الگوی نظری مدیریت جهادی با استفاده از سخنان امیرالمومنین (ع) در نهج البلاغه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

4 استاد حوزه علمیه قم، فم، ایران

10.22084/nahj.2019.16262.2036

چکیده

«مدیریت جهادی» از جمله مفاهیم نوظهوری است که می‌تواند بُعد سازمان و مدیریت در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت را در حد مطلوبی توضیح دهد. نقطه ثقل این مفهوم کار و تلاش حکیمانه است که با نوعی مجاهدت الهی همراه شده است و باعث می‌شود نتیجتاً حرکت پرتلاش‌تر و سریع‌تری دررسیدن به اهداف صورت گیرد. از آنجا که مفهوم جهاد یک پدیده برآمده از ایدئولوژی دینی است، یک راهکار مناسب در این زمینه علمی، بررسی الگوی مدیریت جهادی امیرالمومنین (ع) است که به‌عنوان شخصی معصوم در حدود پنج سال مدیریت جامعه را برعهده داشته اند. این پژوهش در پی دستیابی به این الگو از روشی معتبر بوده است.
روش بکار گرفته شده در این تحقیق، «مطالعه موردی» از طریق «تحلیل مضمون» تمامی عبارات کتاب نهج البلاغه و سپس ساخت الگوی نهایی از نتایج بدست آمده در مرحله تحلیل مضمون است. در این پژوهش پس از کدگذاری 5255 عبارت کتاب نهج البلاغه به کمک نرم افزار تحلیل متن مکس کیودا نسخه 12 و شکل دهی قالب مضامین در سه بُعد اصلی «محیط امیرالمومنین (ع)»، «ویژگیهای شخصی امیرالمومنین (ع)» و «نظام مدیریت جهادی امیرالمومنین (ع)»، الگوی مدیریت جهادی آن حضرت شامل ابعاد نگرشی، انگیزشی، رویکردی و رفتاری-عملکردی، که خود در بردارنده 25 مولفه و 28 شاخص هستند بدست آمد. همچنین 15 مولفه از الزامات به کارگیری مدیریت جهادی وشرایط آن و شش مولفه از نتایج و دستاوردهای مدیریت جهادی از تحلیل مضمون نهج البلاغه استخراج شده و ابعاد اصلی الگوی نهایی را تکمیل نموده است. ویژگی این الگو آن است که می تواند سنجه ای برای ارزیابی مدل های مدیریت جهادی نسبت به الگوی مدیریت جهادی یک فرد معصوم در مکتب مدیریت اسلامی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The theoretical pattern of jihadi management using the words of Amiralmomenin (AS) in Nahj al-Balaghah

نویسندگان [English]

  • Davood Khazaei 1
  • AliAkbar Afjei 2
  • Vahid Khashei 3
  • Ahmad Farbehi 4
1 Ph.D student of management at Allameh Tabataba'i university
2 Business administration, Faculty of management and accounting, Allameh Tabataba'i university, Tehran, Iran
3 assistant professor of business administration of management and accounting faculty of allameh tabatabaei university
4 Professor of Qom seminary studies, Qom, Iran
چکیده [English]

"Jihadi management" is one of the emerging concepts can explain the organization and management dimension of the Islamic-Iranian development model. The point of focus is this concept is wise working and endeavor, which is accompanied by a kind of Divine effort, which, in turn, leads to more progressive and quicker movement towards goals. Since the concept of jihad is a phenomenon derived from religious ideology, a valuable attempt in this field is the study of the model of the jihadi management of Amir al-Momenin (AS) who, as an innocent person, has been in charge of society for about five years. The study sought to shape this pattern in a credible way.
The method used in this study is a case study through the thematic analysis of all the phrases in the Nahj al-Balaghah book and then making the final pattern of the results obtained at the stage of thematic analysis. In this research, after encoding 5255 sentences of Nahj al-Balaghah with the help of the content analysis software named MaxQDA and forming the format of the themes in three main dimensions of "Amir-al-Momenin's environment", "personal characteristics of him" and "Jihadi management system of him", his pattern of jihadi management includes the attitude, motivational, approach and behavioral-functional dimensions, which includes 25 components and 28 sub-units. Also, 15 components of the requirements for using jihadi management and its conditions and six components of the results and achievements of jihadi management have been extracted from Nahj al-Balaghah's analysis has completed the main dimensions of the final pattern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic management
  • Jihadi management
  • Amir al-Momenin (AS)
  • Nahj al-Balaghah
  • thematic analysis