 • عبداللهی، مهدی معرفت‌الله در نهج‌البلاغه [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 95-112]
 • عبدالهی، حسن نعت مفرد و دلالتهای آن در نامههای نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 95-113]
 • عبدخدایی، بشری بررسی عهدنامه امیرمؤمنان(ع) به مالک اشتر از منظر کارکردهای فقه سیاسی [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 1-17]
 • عرب، منصوره کاربست نظریۀ کنش گفتاری جان سرل در خوانش خطبۀ غرّاء [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 71-95]
 • عرب زوزنی، محمدعلی بررسی ساختار آغازگری در خطبه‌ی جهاد نهج‌البلاغه براساس فرانقش متنی نظریه نظام‌مند نقش‌گرا [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 17-37]
 • عرب زوزنی، محمدعلی بررسی ساختار گذرایی در خطبه بیست وهفتم نهج البلاغه بر اساس فرانقش تجربی نظریه نقش گرا [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 1-25]
 • عربشاهی، سارا اصول انتقاد سازنده در نهج‌البلاغه [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 115-128]
 • عرفت پور، زینه تصویرپردازی صحنه‌هاى بهشت در کلام امام علی(ع) براساس دیدگاه سیّد قطب (موردکاوی کتاب تمام نهج‌البلاغه) [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 19-40]
 • عروتی موفق، اکبر سبک‌های مدیریت در نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 57-76]
 • عروتی موفق، اکبر مبنا و ابعاد هوش اخلاقی براساس فرهنگ نهج‌البلاغه: یک بررسی تطبیقی [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 1-21]
 • عروتی موفق، اکبر واکاوی مفهوم خرد و ویژگی‌های افراد خردمند در پرتو نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 121-141]
 • عزیزی، ستار مطالعه ی تطبیقی قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه در «نهج البلاغه» و «گزارش قواعد عرفی حقوق بین الملل بشردوستانه» [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 85-95]
 • عزیزی، ستار مطالعه تطبیقی توسل به زور ابتدایی علیه شورشیان در عملکرد امام علی(ع) و نظام حقوق بین‌الملل [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 101-116]
 • عسکرزاده مزرعه، اکرم تأثیر فضایل و رذایل اخلاقی بر باورها و اعتقادات از دیدگاه نهج‌البلاغه [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 123-138]
 • عشریه، رحمان ارزیابی آموزه «نفی صفات» در نهج‌البلاغه در اندیشه ابن‌میثم بحرانی [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 1-16]
 • عطاشنه، منصور عدالت ترمیمی در اندیشه امام علی(ع) [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 99-116]
 • علی احمدی، علیرضا شناسایی عوامل و مولفه های موثر بر همسویی اهداف فردی کارکنان و سازمان در نهج البلاغه [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 75-93]
 • علایی رحمانی، فاطمه تاثیر خانواده، محیط و اراده در شکل‌گیری شخصیت انسان از منظر امام علی(ع) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 83-104]
 • علیزاده، گلاویژ بررسی مؤلفه‌های بهزیستی روان‌شناختی "ریف" در نهج‌البلاغه [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 55-72]

غ

 • غیاثی، نقی بازجست ساحت‌های وجودی انسان از منظر نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 1-18]
 • غیبی، عبدالاحد نقد و بررسی ترجمۀ بخشی از خطبه‌های نهج‌البلاغه براساس انواع سه‌گانۀ هم‌نشینی واژگان (مطالعۀ موردی ترجمۀ موسوی گرمارودی) [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 113-126]
 • غفاری، فائزه مهارت تاب‌آوری و ویژگی‌های آن از دیدگاه امام علی (ع) در نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 129-150]
 • غفاری، محمد تأثیر فضایل و رذایل اخلاقی بر باورها و اعتقادات از دیدگاه نهج‌البلاغه [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 123-138]
 • غلامی، محمد رضا تحلیل محتوای قیاسی رابطۀ دینداری و عدالت اجتماعی در نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 41-60]

