تأثیرپذیری ابن‌نباته فارقی از خطبه جهاد امام علی(ع) با محوریت تضمین (با تکیه بر شرح‌ ابن‌ابی‌الحدید)

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه محقق اردبیلی

2 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد خلخال

3 دانشجوی دکترای زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال

10.22084/nahj.2020.20326.2375

چکیده

نهج‌البلاغه به اذعان غالب نهج‌البلاغه پژوهان، کتابی فرادانش بشری است که فهم تفصیلی آن لازمة تسلط به دانش‌های ارزشمندی چون علوم بلاغی است. کلام امام همام توأم با فصاحت و بلاغت دیدگان همه فصحا و بلغا را خیره و متحیّر نموده است. هدف این مقاله نمایش و پایش چنین عرصه‌هایی از سخن‌وری و خیال‌پروری امیرمؤمنان در یکی از خطبه­های غرای ایشان معروف به خطبه جهاد و مقایسه آن با خطبه­های جهادی ابن­نباته فارقی، با تکیه بر شرح‌ ابن­ابی‌الحدید است و پاسخ به این پرسش که تا چه اندازه ابن‌نباته در خطبه­های خود از کلام امام همام بهره جسته و موفق بوده است. این مقاله با روش تطبیقی- تحلیلی بر آن است تا با مقایسه و مقابله خطبه جهادی 27 امام علیه­السلام با خطبه­های پنجگانه جهادی ابن­نباته این مسأله را تبیین کند که نهج‌البلاغه علاوه‌بر فصاحت و بلاغت دارای معانی ژرف و مفاهیم والایی است که با فطرت انسان گره‌خورده و از سرچشمه وحی مایه گرفته است و در خطبه‌های آن از تشبیهات و استعارات و نکته‌های دقیق بلاغی استفاده‌ شده است؛ درحالی‌که در خطبه­های جهادی ابن‌نباته تکلّف و صنایع بدیعی بیش‌ازحد متن خطبه­ها را بی­روح و تصنعی ساخته است، هر خطیب سخنوری در رکاب همانندی و مقابله با جوهر تابناک نهج­البلاغه جز اظهار عجز و ناتوانی خود قدمی برنداشته است؛ چراکه در آسمان بلاغت هیچ اختری را یارای مشاکله با آفتاب بلاغت نیست. کلام امام در عین فصاحت و بلاغت، موجز و رسا است، درحالی­که ابن‌نباته در خطبه­های خود با بهره­گیری از اطناب و اطالة کلام نتوانسته پای در رکاب نهج­البلاغه بگذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Ibn Nabateh Farraghi on the Sermon of Jihad Imam Ali With a focus on adaptation(Based on Ibnabi al-Hadid's account)

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Aghaei 1
  • Mohammadreza Shadmanamen 2
  • Shima Taghipour 3
1 Assistant Professor of Arabic Language and Literature Mohaghegh Ardabili University
2 Assistant Professor of Persian Language and Literature Khalkhal Azad University
3 Phd. student
چکیده [English]

Nahj al-Balagha The most recognized Nahj al-Balagha scholars is a book of human beings whose detailed understanding requires mastery of valuable knowledge such as rhetorical science. The word of Imam Hammam, together with the eloquence and rhetoric, has stunned and amazed all those who are enjoying the Passover. The purpose of this article is to display and monitor such areas of Amir Mummani's speech and fantasy in one of his final sermons known as Jihad sermon and compare it with Ibn Nabati Fariqi's sermons, relying on Ibnabi al-Hadid's commentary and response. The question of the extent to which Ibn Nabatah has used and succeeded in the sermons of Imam Hammam's sermons. This article is a descriptive-analytical method to compare and contrast the jihadist sermon of the 27 Imams with Ibn Nabatah's five jihadist sermons to explain that Nahj al-Balagha possesses profound meanings and profound meanings. Tied to human nature and derived from the source of revelation, its sermons used metaphors, metaphors, and rhetorical precision, while Ibn Nabatah's jihadist sermons and over-the-top texts made the sermons unnecessary. Has made a soul and artifact, every speaker of speech in similar pedestal and dealing with the glittering essence of Nahj al-Balagha except Her impotence has not taken a step, because no raven in the sky can help the rabble to deal with the sun. The word of the Imam, while eloquent and rhetoric, is succinct and expressive, while Ibn Nabatah in his sermons using the word and the word failed to reach the foot of the Nahj al-Balagha.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nahj al-Balagha
  • Imam Ali (as)
  • Ibn Nabatah Fariqi
  • Ibn Abi Al-Hadid
  • the 27th Jihad sermon
  • adaptation