دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. واکاوی خطبۀ شقشقیه با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

10.22084/nahj.2021.24901.2708

صدیقه زودرنج؛ شیرین اربطی مقدم