ف

 • فاضلیان، سید جواد دعوت به تعقل و نشانه های عقلگرایی در نهج‌البلاغه [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 71-89]
 • فاضلیان، سید جواد نقد اجتماعی از نگاه امام علی(ع) در نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 20، 1396، صفحه 89-109]
 • فایق، مجتبی آسیب‌شناسی اخلاقی کارگزاران حکومت دینی در نهج‌البلاغه [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 1-20]
 • فتاحیان، فرزانه نگاهی تازه به اسناد حکمت های نهج البلاغه [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 19-38]
 • فتاحی زاده، فتحیه تأملی در روایات نهج‌البلاغه در نکوهش زن [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 39-56]
 • فتاحی زاده، فتحیه واکاوی مؤلفه‌های بلاغی در «منهاج‌البراعة» [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 63-83]
 • فتحی، بهنام بررسی بازتاب منهیّات نهج‌البلاغه در حدیقۀ سنایی با رویکرد بینامتنیت [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 1-21]
 • فتحی، فتانه سبک‌های مدیریت در نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 57-76]
 • فتحی، یوسف سیاست‌اخلاقی یا اخلاق‌سیاست در نهج‌البلاغه: امکان یا امتناع [(مقالات آماده انتشار)]
 • فتح اللهی، علی بازجست نظام هستی‌شناسانه‌ی علوی در متون صوفیانه [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 23-42]
 • فتحی مظفری، رسول بررسی مؤلفه‌های بهزیستی روان‌شناختی "ریف" در نهج‌البلاغه [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 55-72]
 • فتحی مظفری، رسول رهیافتی نو بر ترجمه‌های نهج‌البلاغه در پرتو تحلیل مؤلفه‌های معنایی واژگان [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 21-40]
 • فخاریان، مریم مطالعه حقوق مالی زن در آیینه حقوق موضوعه ایران و آموزه‌های قرآنی و علوی [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 97-116]
 • فخلعی، محمدتقی بررسی عهدنامه امیرمؤمنان(ع) به مالک اشتر از منظر کارکردهای فقه سیاسی [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 1-17]
 • فراتی، علی اکبر نقد و بررسی دفاعیات ابن‌ابی‌الحدید از واژه‌گزینی امام(ع) در نهج‌البلاغه [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 139-160]
 • فراهانی، سمیرا سبک‌شناسی لایه‌ای در «خطبه 27» نهج‌البلاغه [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 39-62]
 • فراهانی، سمیرا نقد و بررسی تصاویر تجسمی قرآن کریم در نهج‌البلاغه [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 129-147]
 • فربهی، احمد الگوی نظری مدیریت جهادی با استفاده از سخنان امیرالمومنین(ع) در نهج‌البلاغه [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 1-24]
 • فرخی، میثم تکنیک‌های عملیات روانی امام علی(ع) در رویارویی با دشمنان مطالعۀ موردی خطبه‌های نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 20، 1396، صفحه 33-51]
 • فریدونی، محمدرضا نگرشی به زمان و نقش آن در سیر و سلوک با محوریت آموزه‌های نهج‌البلاغه [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 119-136]
 • فرهادی، علی ارزیابی عملکرد سازمانی از منظر نهج‌البلاغه [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 21-39]
 • فرهادی نژاد، محسن مطالعۀ مؤلفه‌های هوش اخلاقی در پرتو اندیشه‌های امام علی(ع) در نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 51-70]
 • فرهنگی، سهیلا مقایسه ی سبک‌‌ زبانی ترجمه‌های منظوم نهج‌البلاغه ی امید مجد و محمّدحسین سلطانی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 21-42]
 • فروزنده دهکردی، لطف الله شناسایی عوامل و مولفه های موثر بر همسویی اهداف فردی کارکنان و سازمان در نهج البلاغه [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 75-93]
 • فیضی سخا، مهدی محقق سبزواری و تأثیر‌پذیری وی از اندیشه‌های امام‌علی(ع) در امر حکومت و مؤلفه‌های آن در روضه‌الانوار عباسی [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 101-116]
 • فقیهی، علیرضا اهداف و اصول تربیت معنوی بر اساس آموزه‌های امام علی (ع) در نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 105-120]
 • فلاحی اصل، حسین بررسی معناشناختی واژگان متفرد حوزه معنایی طبیعت در بافت کلامی نهج‌البلاغه [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 83-101]
 • فلاح زاده ابرقویی، حسین نقدی بر ترجمه‌ی استاد دشتی«ره» از حکمت‌های نهج‌البلاغه [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 111-129]

