واکاوی و نقد ترجمه از منظر ساخت‌های اطلاعی لمبرکت (مورد مطالعه: ترجمۀ موسوی گرمارودی از خطبۀ شقشقیه)

نویسندگان

1 استاد گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری رشته زبان وادبیات عربی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

ساخت اطلاع و نشانداری از جمله مباحثی است که زبان‌شناسان نقش‌گرا و به تبعیت از آنان نظریه‌پردازان ترجمه به آن پرداخته‌اند. هرگونه جابجایی در عناصر جمله کاربردی متفاوت را برجمله تحمیل می‌کند. موارد نشان‌دار در هر زبان، هرچند نسبت به همتایان بی‌نشان خود از تواتر کمتری برخوردارند اما به لحاظ صوری پیچیده‌تر و از بار معنایی بیشتری برخوردارند. تغییر ساختار متعارف زبان و ایجاد اسلوبی نشاندار، ممکن است فرآیند ترجمه را با مشکل مواجه کند و نیازمند دقت بیشتر مترجم و شناخت کامل ساختار دو زبان مقصد و مبدا است. زیرا ممکن است دو گزاره به لحاظ ظاهری معنای یکسانی داشته اما به لحاظ ارتباطی و کلامی معانی متفاوتی داشته باشند. درک این موضوع خصوصاً در ترجمه متون دینی از اهمیت بسزایی برخوردار است و مترجم باید با ایجاد تغییر و تعدیل‌های صرفی و نحوی، متنی را تولید کند که به لحاظ ساخت اطلاع دارای حداکثر میزان برابری با متن اصلی باشد. پژوهش حاضر بر اساس روش تحلیل محتوا  و با تکیه بر نظریۀ لمبرکت، ترجمۀ گرمارودی از خطبۀ شقشقیه را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می­دهد که مترجم در اکثر موارد، همان ترتیب چینش واژگان در عربی را ملاک ترجمه قرار داده و اغلب موارد نشاندار را به صورت بی­نشان در فارسی ترجمه کرده­است. هرچند این موضوع به روانی ترجمۀ وی لطمه نزده است اما بدون شک، به انتقال دقیق بخشی از معانی ارتباطی کلام آسیب وارد نموده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and Criticism of Translation from the Perspective of Lambrecht's Informational Structures Case Study: Mousavi Garmaroodi's translation of Shaqshaqieh's sermon

نویسندگان [English]

  • Hamed Sedghi 1
  • Seyed Adnan Eshkevari 2
  • Saadollah Homayooni 3
  • zahra mahdavimehr 4
1 Professor, Department of Arabic Language and Literature, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, University of Tehran, Tehran, Iran
4 PhD student in Arabic Language and Literature, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The marked informatin structure is one of the topics addressed by role-oriented linguists and, consequently, translation theorists. any change in sentence elements imposes a different application. although marked items in any language are less frequent than their unmarked counterparts, they are formally more complex and have a greater semantic load. changing the normal structure of the language and creating a labeled style may complicate the translation process and require more accuracy of the translator and complete cognition of the structure of the target and source languages. because two propositions may have the same meaning in appearance but have different meanings in terms of communication and verbal. understanding this issue is very important especially in translating sacred texts, and the translator must produce a text that has the maximum parity with the original text in terms of informatin structure by making morphological and syntactic changes and adjustments. the present study, based on the method of content analysis and relying on Lambreckt's theory, has examined and analyzed Garmaroodi's translation of Shaqshaqieh's sermon. the results of the research show that in most cases, the translator has used the same order of words in Arabic as the criterion for translation and has often translated the marked items in Persian without marking. although this has not harmed the fluency of his translation, it has undoubtedly damaged the precise transmission of some of the communicative meanings of the word.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nahj al-Balaghah
  • Mousavi Garmaroodi`s translation
  • Marked information structure
  • topic
  • focus