ق

 • قاسمی روشن، ابراهیم تحلیل محتوای قیاسی رابطۀ دینداری و عدالت اجتماعی در نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 41-60]
 • قاسمی شوب، محمد تبیین مشروعیت حکومت علوی در پرتو نهج البلاغه [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 37-55]
 • قائمی، مرتضی عوامل ناامیدی و راهبردهای انگیزشی نهج البلاغه در درمان آن ها [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 51-62]
 • قائمی، مرتضی زیباشناسی اسلوب منادا در خطبه ها و نامه های سیاسی نهج البلاغه [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 33-50]
 • قائمی، مرتضی بررسی تطبیقی سبک‌های فرزندپروری با سبک فرزندپروری امام علی(ع) در نامه سی و یکم نهج‌البلاغه [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 1-20]
 • قائمی، مرتضی تحلیل سبک‌شناختی نحوی- بلاغی ساخت‌های همپایه در خطبه‌ی یکصد و یازدهم نهج‌البلاغه [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 17-33]
 • قائمی، مرتضی رهیافتی نو بر ترجمه‌های نهج‌البلاغه در پرتو تحلیل مؤلفه‌های معنایی واژگان [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 21-40]
 • قائمی، مرتضی روش‌شناسی ترجمة کنایات در خطبه‌های نهج‌البلاغه براساس دیدگاه نیومارک (مطالعة‌ تطبیقی ترجمه‌های: آیتی، دشتی، شهیدی و مکارم) [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 19-37]
 • قدسی، علی محمد بررسی تطبیقی سبک‌های فرزندپروری با سبک فرزندپروری امام علی(ع) در نامه سی و یکم نهج‌البلاغه [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 1-20]
 • قرایی سلطان آبادی، احمد بازشناسی سطوح گفتمانی در نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 1-19]
 • قرایی سلطان آبادی، احمد واکاوی پدیده معنا در بخش‌هایی از نهج‌البلاغه با رویکرد معناشناسی چارچوب فیلمور [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 119-137]
 • قربانی، علی طراحی مدل غلبه بر حصار شیشه‌ای مدیریت از دیدگاه امام علی(ع) با استفاده از تحلیل مضمون نهج‌البلاغه و کتاب غررالحکم و دررالکلم [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 77-97]
 • قربانی، علی طراحی مدل شایستگی‌های مدیران مبتنی بر آموزه‌های قرآن و نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 109-128]
 • قرداشی، معصومه نعت مفرد و دلالتهای آن در نامههای نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 95-113]
 • قره خانی، ناصر بررسی معنی‌شناسی واژه ذلّت در نهج‌البلاغه با رویکرد با هم‌آیی هم‌نشینی و جانشینی [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 1-19]
 • قنادی، فاطمه مهارت تاب‌آوری و ویژگی‌های آن از دیدگاه امام علی (ع) در نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 129-150]
 • قنبری، بخشعلی ویژگی‌های عالِم از نگاه امام علی(ع) [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 97-111]
 • قنبری، سیروس مؤلفه‌های هوش معنوی در نهج‌البلاغه [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 99-119]
 • قنبری پریخانی، نازی تحلیل انسجام و پیوستگی خطبه‌های امام علی(ع) با موضوع حکمیت بر اساس تحلیل محتوای کیفی [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 39-56]
 • قهرمانی، مسعود تحلیل جرم بغی در سیره علوی و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 63-78]

ک

 • کاظمی نجف آبادی، سمیه عدول از تعادل زیبا‌شناختی در ترجمۀ‌ شهیدی از نهج‌البلاغه (بررسی موردی تشبیه و استعاره) [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 77-92]
 • کاظمی نجف آبادی، سمیه بررسی استعاره‌های هستی‌شناختی حوزه مفهومی «قلب» در نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 1-19]
 • کیانی، امین عدالت ترمیمی در اندیشه امام علی(ع) [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 99-116]
 • کیانی، مهتاب سبک‌شناسی لایۀ نحوی- بلاغی نامۀ سی‌ویک نهج‌البلاغه (بررسی موردی انواع همپایگی و روابط معنایی) [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 61-81]
 • کاوسی، سبحان زیباشناسی اسلوب منادا در خطبه ها و نامه های سیاسی نهج البلاغه [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 33-50]
 • کاوند، علیرضا تساوی حقوق در بستر قانون اساسی ایران و نهج‌البلاغه [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 117-133]
 • کاوه نوش آبادی، علیرضا تحلیل متن‌شناسی خطبة شقشقیه بر اساس نظریة کنش گفتاری «سرل» [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 1-17]
 • کریمی، ایمان مؤلفه‌های هوش معنوی در نهج‌البلاغه [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 99-119]
 • کریمی، رضا تبیین و نقد معیارهای رهبری از دیدگاه ‌مجاهدین خلق با تأکید بر خطبههای 17 و 207 نهج‌البلاغه [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 77-97]
 • کریمی، محمود مؤلفه‌های عقلانیت سیاسی مردم بر اساس نظام حق و تکلیف در نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 75-93]
 • کرم پور، زهرا اقناع مخاطب در نهج البلاغه [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 27-53]
 • کرمی چمه، یوسف قِسْم چشم و صورتِ ایمان (تحلیل تطبیقی روایتِ خطبة همّام با نظر به متون کهن عرفانی) [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 117-131]
 • کرمی راد، سمیرا واکاوی و نقد اشاره‌های علمی در حاشیه ترجمه دشتی و تطبیق آن با نهج‌البلاغه [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 117-134]
 • کریمی رکن آباد، اصغر معرفت‌شناسی ایمان دینی در نهج‌البلاغه و تفسیر المیزان [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 103-126]
 • کریمی فرد، غلامرضا تفاوت اسلوب نوشتاری و گفتاری بر مبنای فصل و وصل جملات در نهج‌البلاغه [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 59-78]
 • کشاورز، زهرا سادات تبیین منظومه فکری و تمدّنی امام علی(ع) در اِعمال آموزه امت اسلامی از منظر نهج‌البلاغه [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 53-75]
 • کشاورز، سوسن تبیین سیره تربیتی امام علی(ع) جهت ارائه الگویی برای سبک زندگی اسلامی-ایرانی [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 39-56]
 • کلانتری، کیومرث عدالت محاسبه گر در نهج البلاغه [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 77-97]
 • کمالی بانیانی، مهدی رضا واکاوی مسائل مرگ و زندگی در نهج‌البلاغه بر اساس نظریۀ تقابل‌های دوگانه در ساختارگرایی [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 117-134]
 • کمالجو، مصطفی تحلیل خطبۀ 221 نهج‌البلاغه بر مبنای مؤلفه‌های آشنایی‌زدایی معنایی و ساختاری [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 17-33]
 • کهن ترابی، میثم آسیب‌شناسی معرفت تاریخی از دیدگاه نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 1-19]

گ

 • گلی، حسین تساوی حقوق در بستر قانون اساسی ایران و نهج‌البلاغه [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 117-133]

ل

 • لزگی، علینقی مؤلفه‌های روشی مدیریت نظامی در نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 99-119]
 • لطفی، هادی تبیین الگوی جانشین‌پروری مدیران در حکومت علوی بر اساس نهج‌البلاغه [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 59-78]

م

 • مجتهدی، مهدی بازشناسی مخاطب نامۀ31 نهج‌البلاغه با تحلیل منابع، متن و تاریخ [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 97-121]
 • مجتهدی، مهدی درنگی تاریخی بر نامۀ ۷۷ نهج البلاغه [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 99-117]
 • مجیدی، حسن نقد و بررسی خطبۀ قاصعه نهج‌البلاغه در پرتو نظریۀ منطق گفتگویی باختین [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 117-131]
 • محتشم، معصومه تفاوت اسلوب نوشتاری و گفتاری بر مبنای فصل و وصل جملات در نهج‌البلاغه [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 59-78]
 • محدثی نژاد، عباس جلوه‌های برجسته‌سازی در نامة 45 نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 20، 1396، صفحه 53-69]
 • محرمی، رامین بررسی بازتاب منهیّات نهج‌البلاغه در حدیقۀ سنایی با رویکرد بینامتنیت [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 1-21]
 • محصص، مرضیه واکاوی مؤلفه‌های بلاغی در «منهاج‌البراعة» [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 63-83]
 • محققی، حسین روابط اجتماعی و اخلاق از دیدگاه حضرت علی(ع) در نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 15-31]
 • محمدی، رویا شرح و تفسیر نامه 53 امام علی علیه‌السلام باتاکید بر دیدگاه هرمنوتیکی امیلیو بتی (بررسی موردی شرح و تفسیر قزوینی، فیض‌الاسلام و مکارم شیرازی) [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 51-67]
 • محمدی پویا، فرامرز تبیین وظیفه‌گراییِ معرفتی در نهج‌البلاغه و آثار آن در نظام تعلیم‌وتربیت [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 45-63]
 • محمدی پویا(بیجنوند)، فرامرز تحلیل محتوای نهج البلاغه بر اساس ساحت های شش گانه ی تربیتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 63-81]
 • محمدجعفری، رسول بررسی و تبیین گونه‌های انعکاس حدیث نبوی(ص) در نهج‌البلاغه [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 73-92]
 • محمودی، سعیده تحلیل گفتمان ادبی خطبه جهاد [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 33-54]
 • مرادیان قبادی، على اکبر تحلیل مفهوم شیطان در خطبۀ هفتم نهج‌البلاغه براساس نظریۀ آمیختگی مفهومی [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 21-51]
 • مرادی کهنکی، فاطمه نقش آخرت‌گرایی در رابطة انسان و محیط‌زیست از دیدگاه نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 119-138]
 • مرتضوی، سید محمد تحلیل معنایی حدیث«ان امرنا صعب و مستصعب» [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 95-114]
 • مرتضوی، سید محمد نقد تاریخی اختلاس عبدالله‌بن‌عباس (با تأکید بر نهج‌البلاغه) [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 71-88]
 • میرحسینی، یحیی تبیین و نقد معیارهای رهبری از دیدگاه ‌مجاهدین خلق با تأکید بر خطبههای 17 و 207 نهج‌البلاغه [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 77-97]
 • مردانی(گلستانی)، مهدی روش‏شناسی نقدهای علامه شوشتری بر شرح ابن‌ابی‌الحدید [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 35-49]
 • مردانی(گلستانی)، مهدی تأثیرپذیری شرح نهج ‏البلاغه ابن ابی‏الحدید از قطب‏الدین راوندی [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 23-38]
 • میرزایی الحسینی، سید محمود تحلیل گفتمان ادبی خطبه جهاد [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 33-54]
 • میرزایی نیا، حسین تحلیل هرمنوتیکی نهج‌البلاغه، دریچه‌ای به روی انسان معاصر [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 21-37]
 • میرزائی، پوران نقدی بر ترجمۀ کنایات در نهج‌البلاغه (مطالعۀ موردی: «لا أبَا لَک» و «لا أبَا لِغَیرِک») [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 113-133]
 • میرزائی، محمد رضا اسلوب و فلسفۀ دعا از منظر نهج‌البلاغه [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 23-39]
 • مرزوقی، رحمت اله تدوین و اعتباریابی الگوی رهبری معنوی اسلامی در سازمان از منظر نهج‏البلاغه [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 43-70]
 • میرلوحی، سیدعلی تصحیف "استیثاقنا" به "استثناؤنا" و اثر آن در شرحها و ترجمه های نهج البلاغه [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 1-19]
 • میرلوحی، سیده ریحانه تصحیف "استیثاقنا" به "استثناؤنا" و اثر آن در شرحها و ترجمه های نهج البلاغه [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 1-19]
 • مروتی، سهراب شاخصهای ارتباط مطلوب مردم با زمامدار در نهج البلاغه [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 25-38]
 • مسبوق، سیدمهدی شاخصه‌های مینی‌مالیسم در حکایتی از نهج‌البلاغه [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 55-66]
 • مسبوق، سید مهدی رهیافتی نو بر ترجمه‌های نهج‌البلاغه در پرتو تحلیل مؤلفه‌های معنایی واژگان [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 21-40]
 • مسترحمی، سید عیسی نقش فضای صدور در فهم نهج‌البلاغه [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 115-132]
 • مسعودی، عبدالهادی نقدی بر ترجمه‌ی استاد دشتی«ره» از حکمت‌های نهج‌البلاغه [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 111-129]
 • مصدق خواه، مسعود شناسایی و رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان اقلام مبتنی بر ارزش‌های اسلامی از منظر قرآن و نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 81-99]
 • مصلی نژاد، معصومه جستاری بر حسن و قبح عقلی از دیدگاه نهج‎‌البلاغه [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 57-70]
 • مظفّری، سودابه واکاوی انسجام‌بخشی هنرسازه التفات در خطبه‌های نهج‌البلاغه (مطالعه موردی 40 خطبه نخست) [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 79-96]
 • معارف، مجید اصول و روش‌های تفسیر قرآن در نهج‌البلاغه [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 1-24]
 • معروف، یحیی تحلیل عاطفۀ‌ غضب در خطبه‌های نهج‌البلاغه (بررسی موردی خطبه‌های سرزنش کوفیان) [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 1-17]
 • معمارزاده طهران، غلامرضا تعالیِ اخلاقِ سازمانی در سازمان‌های دولتی ایران، در پرتو نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 59-79]
 • معین ابادی بیدگلی، حسین تحلیل مضمونی کنش های سیاسی حکمرانان در نهج البلاغه [(مقالات آماده انتشار)]
 • مقیاسی، حسن سبک‌شناسی لایه‌ای در «خطبه 27» نهج‌البلاغه [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 39-62]
 • مقیاسی، حسن نقد و بررسی طرح‌واره‌های تصوری قرآن در نهج‌البلاغه [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 93-108]
 • ملاابراهیمی، عزت رهیافتی صورت‌گرایانه بر خطبۀ آفرینش طاووس در نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 41-59]
 • منتظرالقائم، اصغر تبیین منظومه فکری و تمدّنی امام علی(ع) در اِعمال آموزه امت اسلامی از منظر نهج‌البلاغه [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 53-75]
 • منشادی، مرتضی سیاست عملی و فنون حکمرانی امام علی(ع) مطالعه موردی حکومت‌مندی در نامه‌های نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 83-100]
 • مهدوی مهر، زهرا روش‌شناسی ابن‌میثم بحرانی در شرح واژگان نهج‌البلاغه [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 55-74]
 • موسوی، سیدحمید تأثیرپذیری شرح نهج ‏البلاغه ابن ابی‏الحدید از قطب‏الدین راوندی [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 23-38]
 • موسوی مهربانی، ایمان تحلیل ساختاری اسلوب تهکّم در خطبه‌های نهج‌البلاغه [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 15-31]
 • مولایی، آیت نگرشی به شکل‌گیری حکومت حضرت علی(ع) از منظر حقوق عمومی [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 69-88]
 • مولایی، آیت خوانش حقوق عمومیِ «حاکمیت» در آموزه‌های نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 87-108]
 • مولایی، آیت مطالعه حقوق مالی زن در آیینه حقوق موضوعه ایران و آموزه‌های قرآنی و علوی [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 97-116]
 • مولایی، محمد آشنایی با اندیشه‌های اقتصادی امام علی(ع) در نهج‌البلاغه [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 94-110]
 • مولایی، محمد اصول اخلاق تجاری و کسب‌و‌کار از دیدگاه امام علی(ع) در نهج‌البلاغه [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 85-101]
 • مولایی، محمد آزادی در نظام حکومت اسلامی از منظر نهج‌البلاغه [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 1-16]
 • مولایی فر، زهرا اخلاق جنسیتی در حکمت «خصال النّساء»، آری یا خیر؟ [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 127-144]
 • مولوی، محمد اصول و مبانی اخلاقی سیاست در دیدگاه امام علی(ع) [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 1-18]
 • مولودیان، هادی شناسایی عوامل و مولفه های موثر بر همسویی اهداف فردی کارکنان و سازمان در نهج البلاغه [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 75-93]
 • مؤمنی، داود واکاوی انسجام‌بخشی هنرسازه التفات در خطبه‌های نهج‌البلاغه (مطالعه موردی 40 خطبه نخست) [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 79-96]
 • مومیوند، فاطمه تحلیل محتوای نهج البلاغه بر اساس ساحت های شش گانه ی تربیتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 63-81]

ن

 • نادری، روژین حفظ شکل و انتقال معنا در ترجمه‌ی نهج‌البلاغه بررسی مقابله‌ای ترجمه‌ی فیض‌الاسلام و شهیدی [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 47-62]
 • نادری، زهره استعاره های جهتی نهج البلاغه از بعد شناختی [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 73-92]
 • نادری پور، حسین واکاوی مفهوم خرد و ویژگی‌های افراد خردمند در پرتو نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 121-141]
 • نادریفر، عبدالرضا مطالعۀ تطبیقی برخی از مباحث خداشناسی در نهج البلاغه و حدیقة‌الحقیقۀ سنایی [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 99-118]
 • نادم، محمد حسن مردم‌شناسی کوفه از نگاه امام علی (ع) با تأکید بر نهج البلاغه [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 79-95]
 • نیازی، قدرت الله منع سوءاستفاده از حق حاکمیت در نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 119-137]
 • ناطقی، فائزه اهداف و اصول تربیت معنوی بر اساس آموزه‌های امام علی (ع) در نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 105-120]
 • ناطقی، مهدی بررسی حقوق بشردوستانه از منظر امام علی(ع) [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 23-39]
 • ناظمیان، هومن واکاوی انسجام‌بخشی هنرسازه التفات در خطبه‌های نهج‌البلاغه (مطالعه موردی 40 خطبه نخست) [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 79-96]
 • نجفی ایوکی، علی گونه‌های نزاهت در نهج البلاغه [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 109-128]
 • نجفی ایوکی، علی تحلیل متن‌شناسی خطبة شقشقیه بر اساس نظریة کنش گفتاری «سرل» [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 1-17]
 • نجفی ایوکی، علی بررسی و تحلیل شگرد احتجاج در کلمات قصار امام علی(ع) [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 41-60]
 • ندایی، هاشم روش‌های تربیتی ناظر بر رابطۀ تعاملی مربی و متربی از منظر نهج‌البلاغه جهت ارتقاء طرح تربیتی شجرۀ طیبۀ صالحین بسیج [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 79-98]
 • نریمانی، زینب واکاوی مقولۀ آگاهی‌بخشی در نامه‌های امام‌ علی(ع) به مردم براساس روش تحلیل محتوای کیفی [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 89-107]
 • نصیریان، صفر بررسی تحول روانی انسان از منظر معارف اسلامی با تأکید بر نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 19-37]
 • نظری، علی سبک شناسی خطبه أشباح نهج البلاغه [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 21-45]
 • نظری، علی بازجست نظام هستی‌شناسانه‌ی علوی در متون صوفیانه [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 23-42]
 • نظری، علی نقش آخرت‌گرایی در رابطة انسان و محیط‌زیست از دیدگاه نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 119-138]
 • نظری، علی گونه‌شناسی نگرش به زن در پژوهش‌های علمی در پرتو کلام امام علی (ع) [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 81-97]
 • نظری، علیرضا کارکرد ادات ربطی در انسجام بخشی به خطبه های نهج البلاغه [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 33-54]
 • نعمتی، محمد معیار و راهبردهای عدالت اقتصادی در نهج البلاغه [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 103-122]
 • نعمتی قزوینی، معصومه تصویرپردازی صحنه‌هاى بهشت در کلام امام علی(ع) براساس دیدگاه سیّد قطب (موردکاوی کتاب تمام نهج‌البلاغه) [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 19-40]
 • نفیسی، شادی کارکرد تفسیری بینامتنیت نهج‌البلاغه با قرآن بر اساس نظریۀ ژرار ژنت [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 93-111]
 • نقی پورفر، ولی الله پویایی‌شناسی مدیریت دانش در سیرۀ امام علی(ع) [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 59-85]
 • نقی زاده، حسن اخلاق جنسیتی در حکمت «خصال النّساء»، آری یا خیر؟ [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 127-144]
 • نقشبندی، عبدالستار قِسْم چشم و صورتِ ایمان (تحلیل تطبیقی روایتِ خطبة همّام با نظر به متون کهن عرفانی) [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 117-131]
 • نوری، فاطمه عدالت محاسبه گر در نهج البلاغه [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 77-97]
 • نوری، هادی تحلیل محتوای قیاسی رابطۀ دینداری و عدالت اجتماعی در نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 41-60]
 • نور احمدی، انسیه حقوق اشخاص دارای معلولیت در قانون حمایت از معلولان 1396 با رویکردی بر نامه امام علی (ع) به مالک اشتر [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 61-80]
 • نورانی، ظریفه تبیان بیان در کلامِ امام همام از نگاه شارحِ تامّ [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 21-34]
 • نورائی، محسن اصول انتقاد سازنده در نهج‌البلاغه [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 115-128]
 • نورسیده، علی اکبر تحلیل بُعد حسی ادراکی گفتمان در خطبه نهم نهج‌البلاغه با تکیه بر ترجمه موسوی گرمارودی در بستر نشانه-معناشناسی [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 41-58]
 • نوروزی، علی نعت مفرد و دلالتهای آن در نامههای نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 95-113]
 • نوروزی فشتالی، زهرا مقایسه ی سبک‌‌ زبانی ترجمه‌های منظوم نهج‌البلاغه ی امید مجد و محمّدحسین سلطانی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 21-42]

و

 • واثق، محمود مبانی جغرافیای سیاسی از دیدگاه اسلام با تأکید بر نهج‌البلاغه [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 43-62]
 • واحدپور، مجید بررسی تأثیر مباحث سیاسی نهج‌البلاغه در اخلاق ناصری [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 19-34]
 • واعظی، سیدحسین راهنمایی و مشاوره در دیدگاه حضرت علی(ع) با استناد به نهج‌البلاغه [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 1-15]
 • ورکشی، حمیدرضا آسیب های اخلاقی قدرت سیاسی در نهج البلاغه [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 1-14]
 • ورمزیار، محسن نقش آسیب‌های دنیاگرایی در تربیت معنوی از منظر نهج‌البلاغه [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 139-156]
 • ویسی، روشنک بازتاب اندیشه های سیاسی نهج البلاغه در شعر محمّدتقی بهار [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 65-81]
 • ویسی، محمود ویژگی‌های عالِم از نگاه امام علی(ع) [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 97-111]

ه

ی

 • یارمحمدی واصل، مسیب رهیافت‌هایی از مهارت‌های زندگی در نهج‌البلاغه [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 99-116]
 • یارمحمدی واصل، مسیب مهارت تاب‌آوری و ویژگی‌های آن از دیدگاه امام علی (ع) در نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 129-150]
 • یاسینی، علی شناسایی مؤلفه‌های تفکر استراتژیک بر مبنای آموزه‌های نهج‌البلاغه [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 55-75]
 • یدالله پور، محمدهادی معیارهای سلامت انتخاب حاکمان از دیدگاه نهج‌البلاغه [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 75-92]
 • یداللهی فر، محمد جواد درآمدی بر هرمنوتیک از منظر نهج البلاغه [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 79-99]
 • یدالهی فر، محمد جواد اهداف و اصول تربیت معنوی بر اساس آموزه‌های امام علی (ع) در نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 105-120]
 • یزدانی، علی اکبر راهنمایی و مشاوره در دیدگاه حضرت علی(ع) با استناد به نهج‌البلاغه [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 1-15]
 • یزدان بخش، کامران عوامل ناامیدی و راهبردهای انگیزشی نهج البلاغه در درمان آن ها [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 51-62]
 • یعقوبی، ابوالقاسم سبک‌های مدیریت در نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 57-76]
 • یعقوبی، ابوالقاسم مبنا و ابعاد هوش اخلاقی براساس فرهنگ نهج‌البلاغه: یک بررسی تطبیقی [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 1-21]
 • یعقوبی، ابوالقاسم واکاوی مفهوم خرد و ویژگی‌های افراد خردمند در پرتو نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 121-141]
 • یعقوبیان، محمد حسن سبک‌شناسی روش‌های نظری امام‌علی (ع) در افزایش معرفت دینی مردم [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 63-79]
 • یوسفی آملی، حسین تحلیل خطبۀ 221 نهج‌البلاغه بر مبنای مؤلفه‌های آشنایی‌زدایی معنایی و ساختاری [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 17-33]
 • یوسف زاده، محمدرضا تبیین جایگاه و اصول رفتار اقتصادی مطلوب از دیدگاه امام علی(ع) [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 1-13]
 • یوسف زاده، محمدرضا اهداف و اصول تربیت معنوی بر اساس آموزه‌های امام علی (ع) در نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 105-120]
 • یوسفی شیخ رباط، محمدرضا استخراج مؤلفه‌های حکمرانی خوب بر اساس نامۀ مالک‌اشتر و بررسی تطبیقی با اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 115-135]